Skrivelse till Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 25 april 2019:

Svenska Taxiförbundet förordar att regeringen initierar en genomlysning av behovet av åtgärder för säkerställa korrekt användning av taxametern.  Detta med syfte att komplettera och tydliggöra reglerna om bedrägliga tillsatsanordningar – såsom applikationer, betalkortsterminaler m.m. – till taxametrar så att taxameterns funktion inte kan kringgås på det sätt som sker idag. Regeringen bör också säkerställa att taxametern alltid – då sådan krävs enligt regelverket – är utgångspunkten för fastställt pris, intäktsrapportering och betalningsverifikation i samtliga taxiföretag.

Snedvriden konkurrens till följd av skattefusk är taxibranschens största problem och har på kort tid utvecklats till en akut fråga för branschens seriösa aktörer. Förbundets medlemsföretag går på knäna och är allvarligt oroade. De tappar dagligen såväl förare och åkare till det globala taxiföretaget Uber, som erbjuder en modell för skatteundandragande och därmed en bättre utkomst. I sin nyligen presenterade rapport om tillståndsmätning konstaterar även Transportstyrelsen att skattebortfall till följd av fusk är ett problem inom taxinäringen.

Taxiförbundet har nyligen genomfört en studie som visar att 68 procent av intäkten hos Ubers förare i Stockholm inte redovisas i bilens taxameter enligt lagstiftningens krav. Undersökningen som bygger på mer än 100 dokumenterade provåk har presenterats för trafikutskottet i Sveriges riksdag och publicerats i massmedierna.

Ubers system ger omvärlden intrycket att Ubers taxitjänster följer alla lagkrav. Förarna har taxiförarlegitimation, bilarna har gula taxiskyltar och är utrustade med taxameter. Kunden får också en betalningsbekräftelse som ser ut som ett kvitto och som av Bokföringsnämnden anses vara en giltig verifikation i de fall det rör sig om resor i tjänsten och som ska bokföras som kostnader i ett företag. Det är därför lätt att få uppfattningen att alla regler följs. Men merparten av intäkterna redovisas inte korrekt i taxametern.

Fusket är möjligt på grund av att Ubers tjänst bygger på en mobiltelefonapplikation som inte är kopplad till taxametern. Även andra taxiföretag har sedan länge mobiltelefonapplikationer för bokning och kommunikation med kunden, men dessa företag använder taxametern för att fastställa kundens pris och erbjuder taxameterns kassakvitto som betalningsverifikation till kunden. Hos dessa företag är alltså det belopp som kunden har betalat till föraren alltid identiskt med den intäkt som rapporteras till Skatteverket.

Idag finns det i Swedacs föreskrifter regler för så kallade tillsatsanordningar till taxametrar. I föreskriften finns ett uttryckligt förbud mot tillsatsanordningar som underlättar en bedräglig användning (Swedac, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar).

Swedacs föreskrifter omfattar dock inte applikationer eller andra betallösningar, vilket möjliggör för förare som kör på uppdrag av Uber att undvika att erbjuda kunden korrekta kassakvitton från taxametern. Detta trots att det är uppenbart att det system som Uber tillhandahåller underlättar en bedräglig användning av taxametern – taxametern är påslagen men anger inte korrekt belopp. Via Ubers system får kunden en betalningsbekräftelse som upplevs som ett korrekt kvitto, vilket gör det enkelt för föraren att undvika att erbjuda kunden ett korrekt kassakvitto ur taxametern. Förfarandet gör att kunden uppfattar taxameterns funktion som sekundär, vilket underlättar för föraren att registrera en avsevärt lägre summa i taxametern än det belopp som kunden betalar för resan.

Svenska Taxiförbundet förordar att regeringen snarast initierar en genomlysning av behovet av åtgärder för säkerställa korrekt användning av taxametern. Detta med syfte att komplettera och tydliggöra reglerna om bedrägliga tillsatsanordningar – såsom applikationer, betalkortsterminaler m.m. – till taxametern så att dennas funktion inte kan kringgås på det sätt som sker idag. Regeringen bör också säkerställa att taxametern alltid – då sådan krävs enligt regelverket – är utgångspunkten för fastställt pris, intäktsrapportering och betalningsverifikation i samtliga taxiföretag.

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

Svenska Taxiförbundet