Valberedning

Valberedningens ledamöter och suppleanter utses vart tredje år av kongressen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

Gösta Olsson

Ordförande och sammankallande Personlig suppleant: Andreas Kask

Erica Sandström

Ledamot Personlig suppleant: Bert-Ola Hällberg

Ingo Asplund

Ledamot Personlig suppleant: Per-Olov Dély

Rosmarie Månbris

Ledamot Personlig suppleant: Mekonen Ghebreselasie

Ronny Carlsson

Ledamot Personlig suppleant: Mike Mc Shane