Korttidspermittering är bra men inte tillräckligt

Regeringen tog så slutgiltigt initiativ till förlängning av stödet om korttidspermittering, vilket många av Svenska Taxiförbundets medlemsföretag behöver för att övervintra krisen. Vi har intervjuat Satish Sen, tf VD för Taxi Stockholm, Stockholms största taxibolag och ställt frågan vad korttidspermittering har betytt för deras verksamhet.

Vad har möjligheten till stöd om korttidspermittering betytt för Taxi Stockholm?

Möjligheten till kortidspermittering har delvis bidragit till att hålla antalet konkurser som direkt följd av covid-19-krisen på en låg nivå under pandemins sex första månader. Taxi Stockholms ägare, som är 900 småföretagare, har dock kommit i ett läge där alla andra möjligheter är uttömda. Allt är nerskalat så långt det är möjligt, sparkapital förbrukat och det finns inte möjlighet att låna sig ur den här krisen för våra medlemmar.

Hur skulle situationen se ut utan stödet och vad skulle det innebära för Taxi Stockholm om stödet inte hade förlängts?

Tyvärr är det inte ett stöd för de många enskilda firmor som finns i Taxi Stockholm eftersom förlusten av intäkt skulle vara större än besparingen för dem. Det behövs därför kompletterande omsättningsstöd när myndigheterna stänger ner samhället. Stödens storlek, utformning och förlängning kommer att vara avgörande för Taxi Stockholm men också för tillgången till en sund bransch och trygga taxiresor framöver. Och de måste komma snabbt.

Taxibranschen begär förlängning av stödåtgärder

Följdverkningarna av covid-19-pandemin är stora inom persontransportbranschen och i synnerhet inom taxibranschen. Taxibranschen har på totalen fått se ett omsättningstapp på över 50 procent och allt fler platser runtom i Sverige står nu helt eller delvis utan en taxiverksamhet. För Sveriges kommuner och regioner innebär det inte enbart att lokala arbetstillfällen försvinner. Närmare 13 procent av taxiflottan har sedan årsskiftet försvunnit vilket försvårat för såväl människor och företag att verka, bo och leva i hela landet.

Det finns mot bakgrund av en allt djupare ekonomisk kris inom vissa branscher och på grund av tillståndet i Sverige och omvärlden ett behov av att förändra, förlänga och utvidga stödåtgärderna ytterligare.

1. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Omsättningsstödet har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam. Därtill behöver stödet omfatta fler månader och fortgå så länge som den akuta krisen pågår.

2. Omställningsstöd till företag
Omställningsstödet behöver, i likhet med omsättningsstödet fortgå så länge som den akuta krisen pågår. På det stora hela är krisen inom svenskt näringsliv mindre akut, men för taxibranschen är en fortsatt förlängning av omställningsstödet en fråga om det stora flertalets överlevnad.

3. Korttidsarbete
I sin nuvarande form löper stödet om korttidsarbete ut vid årsskiftet, med konsekvensen att arbetsgivare och arbetstagare ges sämre villkor att klara sin ekonomi. Därför var en förlängning av stödet om korttidsarbete med möjlighet till en ytterligare stödperiod som företag kan använda sig av helt nödvändig. Därtill behöver ersättningen i stödet om korttidsarbete höjas till att omfatta stöd upp till 90 procent jämfört med idag.

» Se även Svenska Taxiförbundets hemställan om förlängning av krisåtgärder