Hemställan om snabbt genomförande av förbättrad statistik om taxibranschen

Svenska Taxiförbundet hemställer att regeringen snarast ger Skatteverket i uppdrag att löpande förse Transportstyrelsen eller annan lämplig myndighet med avidentifierade statistikrapporter baserade på data ur redovisningscentralerna, och att dessa rapporter görs offentliga.

Den 16 november 2017 överlämnade Svenska Taxiförbundet en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth med en uppmaning till regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att löpande förse Transportstyrelsen med avidentifierade statistikrapporter baserade på data ur redovisningscentralerna och att dessa rapporter görs offentliga. Vid ett uppföljande möte den 13 september 2019 med dåvarande statssekreterare Mattias Landgren, departementsråd Maria Gelin och kansliråd Ulf Andersson gavs besked om att detta ärende fanns med i departementets verksamhetsplan för år 2020.

Det finns ett stort samhällsbehov av tillförlitlig statistik om taxibranschen. Detta har med mycket stor tydlighet visat sig under den pågående covid-19 pandemin då behovet av korrekta uppgifter hade varit till stor nytta för att fatta och genomföra rätt avvägda beslut och insatser.

Den enda idag tillförlitliga källan till statistik om taxibranschen är Transportstyrelsens vägtrafikregister. Den omfattar i huvudsak antal registrerade taxifordon, antal taxitrafiktillstånd (taxiföretag) och antal utfärdade taxiförarlegitimationer. Med denna statistik som underlag kan mer eller mindre kvalificerade uppskattningar göras.

Därtill har Trafikanalys regeringens uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Myndigheten ska också svara för resvane- och varuflödesundersökningar. Den statistik som Trafikanalys publicerar om taxibranschen baseras dock på SCB:s data, som innehåller stora brister. De slutsatser som kan dras om taxibranschen blir därmed mer eller mindre missvisande.

Använd redovisningscentralerna
Den 1 januari 2017 trädde lag om redovisningscentraler i kraft, vilken innebär skyldighet att tömma och spara uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler. För närvarande är uppgifterna endast tillgängliga för Skatteverket för skattekontroller av taxiföretagen. I taxametrar och redovisningscentraler ansamlas dock en stor mängd tillförlitliga data såsom antal verksamma förare, antal resor per fordon och dygn, genomsnittlig sträcka per resa, omsättning etc. Dessa uppgifter torde kunna göras offentliga i form av avidentifierade statistikrapporter.  Något som även Trafikanalys har uppmärksammat i sin rapport ”Vad vet vi om taxi”, 2018:9.

Svenska Taxiförbundet hemställer därför att regeringen snarast ger Skatteverket i uppdrag att löpande förse Transportstyrelsen, eller annan lämplig myndighet, med avidentifierade statistikrapporter baserade på data ur redovisningscentralerna och att dessa rapporter görs offentliga.

Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla
Förbundsdirektör

» PDF: Hemställan om snabbt genomförande av förbättrad statistik om taxibranschen