Remissvar – Omedelbar verkställighet av beslut avseende stöd vid korttidsarbete Fi2021/01169

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om omedelbar verkställighet gällande stöd vid korttidsarbete.

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete vilka dels möjliggör omedelbar verkställighet av Tillväxtverkets beslut men även möjlighet att fatta beslut om anstånd och/eller avbetalningsplan. Förslaget föreslås träda i kraft den 15 november 2021.

Ur Svenska Taxiförbundets perspektiv är det viktigt att stöd betalas ut korrekt men det är lika viktigt att stöd som betalats ut på felaktiga grunder återbetalas. För det fall stöd felaktigt utbetalats då arbetsgivaren missuppfattat regelverket eller genom misstag utan uppsåt är det bra att anstånd eller återbetalningsplan finns som möjlighet.

Även om Taxiförbundet ser positivt på att Tillväxtverkets beslut skall kunna verkställas omedelbart önskar vi framföra att en sådan verkställighet måste kunna inhiberas i väntan på lagakraftvunnen dom för den händelse beslutet överklagas till Förvaltningsdomstol i enlighet med § 38.

I övrigt finner vi inget att invända mot och tillstyrker lagförslaget i dess helhet.

« Remissvar i PDF