Förslag om temporär ändring av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd inför sommarens resor[1]. Dessa råd anger bl. a. att man i första hand ska gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas. Samtidigt har taxibranschen drabbats av en mycket djup nedgång i resandet.

Svenska Taxiförbundet föreslår därför att lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter ändras så att resenärer kan begära ersättning av regionala kollektivtrafikmyndigheter för resor med taxi, för att minska risken för smittspridning och förbättra taxiföretagens möjligheter att överleva den ekonomiska kris som corona-viruset orsakat. Förbundet föreslår även att regeringen anslår medel för att ersätta regionerna för den kostnad som detta medför.

Corona-viruset har haft en kraftig påverkan på hela det svenska samhället. Svenska Taxiförbundet ser behovet av att minska smittspridningen och ser positivt på Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd. Förbundet och dess medlemmar har aktivt arbetat för att höja kunskapsnivån om hur taxiförare kan agera för att bidra i arbetet med att minska smittspridningen. Ett exempel på det är att Förbundet i samarbete med Sophia-hemmet har anordnat en informationsvideo, där taxiförare får råd kring hur de kan agera för att aktivt bidra till minskningen av smittspridningen.

Taxi är det kollektiva färdmedel där det är lättast att upprätthålla Folkhälsomyndighetens råd om social distansering. Samtidigt har råd och restriktioner gjort att taxiresandet har minskat kraftigt. Det finns därför en outnyttjad kapacitet hos taxiföretagen. Denna kapacitet kan användas för att trygga resor ska kunna utföras. Förbundet föreslår därför att:

  • Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter ändras så att resenärer under 2020 ges rätt till ersättning av transportören (kollektivtrafikmyndigheten) för skäliga kostnader för annan transport, såsom taxi, för att nå resans slutdestination än med linjebunden kollektivtrafik, och att
  • Regeringen anslår medel till regionerna för att täcka de kostnader som denna ersättning medför.

Denna ersättning skulle dels underlätta för taxiföretag i ekonomisk kris, men framförallt underlätta minskningen av smittspridningen i Sverige. Därtill skulle ersättningen bidra till en grön omstart för samhället, då fler ges möjlighet att avstå från privatägd bil till förmån för kollektivt resande.

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nya-allmanna-rad-infor-sommarens-resor/

PDF: Förslag om temporär ändring av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, med anledning av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd inför sommarens resor