Starta eget taxiföretag!

Företagsformer taxiföretag

Enskild näringsverksamhet
(enskild firma) är den vanligaste verksamhetsformen inom taxinäringen. Det passar dig som vill starta företag ensam. På taxiföretag finns det kapitalkrav, men ingen ekonomisk ansvarsgräns mellan dig och företaget.

Aktiebolag
kan startas av en eller flera personer. Aktiekapitalet ska vara minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är begränsat till aktiekapitalet om det inte föreligger borgensförbindelser etc.

Handelsbolag
är ett alternativ om ni är minst två personer som startar företaget tillsammans. På taxiföretag finns det kapitalkrav och delägarna är solidariskt och personligt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag
är det samma som handelsbolag – med några undantag. Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en (1) bolagsman med begränsat ansvar. Det innebär att den som är kommanditdelägare endast ansvarar för den kapitalinsats han/hon utlovat i bolaget. Övriga bolagsmän (komplementärerna), ska vara minst en (1) och ansvarar för bolagets skulder med hela sin förmögenhet.

Ekonomisk förening
kräver att minst tre personer går samman. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och delägarna ska vara delaktiga i verksamheten.

Registrering av företag
För att registrera din verksamhet och pröva ditt namnförslag vänder du dig till Bolagsverket.

Till Skatteverket ska du skicka in blanketten “Skatte- och avgiftsanmälan”. På den ansöker du om F-skatt/särskild A-skatt, registrerar dig för moms och anmäler dig som arbetsgivare. För att beviljas en F-skattsedel ska verksamheten vara varaktig, självständig och ha ett vinstsyfte.

En beställningscentral är en sammanslutning av taxiföretag med uppgift att bland annat ta hand om en gemensam beställningsväxel, sköta trafikledning, reklamationer och fakturering.
Nej, du måste inte personligen äga bilen/bilarna. Däremot måste bilarna vara yrkestrafikregistrerade på taxiföretaget (tillståndshavaren).

49 år.

Vi erbjuder en Internetbaserad utbildning. Kursen bygger på egen inläsning med hjälp av dator och utsänt referensmaterial. Som hjälp och stöd finns “coacher” som besvarar frågor och stöttar deltagarna.

Nej.

Efter godkänt prov vid Trafikverket sker en personlig och ekonomisk lämplighetsprövning av Transportstyrelsen som sedan utfärdar yrkestrafiktillstånd för taxi. BLIV-kursen® som man kan gå hos Svenska Taxiförbundet är inte obligatorisk, men underlättar. Läs mer under Företagsformer.

Naturligtvis kan du driva taxirörelse på deltid. Använda taxibilen privat kan du också göra, men du kommer då att förmånsbeskattas. När det gäller jämkning av förmånsvärdet på taxibilar som använts mer än 3 000 mil men mindre än 6 000 mil i tjänsten, finns inga klara regler. Värdet får bero på de omständigheter som gäller från fall till fall.
Du ska hela tiden ha beloppet i kapital och reserver. Det innebär att du kan använda pengarna för att köpa en bil (reserverna ligger ju då i bilen) men när bilen börjar sjunka i värde måste du fylla på med nytt kapital. Observera dock att du inte kan binda alla dina likvider i inventarier (bilar) eftersom man kräver viss tillgång till kontanter för de löpande utgifterna.
Den som ansöker om trafiktillstånd ska visa att han har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. För att driva en taxirörelse måste du ha kapital och reserver på minst 100 000 kr för ett fordon och 50 000 kr för varje fordon som tillkommer därutöver.
Du har rätt till sjuk- och föräldrapenning från Försäkringskassan. Ersättningen grundar sig som i alla andra fall på din inkomst. Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst från och med den andra dagen i sjukperioden. Som egenföretagare kan du välja mellan 1, 3 och 30 dagars karenstid (de dagar när du inte får sjukpenning) hos Försäkringskassan. Som egenföretagare räknas den som driver enskild firma eller handelsbolag och har F-skattesedel.
Din verksamhet och dina behov avgör vilka försäkringar du behöver. Försäkringsbolag har ofta paketlösningar med försäkringar som ditt nystartade företag kan behöva. Det gäller till exempel egendoms-, ansvars-, avbrotts- och rättsskyddsförsäkring. En hemförsäkring gäller normalt inte för näringsverksamheter. Kontakta flera olika försäkringsbolag och jämför deras erbjudanden.
Som egen företagare har du inte samma grundskydd som du skulle haft om du varit anställd. Fråga din A-kassa om de accepterar företagare som medlemmar. Om inte bör du bli medlem i en kassa speciellt avsedd för företagare, till exempel SmåA. För att få ersättning krävs att du upphör med all personlig verksamhet i företaget och är tillgänglig på arbetsmarknaden. Kontakta flera olika försäkringsbolag och jämför deras erbjudanden.

Det finns två lönesystem i kollektivavtalet mellan Transportföretagen (BA) och Transportarbetareförbundet. En rent provisionsbaserad lön som grundar sig på inkört belopp. Procentsatsen avtalas mellan taxiföretagren och den anställde.

Ja, via Svenska Taxiförbundet finns möjlighet till olika typer av företagarkurser. Läs mer under Utbildning.
Du kan kontakta oss på telefon 08 566 21 660 eller info@taxiforbundet.se.
Genom att bl.a. erbjuda BLIV-kursen®.
Taxameter, taxibesiktning och taxiskylt kostar ungefär 25 000 kronor.
Vissa beställningscentraler har avtal med bilhandlare som ger rabatt. Dessutom kan du naturligtvis själv förhandla med bilförsäljaren.