Valberedning

Valberedningens ledamöter och suppleanter utses vart tredje år av kongressen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

Dimitrios Nikopoulos

Ordförande och sammankallande Personlig suppleant: Hadi Maulawizadah

Avni Lekaj

Ledamot Personlig suppleant: Daniel Andersson

Linus Ekqvist

Ledamot Personlig suppleant: Timo Stamblewski

Sasa Vejzovic

Ledamot Personlig suppleant: Anders Gustafsson

Karin Bachstätter

Ledamot Personlig suppleant: Åke Olofsson