Regelefterlevnaden inom taxi är hög inom de flesta områden. Det visar Transportstyrelsens tillståndsmätning av buss- och taxitrafiken som offentliggjordes den 29 mars. Transportstyrelsen bedömer dock att taxibranschens främsta bekymmer inte är fusk bland de som har tillstånd att bedriva trafiken, utan att konkurrensen från svarttaxi är mer allvarlig.

Transportstyrelsens övergripande slutsats utifrån resultaten i tillståndsmätningen är att regelefterlevnaden inom yrkestrafiken är hög och förbättras. Samtidigt finns det fortsatt förbättringspotential på flera områden inom såväl buss- som taxibranschen.  Mätningarna görs vart tredje år och ger en representativ bild av hur väl yrkestrafikföretag följer de krav och regler som finns i såväl nationell som internationell lagstiftning.

En förutsättning för fungerande transporter är att konkurrensen inom transportnäringen sker på lika villkor. Det ska inte löna sig att fuska med olika regelverk och bestämmelser och därigenom skaffa sig konkurrensfördelar jämfört med de aktörer som sköter sig.

          Vi är glada att våra medlemsföretag kommer väl ut i mätningen. Det visar att merparten av branschen är seriös och tar regelefterlevnad på allvar, säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

           Den ökande svarttaxiverksamheten riskerar dock att konkurrera ut många av de seriösa taxiföretagen, vilket är ett mycket allvarligt hot mot branschen, säger Claudio Skubla. Han anser att polisen måste få ett tydligt uppdrag och ökade resurser för att stävja dessa skattebrott som får så allvarliga konsekvenser. Med Transportstyrelsens kunskap om hur illa det är ställt, ser vi fram emot kraftfulla åtgärder från Polisens och övriga myndigheters sida. Det är ett viktigt signalvärde att våra politiker och beslutsfattare värnar de företag som gör rätt för sig.

Länk till rapporten Tillståndsmätning 2018, TSG 2017-3925 Kontroll av regelefterlevnad inom, yrkestrafik på väg avseende buss och taxi: