Remissvar – Klimatdeklarationer

 Svenska Taxiförbundet har tagit del av Infrastukturdepartementets promemoria gällande klimatdeklarationer (I2021/02312).

Svenska Taxiförbundet ser positivt på åtgärder vilka kan leda till en förbättring av miljön. Att enskilda resenärer görs medvetna om enskilda transportslags miljöpåverkan och därefter fattar ett val om transportsätt är en åtgärd som om den genomförs på rätt sätt kan få en positiv effekt. Enligt förslaget skall detta ske genom att transportören skall redovisa den klimatpåverkan en resa med dennes transportslag får.

Även om det är positivt att enskilda transportörer skall redovisa den klimatpåverkan en resa med dennes transportslag får kan det ställas frågor om huruvida denna upplysningsplikt skall åvila den enskilde transportören eller en enskild neutral myndighet.

Förutom den ökade administrativa bördan detta innebär för transportören, en ökad administration som i förlängningen kan leda till ökade kostnader och högre biljettpriser för den enskilde konsumenten, kan det även inte uteslutas att den redovisade klimatpåverkan blir felaktig. Detta främst på grund av missförstånd och felaktiga beräkningar av den enskilde transportören. Om upplysningsplikten istället skulle åvila en neutral myndighet kan det både antas att deklarationen blir korrekt i alla avseenden samt att transportören inte åläggs en ökad administrativ börda som i förlängningen kan leda till höjda biljettpriser för konsumenten.

Svenska Taxiförbundet noterar att även om förslaget är trafikslagsneutralt och i förlängningen skall äga tillämpning på alla är det meningen nu att denna upplysningsplikt inledningsvis enbart skall äga tillämpning för flygresor. Långväga resor med t.ex. personbil skall omfattas av kravet på klimatdeklarationer medan korta vardagsresor med personbil skall undantas. Enligt promemorian behöver det utredas ytterligare hur och i vilken omfattning en transportör som erbjuder person-transporter med personbil, dvs. taxitransporter, skall omfattas av kravet på klimatdeklarationer. Det behöver också utredas vilken beräkningsgrund som i så fall skall ligga till grund för klimat-deklarationen, dvs. hur påverkas miljön av en längre taxiresa som inte är vardaglig till sin karaktär.

Svenska Taxiförbundet instämmer i promemorians slutsats att detta behöver utredas ytterligare innan eventuella förslag kan läggas fram. När ett sådant förslag som omfattar taxitransporter är färdigt att läggas fram kan Svenska Taxiförbundet kommentera det mer i detalj.

I nuvarande läge kan Svenska Taxiförbundet endast framföra att om taxitransporter skall omfattas av kravet på klimatdeklarationer det klart och tydligt måste framgå vilka taxitransporter som skall avses och vilka som skall undantas.

Som det anges i promemorian skall längre transporter med personbil kunna omfattas av kravet medan kortare vardagsresor skall kunna undantas. Det behöver då definieras vad som åsyftas med ”kortare vardagsresa” och vad som är en ”längre resa”.

Frågan måste även ställas om samhällsbetalda transporter som skolskjuts, sjuktransporter samt färdtjänstresor skall omfattas av kravet på klimatdeklarationer. Vad gäller dessa transporter väljer inte individen själv transportslag och har heller inget alternativ. Transporten ’erbjuds’ dessutom av den upphandlande regionen varför det i så fall bör vara regionen som skulle omfattas av kravet på klimatdeklaration och inte den taxiåkare som utför den samhällsbetalda transporten.

Är t.ex. en daglig skolskjuts i glesbygdsområde en vardagsresa som skall omfattas av kravet, eller en kortare resa med färdtjänst-taxi i storstad? Det är frågor som Svenska Taxiförbundet ser att en framtida utredning skall kunna besvara.

Promemorian pekar även på att beräkningsgrunderna för persontransporter med personbil idag är oklara och måste utredas och Svenska Taxiförbundet instämmer i detta. En förutsättning för att taxitransporter skall omfattas av kravet är att det finns en beräkningsgrund som går att använda, dvs. den får inte vara varken för komplicerad eller omfångsrik.

Sammanfattning

Svenska Taxiförbundet ser positivt på åtgärder vilka har som syfte att förbättra miljön och ser även att transportsektorn har mycket att bidra med i detta avseende.

Då lagförslaget inledningsvis enbart skall gälla flygresor framför Svenska Taxiförbundet att vad gäller en eventuell framtida tillämpning på taxitransporter både beräkningsgrunder samt vilka taxitransporter som skall omfattas eller undantas först måste utredas innan vi kan kommentera detta mer i detalj.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Infrastrukturdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett eller flera möten med syfte att konstruktivt diskutera dessa frågor.

« Remissvar i PDF