Remissvar – Promemoria Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet.

Inledning
Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om Rapportering och
utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s
direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet (Fi2022/01386) per den 2022-04-26.
I promemorian föreslås ändringar vilka behöver införas i svensk rätt för att EU:s Direktiv
2021/514 fullt ut skall kunna tillämpas senast den 1/1 2023.

EU-direktiv 2021/514 i korthet
EU-direktivet går i korthet ut på att plattformsoperatörer åläggs en skyldighet att rapportera in
försäljningar av varor eller tjänster från rapporteringsskyldiga säljare vilka sker genom eller via
operatörens plattform. En rapporteringsskyldig säljare är en som utför verksamhet vilken
definieras som ’berörd verksamhet’. Med berörd verksamhet avses verksamhet som utförs mot
ersättning och utgörs av 1. direkt eller indirekt uthyrning av fast egendom eller lös egendom som
medför rätt att förfoga över fast egendom eller del av fast egendom, 2. en personlig tjänst,
3. försäljning av varor, eller 4. uthyrning av transportmedel.

Direktivet bygger i all väsentlighet på OECD:s modellregler för rapportering av plattforms-operatörer avseende säljare i delnings- och gigekonomin (DPI MR)

Promemorians lagförslag i korthet
EU-direktivet (2021/514) samt OECD:s modellregler och modell för avtal mellan behöriga
myndigheter avseende plattformsoperatörers rapportering av säljare och internationellt
informationsutbyte av dessa uppgifter ska genomföras som ett enhetligt regelsystem i svensk rätt.
Uppgifter ska inhämtas och lämnas till Skatteverket av rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer
avseende alla säljare, oavsett i vilken stat eller jurisdiktion säljaren har hemvist. Detta gäller
även om säljaren har hemvist i Sverige.

En ny lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet införs.

I skatteförfarandelagen införs ett nytt kapitel om rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers
skyldighet att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om säljare samt också ett nytt kapitel om plattformsavgifter som, i form av en ny särskild avgift, kan tas ut av rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som inte fullgör sina skyldigheter.

Svenska Taxiförbundets synpunkter
Svenska Taxiförbundet välkomnar dessa nya EU-regler och dess införlivande i svensk rätt. Att
verksamhet som bedrivs via plattformar inte alltid redovisas som det är tänkt har länge varit känt
varför dessa nya regler välkomnas.

Ny föreslagen lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet

Från Taxiförbundets sida är det av yttersta vikt att taxitjänster vilka förmedlas via en plattform
omfattas av de nya reglerna och att en rapporteringsskyldighet införs för de plattformsoperatörer
på vars plattformar taxitjänster säljs eller förmedlas.

Vi framförde därför tidigt i förberedelsefasen både till EU-kommissionen (DG-TAXUD) samt
Regeringskansliet (Finansdepartementet) att det var av vikt att taxitjänster specifikt skulle anges
som en ’berörd verksamhet’ och då inrymmas under antingen ’personlig tjänst’ eller ’uthyrning av
transportmedel’.

’Uthyrning av transportmedel’ är inte definierat i EU-direktivet (bilaga V) men en ’personlig
tjänst’ definieras som (bilaga V, avsnitt 1.A 11)

En tjänst som innefattar tids- eller uppgiftsbaserat arbete som utförs av en eller
flera personer som agerar oberoende från eller på en Enhets vägnar, och som
utförs på en användares begäran, antingen online eller fysiskt offline efter att ha
förmedlats via en Plattform.
I Regeringens förslag har denna definition av ’personlig tjänst’ tagits in i den nya lagens 13 §

Personlig tjänst
13 § Med personlig tjänst avses en tjänst som innefattar tids- eller uppgiftsbaserat
arbete som
1. utförs av en eller flera fysiska personer som agerar oberoende eller på en enhets
vägnar, och
2. utförs på en användares begäran efter att ha förmedlats via en plattform.

Det framgår egentligen inte klart av varken EU-direktivet (bilaga V, avsnitt 1.A 11) eller
lagförslaget (13 §) vad som mer exakt menas med en ’personlig tjänst’ eller om mer specifikt
taxitjänster omfattas av begreppet.

Vägledning hittar vi främst i OECDs modellregler (kommentarer, paragraf A) vilka hänvisas till
på sidan 302 i promemorian. Av dess punkt 19 framgår att om en enhet tillhandahåller transporttjänster där denne förlitar sig på en eller flera förare denna tjänst skall ses som ”en personlig tjänst som omfattas av regelverket.

