Svenska Taxiförbundet har tidigare pekat på hur de app-baserade systemen för bokning och betalning av köruppdrag bidrar till att konkurrensen sätts ur spel för taxibranschen. Förbundet har i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth framfört behovet av ändringar av regelverken för att säkra konkurrens på lika villkor, oavsett vilken boknings- och betalningsmodell taxiföretagen använder. Förbundet lämnar förslag på hur en ändring av definitionen av begreppet tillsatsanordning kan säkra taxameterutrustningens funktion, och därmed trovärdigheten hos taxiföretagens intäktsredovisning.

Lagstiftningen som ska säkerställa underlagen för taxiföretagens intäktsredovisning är baserad på en modell som bygger på att betalning sker kontant eller med kort i taxifordonet, och att ett kvitto för detta köruppdrag skrivs ut i fordonet ur taxameterutrustningen. Idag finns tjänster med andra betalningsformer, där betalning sker gentemot app-baserade system. Eftersom app-systemen inte är kopplade till taxametern, innebär det att det inte säkerställs att underlaget för taxiföretagens intäktsredovisning blir korrekt. Istället kan taxiföretagen som använder sig av app-baserade betalningssystem välja hur mycket som ska redovisas i taxametern, och ange ett annat belopp i app-systemet.

För att anpassa kontrollsystemet till de nya betalningssätten, behöver kraven på taxameterutrustningen ändras så att all utrustning som används för att genomföra betalning och för att framställa kvitto ska vara kopplade till taxametern.

 Läs hela skrivelsen här: