Remisser

Som företrädare för den svenska taxibranschen får Svenska Taxiförbundet ofta yttra sig om förslag och rapporter från regering, Sveriges Riksdag, myndigheter och organisationer. Här kan du läsa en del av Förbundets svar.

Cykelregler, N2017/03102/TIF

Svenska Taxiförbundet avstyrker förslaget om att cyklande ska få använda bilkörbana och välkomnar förslaget om att en väg- eller vägsträcka kan bestämmas vara cykelgata, under förutsättning att framkomligheten för taxi säkras. Promemorians förslag I...

läs mer

Delningsekonomi på användarnas villkor

Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningens förslag om att ge Konsumentverket i uppdrag att informera om delningsekonomin, följa utvecklingen och överväga insatser. Utredningens förslag Utredningen föreslår att Konsumentverket, i samråd med berörda...

läs mer

Swedac ackreditering

Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot Swedacs förslag till ändringar i rubricerade föreskrifter. Swedacs förslag omfattar förpliktelser för certifieringsorgan att informera sina kunder vid återkallelse av ackreditering, reglering av...

läs mer

Landsbygdskommitténs betänkande SOU 2017:1

Svenska Taxiförbundet välkomnar landsbygdskommitténs förslag att regeringen ska arbeta vidare med frågor för ökad tillgänglighet på landsbygderna. Svenska Taxiförbundet föreslår att regeringen snarast tar fram en mobilitetsstrategi för...

läs mer

Lokalkännedom

Svenska Taxiförbundet förordar att alla som ska köra taxi i Stockholm, Göteborg och Malmö, som inte har ett godkänt lokalkännedomsprov registrerat i vägtrafikregistret, med godkänt resultat ska avlägga ett lokalkännedomsprov för att få fortsätta att köra...

läs mer

Bonus-malus-system för lätta fordon

Klimatmässigt finns mycket att vinna om vi kan styra över resandet med privat bil till kollektivtrafiken. Bonus-malus-systemet bör klart och tydligt gynna fordon inom kollektivtrafiken gentemot privata bilar. Vi föreslår därför att bonusdelen i...

läs mer