Politik

Taxiföretagen – kommersiella aktörer och samhällsbärare

En sund och blomstrande taxibransch är viktig för att hela Sverige ska ha tillgång till taxiresor. Rättvisa konkurrensvillkor är grunden för att kunskap, erfarenhet, resurser och ansvar ska kunna utvecklas och tas tillvara.

Den svenska taxinäringen har, vid sidan av taxitjänster direkt till kund, en viktig samhällsuppgift som leverantör av såväl skolskjutsar, färdtjänst som anropsstyrd kollektivtrafik.

En god arbetsmarknad
Taxibranschen har idag ett stort rekryteringsbehov och fungerar bland annat som en viktig inkörsport för nya svenskar. Inom taxi är över 45 procent av alla förvärvsarbetande och 56 procent av alla företagare utrikes födda (SCB).

Taxi spelar roll för att nå miljömålen
Behovet av resor ökar i takt med att befolkningen ökar, det är framförallt våra tätorter som växer. Trots att samhället har målsättningen att minska biltrafiken så finns det för många resenärer idag inga alternativ till att äga en egen bil.

Samtidigt har regering och riksdag formulerat klimatmål som innebär att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och att utsläppen från vägtrafiken ska vara noll till 2050. En minskning från nya personbilar på minst fem procent årligen krävs för att nå målen. Här kan taxi spela en roll i övergången från privatbil till mer kollektivt resande.

Taxibranschen har banat väg för miljövänligare bilar. Det är ingen tillfällighet att de senaste modellerna av biogas- och elbilar som vi möter i staden, har en taxiskylt på taket. När de självkörande bilarna introduceras så kommer de, på samma sätt som de miljövänliga bilarna, att vara en självklar del av taxibranschens tjänsteutbud.

En skattereform kan skynda på utvecklingen
Vid sidan av bilen är taxi det mest flexibla färdmedlet. Dock är det få privatpersoner som använder taxi som en del av kollektivtrafiken i sin vardag. En av anledningarna är det upplevs som alldeles för dyrt, vilket till stor del beror på att cirka 60 procent av taxis kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter.

Idag växer tyvärr marknaden med alltfler oseriösa aktörer, en verksamhet som ökar utslagningen av de etablerade taxiföretagen. Under början av 2018 presenterade därför förbundet rapporten RATT – Rut-avdrag för taxi. Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna?Representanter från skatteutskottet kommenterade rapportens förslag och menade att det behövs åtgärder för att stödja den seriösa taxinäringen i hela landet. Men också att ett skatteavdrag för taxi skulle kunna bidra till en beteendeförändring, från att köra en bil privat till att åka mer kollektivt. Rapporten pekar på behovet av en generell skattereform som på ett bättre sätt involverar de behov av tjänster vi ser i samhället idag.