Färsk enkät visar: Taxiföretag riskerar konkurs innan omställningsstödet når fram

Coronaepidemin har slagit hårt mot taxinäringen. En ny enkät från Svenska Taxiförbundet visar att en stor del av taxiföretagen riskerar konkurs innan regeringens omställningsstöd träder i kraft den 1 juli.

– När regelverket träder i kraft den 1 juli har krisen i taxinäringen pågått i fyra månader. Regeringens förslag om omställningsstöd för företag är därför en mycket bra början, men införs för sent. Taxinäringen är en av de branscher som är hårdast drabbad, säger Claudio Skubla förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

I enkäten svarar fem av tio taxiföretag att de troligtvis klarar av att vänta in stödet. Lika många svarar dock att de inte gör det. Beräknat på antalet taxiföretag i Sverige, kan det motsvara 3 800 företag som därmed riskerar att gå i konkurs.

Ett av tio företag bedömer att de kan bedriva verksamheten längre än sex månader givet rådande omständigheter och hittills vidtagna och planerade åtgärder. Det finns en oro hos taxiföretagen över vilka effekter detta kommer att få för tillgängligheten efter coronakrisen. Inte minst för de samhällsbetalda transporterna såsom färdtjänst, sjuktransport och skolskjuts.

Regeringens stödpaket når inte fram

Regeringens stödpaket med lån via Almi, Exportkreditnämnden eller Svensk Exportkredit når inte taxibranschen. Färre än en av tio medlemsföretag uppger i enkäten att de har fått lån via Almi, Exportkreditnämnden eller Svensk Exportkredit. Taxiföretag stängs också ute från stödpaketet att låna pengar på bank med hjälp av bankens statliga lånegaranti.

Enligt enkäten har företagen fortfarande stora intäktsbortfall och finansierings- och likviditetsproblem jämfört med innan krisen slog till. Till skillnad från i vissa andra branscher har det inte heller skett en avmattning.

– Regeringens olika stödpaket är överlag begränsade till för få månader. De är inte heller tillräckligt omfattande och träder i kraft för sent. I den mån det går har taxiföretagen aktivt arbetat för att hitta andra intäktskällor sedan krisens början men de ersätter inte de stora intäktsförlusterna. Stöden måste komma ut snabbare till företagen och omfatta fler, säger Claudio Skubla.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte bara är viruset i sig som har orsakat den akuta krisen för taxibranschen. Regeringen och dess myndigheter har aktivt fattat beslut om råd och restriktioner som starkt har bidragit till taxibranschens kris. Förbundet och dess medlemmar förstår behovet av att minska smittspridningen, men ser samtidigt att regeringen bär ett ansvar för de konsekvenser som dess beslut medför. Detta ansvar behöver omvandlas till handling.

Enkäten genomfördes under perioden 20-27 maj 2020.

Ta del av hela enkäten och Coronavirusets efterverkan på taxibranschen i Sverige.