Bli medlemsföretag

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan så hjälper vi dig att ta steget till ett medlemskap i Svenska Taxiförbundet.

Reviderade vid kongressen i Stockholm 2018

1 § Ändamål

Svenska Taxiförbundet har till ändamål att främja den svenska taxinäringens utveckling samt att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen.

Förbundet ska därvid

 • driva och bevaka medlemmarnas näringspolitiska intressen
 • driva och bevaka medlemmarnas trafikpolitiska intressen
 • driva och bevaka taxinäringens marknadspolitiska intressen
 • sprida kännedom om taxinäringens betydelse i samhället
 • verka för tillbörliga affärsmetoder och God Taxitradition inom
  taxinäringen
 • verka för god utbildning inom taxinäringen
 • hålla medlemmarna informerade i yrkesangelägenheter
 • slå vakt om taxinäringen som privat företagsamhet.

Förbundet ska i detta arbete verka för god trafiksäkerhet och en långsiktigt hållbar utveckling för miljön inom de områden där Förbundet företräder taxinäringen.

2 § Hederskrav, branschetiska regler

Medlem i Förbundet ska tillämpa de branschetiska regler om vilka Förbundet tecknar överenskommelser med myndigheter och organisationer.

Medlem ska, i medvetande om sitt ansvar, bedriva sin verksamhet med tillbörliga affärsmetoder under iakttagande av God Taxitradition, så att det egna företaget och branschen i dess helhet vinner aktning och förtroende.

3 § Organisation och verksamhet

1 mom.

Förbundets organ är:

a/ kongressen

b/ förbundsstyrelsen

c/ revisionen

d/ valberedningen

2 mom.

Förbundet ska bedriva kontakt- och mötesverksamhet för medlemmar och därtill anslutna företag.

4 § Medlemskap och inträde

1 mom.

Medlemskap i Förbundet kan beviljas taxiföretag.

2 mom.

Medlemskap i Förbundet erhålls genom inträdesbeslut efter skriftlig ansökan.

3 mom.

Ansökan om medlemskap ska avgöras inom tre månader. Beviljat medlemskap är giltigt från den dag den sökande har betalt fastställd avgift.

4 mom.

Associerat medlemskap kan beviljas bolag med anknytning till taxibranschen.

5 § Medlemskaps upphörande

1 mom.

Medlem som önskar utträda ur Förbundet ska skriftligt anmäla detta till förbundskansliet. Medlemskap upphör först med det årsskifte som infaller näst efter fyra månader efter ingiven anmälan. Skyldighet att fullgöra förpliktelser mot Förbundet kvarstår till utträdesdagen.

2 mom.

Medlem som

 1. bryter mot Förbundets stadgar
 2. inte följer av kongressen eller förbundsstyrelsen behörigen fattade beslut
 3. motarbetar Förbundets intressen

kan uteslutas ur Förbundet.

3 mom.

Medlem som inom tre månader inte har betalt upplupna avgifter förlorar sina rättigheter som medlem i Förbundet intill dess avgifterna är betalda.

4 mom.

Medlem som inom sex månader inte har betalt upplupna avgifter kan uteslutas ur Förbundet.

5 mom.

Fråga om medlems uteslutning ur Förbundet avgörs av förbundsstyrelsen. I beslut om uteslutning ska skälen för beslutet anges.

6 mom.

Beslut om uteslutning gäller omedelbart och ska skyndsamt delges den uteslutne.

Skyldighet att betala de vid uteslutningen befintliga skulderna, kvarstår tills betalning sker.

7 mom.

Medlem som utträder eller utesluts ur Förbundet, har inte rätt att få tillbaka inbetalade avgifter.

6 § Avgifter

1 mom.

Medlem ska betala avgift till Förbundet. Avgiftens storlek bestäms av kongress.

2 mom.

Avgiftsplikt inträder samtidigt med att medlemskap beviljas. Avgift beräknas för helt år och betalas terminsvis i enlighet med särskilt beslut. Avgiften under inträdesåret beräknas proportionellt efter tidpunkten för inträdet.

7 § Kongress

1 mom.

Kongressen är Förbundets högsta beslutande organ.

2 mom.

Ordinarie kongress hålls vart tredje år på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen.

3 mom.

Extra kongress ska hållas när

 1. förbundsstyrelsen så bestämmer
 2. medlemmar representerande minst 1/5 av det totala röstetalet inom Förbundet, med hänvisning till visst ärende skriftligt begär att förbundsstyrelsen kallar till extra kongress (röstetalet beräknas enligt 8§2 mom. per den1januari det år då begäran inkommer till förbundsstyrelsen)
 3. revisor skriftligt begär att förbundsstyrelsen kallar till extra kongress.

