Remissvar – promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel (KN2023/03617)

Svenska Taxiförbundet ställer sig bakom förslaget på en sänkning av reduktionsplikten för perioden 2024 – 2026. För perioden därefter inväntar vi Regeringens förslag men vill
redan nu poängtera att kommande nivåer bör vara realistiska. Svenska Taxiförbundet uppmanar även Regeringen att komplettera denna åtgärd med ökade satsningar på anropsstyrd taxi till/från större kollektivtrafik-centra för att öka
kollektivtrafikens attraktionskraft, samt ekonomiska stödåtgärder för att göra eldrivna bilar mer fördelaktiga att köra än bensin- och/eller dieseldrivna fordon.

Genomförs en sänkning av reduktionsplikten tillsammans med satsningar på anropsstyrd kollektivtrafik samt stödåtgärder för elfordon samtidigt och gemensamt kan vi bidra till
att tillgängligheten blir bättre samtidigt som de miljö- och transportpolitiska målen nås.

Läs hela remissvaret här:

Remissvar Svenska Taxiförbundet (KN2023 03617)