19. Time or task-based services performed by one or more individuals where the
Seller is an Entity that has engaged the individual(s) to perform the services will
also meet the definition of Personal Service. For example, an Entity Seller providing transportation services by relying on one or more individual drivers will be treated as providing Personal Services involving transportation.

Detta kommer även till uttryck i Regeringens författningskommentarer till föreslagen § 13 (på
sidan 196 i promemorian)

Detsamma gäller vid andra kombinationer av olika berörda tjänster.

Traditionella taxitjänster, dvs. att en chaufför (med egen bil), hämtar en passagerare på en plats och kör denne till en annan plats, får t.ex. normalt betraktas som en personlig tjänst

Att det i författningskommentarerna klargör att lagstiftarens intentioner är att taxitjänster skall ses
som en ’personlig tjänst’ och därmed som en ’berörd verksamhet’ för vilken plattformsoperatören
är redovisningsskyldig är klart positivt och något som taxibranschen ser som ett välkommet steg
framåt för en bransch med ordning och reda och konkurrens på lika villkor.

Svenska Taxiförbundet skulle däremot vilja framföra att det vore önskvärt om det togs in en
lydelse om just detta i lagförslagets 13 §, dvs att det i lagens 13 § förtydligas vad som menas med
’personlig tjänst’ och att taxitjänster omfattas av begreppet, och då även reglerna. Vi menar att ett
klargörande i 13 § kan leda till att reducera, eller helt minimera, risken att en säljare felaktigt tror
att den tjänst denne säljer eller förmedlar inte omfattas av begreppet då detta inte klart framgår av
13 §. Det framgår av författningskommentarerna samt OECDs modellregler men för att ytterligare
minimera risken för missförstånd är vårt förslag att detta förtydligas antingen i 13 § eller i en
separat förordning.

Efter att EU-domstolen dömt till Danmarks fördel i målet C-541/16 (12 april 2018) kan en
medlemsstat förtydliga oklarheter i EU-rättsliga akter och expandera en oklar lydelse. Det går
naturligtvis inte att begränsa en lydelses verkan men en expandering och förtydligande i en sådan
riktning är – inte minst efter EU-domstolens dom i ovan nämnda mål – möjligt. Sverige skulle
sålunda kunna förtydliga och precisera i lag vad som menas med ’personlig tjänst’ och detta
skulle kunna ske antingen genom att 13 § expanderas eller att författningskommentarerna till 13 §
lyfts in i en separat förordning.

Nytt kapitel i skatteförfarandelagen om rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldighet att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket samt nytt kapitel om plattformsavgifter   

Enligt promemorian skall det i skatteförfarandelagen införas dels ett nytt kapitel om
rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldighet att lämna kontrolluppgifter till
Skatteverket om säljare samt också ett nytt kapitel om plattformsavgifter som, i form av en ny särskild avgift, kan tas ut av rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som inte fullgör sina skyldigheter.
Detta ser Svenska Taxiförbundet som positivt och vi har underhandskontakter med Skatteverket
för att säkerställa att taxitjänster verkligen kommer att kunna kontrolleras som det avses med
reglerna och att inga administrativa gråzoner uppstår.

Vår enda synpunkt här är att Skatteverket ges de resurser och lagtekniska samt administrativa
möjligheter de behöver för att kunna kontrollera att reglerna följs. Om Skatteverket påtalar vissa
brister i förslaget som enligt Skatteverket behöver täppas till för att regelefterlevnaden skall kunna
kontrolleras ser vi att Regeringen möjliggör detta så att reglerna kan fungera och verka som avsett.

Sammanfattning
Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslaget om att denna rapporteringsskyldighet för platt-formsoperatörer införs och välkomnar förtydligandet i författningskommentarerna om att taxi-tjänster skall ses som en ’personlig tjänst’ (’berörd verksamhet’) och omfattas av rapporterings-skyldigheten.

Vi ser gärna att detta förtydligande till 13 § i författningskommentarerna förs in i lagens 13 §
alternativt i en separat förordning, för att reducera eller minimera risken för missförstånd om
lagens tillämpningsområde.

Slutligen ställer vi oss positiva till de nya föreslagna kapitlen i skatteförfarandelagen och hoppas
att eventuella vidare åtgärder som Skatteverket kan finna nödvändiga genomförs.
Svenska Taxiförbundet står till Regeringens och Finansdepartements förfogande i den fortsatta
processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om så skulle önskas.

Fi2022 01386 Remissvar PDF.