Svenska Taxiförbundets remissvar – Genomförande av ändringar i Eurovinjett-direktivet

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Regeringens promemoria om genomförandet av EU:s Eurovinjettdirektiv i Sverige. I promemorian föreslås bland annat en ny lag om infrastrukturavgifter på väg, vilken är av intresse för Svenska Taxiförbundet och dess medlemmar.

Regeringen föreslår att bussar med en vikt överstigande 3,5 ton undantas från infra-strukturavgifter. Detta med syfte att främja kollektivtrafik med buss. Detta möjliggörs direktivet enligt vilket en medlemsstat kan undanta olika fordonskategorier från vägtullar och vägavgifter.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på åtgärder vilka ökar kollektivtrafikresande och minskar folks beroende av privatbilism. För att inte riskera att enbart den delen av kollektivtrafik på väg som utförs med bussar överstigande 3,5 ton undantas ser Svenska Taxiförbundet det som ytterst viktigt att liknande undantag även införs för samhällsbetalda resor samt ’kompletterings-kollektivtrafik’ i form av anropsstyrd taxi vilka utförs med fordon vilka understiger 3,5 ton.

Svenska Taxiförbundet föreslår att Regeringen inför samma undantagsmöjlighet för ’lätta fordon’ och meddelar föreskrifter om att med ’lätta fordon’ avses fordon vilka används för yrkesmässiga persontransporter. Med tanke på EU-kommissionens positiva syn på anropsstyrd taxi som ett komplement till traditionell kollektivtrafik torde det vara möjligt.

 

Läs hela remissvaret här:Remissvar Svenska Taxiförbundet (Eurovinjettdirektivet)