Extra kongress ska hållas snarast möjligt, med iakttagande av föreskriven kallelsetid.

På extra kongress behandlas enbart de ärenden för vilka den extra kongressen har kallats.

4 mom.

Kallelse till kongress sker med post eller e-post till medlem. Kallelse ska ske minst tjugo veckor före ordinarie kongress och minst sju veckor före extra kongress.

5 mom.

Motionsrätt tillkommer medlem.

6 mom.

Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast femton veckor före ordinarie kongress.

Motion till extra kongress kan väckas i fråga för vilken den extra kongressen hålls. Motionstid till extra kongress fastställs av förbundsstyrelsen och anges i kallelsen.

7 mom.

Motioner, förbundsstyrelsens yttrande över motioner, förbundsstyrelsens propositioner och årsredovisningar, revisorernas berättelser jämte förslag, valberedningens förslag och övriga kongresshandlingar hålls tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor före ordinarie kongress och två veckor före extra kongress. På begäran har medlem rätt att få handlingarna utsända.

8 mom.

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden tas upp till behandling i angiven ordning:

 1. Kongressens öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om kongressens stadgeenliga kallande
 4. Val av ordförande jämte vice ordförande att leda kongressens förhandlingar
 5. Val av övriga funktionärer för kongressen
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Förbundsstyrelsens rapport rörande åtgärder av beslut fattade vid tidigare kongress
 8. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar
 9. Framläggande av revisorernas berättelser
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 11. Beslut med anledning av förbundsstyrelsens förslag till disposition av resultaten
 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förbundsdirektören
 13. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Beslut om arvoden
 16. Beslut om avgifter
 17. Val av förbundsordförande
 18. Bestämmande av antalet övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
 19. Val av ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 21. Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Vid extra kongress ska förutom punkterna a-f endast tas upp de punkter som den extra kongressen har kallats för.

9 mom.

Vid kongress ska föras protokoll som senast två månader efter kongressen ska hållas tillgängligt för medlemmarna.

10 mom.

Förbundsstyrelsen ska före juni månads utgång hålla årsredovisningen för föregående verksamhetsår tillgänglig.

8 § Representationsrätt och rösträtt vid kongress

1 mom.

Rösträtt vid kongress tillkommer medlem. Röstberättigad som samtidigt är ledamot i förbundsstyrelsen har inte rösträtt i frågor som rör förvaltningen under den gångna kongressperioden.

2 mom.

Medlems röstetal motsvaras av den årsavgift som ligger till grund för medlemmens senaste debitering före kongressen. För nytillkommen medlem beräknas röstetalet på den årsavgift som fastställts för medlemmen.

Antalet röster beräknas genom att avgiften divideras med beloppet för individuellt medlemskap och avrundas till närmaste heltal.

3 mom.

Medlem får företrädas med fullmakt. Röstberättigad får rösta för högst 15procent av på kongressen företrädda röster.

4 mom.

Hedersmedlem har närvarorätt vid kongress. Förtroendevalda och förbundsfunktionärer har närvaro- och yttranderätt.

Annan person än dessa kan efter förbundsstyrelsens medgivande beviljas närvarorätt. Kongressen kan också bevilja yttranderätt för sådan person.

5 mom.

Associerad medlem har närvarorätt samt yttranderätt vid kongress men ej rösträtt.

9 § Beslutsfattande vid kongress

1 mom.

Omröstningar vid personval avgörs med valsedlar. All annan omröstning verkställs öppet.

2 mom.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall då dessa stadgar föreskriver annat.

3 mom.

Vid lika röstetal avgörs utslaget genom lottning.

10 § Förbundsstyrelse

1 mom.

Förbundsstyrelsen ansvarar för Förbundets angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt kongressens behörigen fattade beslut.

Förbundsstyrelsen anställer och entledigar förbundsdirektör.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att Förbundets egendom förvaltas på betryggande sätt.

2 mom.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie kongress för tiden fram till och med nästa ordinarie kongress. Suppleant som inträtt i förbundsstyrelsen efter avgången ledamot kvarstår i förbundsstyrelsen till och med nästa ordinarie kongress, eller till och med extrakongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

Avgående förbundsstyrelseledamot och suppleant kan omväljas.

3 mom.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt lägst sex och högst åtta ledamöter jämte högst lika många suppleanter. Suppleanterna inträder i den ordning de valts på kongressen.

4 mom.

För valbarhet till förbundsstyrelsen krävs att vederbörande är verksam inom medlemsföretag som inte förlorat sina rättigheter enligt 5§3mom., som taxitillståndshavare eller i ledande ställning.

Högst två av förbundsstyrelsens ledamöter kan väljas som externa ledamöter.

Kraven i första stycket ska inte gälla vid val av förbundsordförande eller externa ledamöter.

5 mom.

Associerad medlem är ej valbar till förbundsstyrelsen, valberedning eller revisor.

6 mom.

Den som inte längre uppfyller kriterierna för valbarhet enligt 10§4mom. ska omedelbart avgå från uppdraget som förbundsstyrelseledamot eller suppleant.

7 mom.

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Om förbundsordföranden lämnar sin post under pågående mandatperiod inträder vice ordföranden som förbundsordförande under tiden fram till och med nästa kongress, eller till och med extra kongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

8 mom.

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Storstockholm där förbundskansliet ska vara inrättat.

9 mom.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller förbundsdirektören. Förbundsstyrelsen ska sammankallas så snart minst tre av dess ledamöter begär det.

10 mom.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Är förbundsstyrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet förbundsstyrelseledamöter.

11 mom.

Förbundsdirektören har närvaroskyldighet vid förbundsstyrelsens sammanträden och har då yttranderätt, samt rätt att på begäran få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

12 mom.

Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll.

11 § Arbetsutskott

1 mom.

Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott, som enligt förbundsstyrelsens bemyndigande utför de arbetsuppgifter, som annars åligger förbundsstyrelsen.

Arbetsutskottet ska bestå av förbundsordförande, tillika ordförande i utskottet, två av förbundsstyrelsens övriga ledamöter samt förbundsdirektören.

2 mom.

Vid arbetsutskottets sammanträden ska föras protokoll.

12 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas, förutom av förbundsstyrelsen i dess helhet, av den eller dem, som förbundsstyrelsen utser.

13 § Förbundskansli

Förbundskansliet handlägger på förbundsstyrelsens uppdrag Förbundets administrativa göromål. Förbundskansliets verksamhet leds av förbundsdirektören.

14 § Ekonomisk förvaltning och revision

1 mom.

Förbundets räkenskaper sammanförs varje kalenderår i bokslut och avlämnas till förbundsrevisorerna. Räkenskaperna ska det år, som ordinarie kongress ska hållas, åtföljas av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamheten under de senaste tre räkenskapsåren.

2 mom.

Två revisorer och två suppleanter väljs vid ordinarie kongress för tiden fram till och med nästa kongress. Suppleanterna inträder i den ordning de valts på kongressen.

Suppleant som inträtt i stället för avgången revisor kvarstår till och med nästa ordinarie kongress, eller till och med extrakongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

Revisorerna ska gemensamt utse en auktoriserad revisor.

3 mom.

För valbarhet och upprätthållande av uppdrag gäller vad som i 10§4‑5mom. stadgas om förbundsstyrelsen.

4 mom.

Förbundsrevisorerna ska granska förvaltningen och räkenskaperna.

5 mom.

Förbundsrevisorernas berättelser jämte förslag beträffande ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förbundsdirektören, ska hanteras i enlighet med 7§7mom.

15 § Valberedning

1 mom.

Valberedningen ska upprätta namnförslag på de funktionärer, som kongressen ska välja.

Valberedningens förslag ska hanteras i enlighet med 7§7mom.

2 mom.

Valberedningen består av fem ledamöter jämte fem personliga suppleanter. De väljs på ordinarie kongress för tiden fram till och med nästa ordinarie kongress. Suppleant som inträtt i valberedningen efter avgången ledamot kvarstår till och med nästa ordinarie kongress eller till och med extra kongress som hålls för att fyllnadsval ska ske.

3 mom.

För valbarhet och upprätthållande av uppdrag gäller vad som i 10§4‑5mom. stadgas om förbundsstyrelsen.

4 mom.

Vid val av ledamöter till valberedningen ska en god geografisk och näringsmässig representation eftersträvas.

5 mom.

Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

16 § Tvisters lösande

Tvist mellan Förbundet och medlem får hänskjutas till allmän domstol, om tvisten inte kan lösas på annat sätt.

17 § Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar ska ske skriftligt och vara förbundsstyrelsen tillhanda senast femton veckor före den kongress, vid vilken ärendet ska behandlas.

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas med tre fjärdedels majoritet enligt fastställd röstlängd.

18 § Upplösning

1 mom.

Förslag om Förbundets upplösning ska ske skriftligt och vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före kongress. Beslut om upplösning av Förbundet ska fattas med tre fjärdedels majoritet enligt fastställd röstlängd vid två på varandra följande kongresser. Kongresserna ska äga rum med minst sex månaders mellanrum.

2 mom.

Vid Förbundets upplösning ska dess tillgångar disponeras i enlighet med kongressens beslut.

1 Svenska Taxiförbundets stadgar och begreppet God Taxitradition

Enligt 4 § 1 mom. i Förbundets stadgar kan taxiföretag antas som medlem. I ansökan om medlemskap förpliktar sig taxiföretaget att följa Förbundets stadgar.

I 2 § i Förbundets stadgar, under rubriken ”Hederskrav, branschetiska regler”, anges att ”medlem i Förbundet ska tillämpa de branschetiska regler om vilka Förbundet tecknar överenskommelser med myndigheter och organisationer.” Medlem ska också ”bedriva sin verksamhet med tillbörliga affärsmetoder under iakttagande av God Taxitradition, i medve­tande om sitt ansvar, så att det egna företaget och branschen i dess helhet vinner aktning och förtroende”. I det ligger också att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

1.1 Syfte

Förbundets kvalitetsnormer om God Taxitradition definierar vad som innefattas i begreppet God Taxitradition. Avsikten är främst att normerna definierar ett grundläggande kvalitetskoncept som ska tillämpas av alla medlemmar i Förbundet. Normerna kan även användas som ett hjälpmedel i medlemsföretagens marknadsföring.

1.2 Ansvar

Det är medlemsföretaget som ansvarar för att både den egna verksamheten och anslutna transpor­törers verksamhet bedrivs i enlighet med God Taxitradition. Ytterst är det förbundsstyrelsen som avgör vad som ska innefattas i begreppet God Taxitradition.

1.3 Uteslutning

Medlem som bryter mot God Taxitradition kan uteslutas ur Förbundet.

2 Affärsvillkor för taxitransporter enligt God Taxitradition

Affärsvillkoren beskriver vad som är God Taxitradition i enlighet med reglerna nedan.

Det står taxiföretag fritt att ta på sig längre gående åtaganden.

2.1 Definition av taxitransport

En taxitransport innebär att taxifordon med förare, mot betalning, ställs till allmänhetens förfogande för befordran av personer eller gods. Taxitransporten innebär således inte till någon del ett hyresförhållande utöver det som är direkt förknippat med själva transporten.

Taxitransporten består av följande moment:

 1. Framkörning till hämtningsadress.
 2. Tid då föraren väntar på att kunden ska komma till taxin.
 3. Hämtning av kund eller gods vid hämtningsadressen.
 4. Resa från hämtningsadress till angiven destination, inklusive eventuell hämtning eller avlämnande av ytterligare resande enligt kundens önskemål.
 5. Avlämnande av kund eller gods vid slutdestinationen, varvid betalning normalt sker. Vid betalning likställs kontanter, likvid med hjälp av kredit- eller betalkort, kreditbevis eller att kunden och taxiföretaget har ett avtal om fakturering.

2.2 Beställning

Taxiföretaget ska ha ordnade former för beställningsfunktionerna.

Beställning av taxitransport kan göras genom

 • direktbeställning,
 • förbeställning,
 • fast uppdrag – betraktas som flera förbeställningar gjorda vid samma tillfälle.

2.2.1 Direktbeställning

Kunden beställer taxin hos taxiföretaget eller tar taxin på gatan.

På förfrågan från kunden ska taxiföretaget kunna ge besked omuppskattadtid innan taxin är framkörd till hämtningsadressen.

Taxin ska vid angiven hämtningsadress (se 2.3.3) vänta den tid som efter omständigheterna kan vara rimlig.

2.2.2 Förbeställning

Kunden beställer taxin hos taxiföretaget för hämtning vid en viss tidpunkt.

Taxiföretaget ska i normalfallet kunna ta emot en förbeställning som görs senast en timme innan hämtning ska ske.

Taxin ska vid angiven hämtningsadress (se 2.3.3) vänta den tid som efter omstän­digheterna kan vara rimlig, dockminst femminuter från beställd tidpunkt.

2.3 Transporten

2.3.1 Taxiföraren

Taxiförarens uppträdande ska präglas av god service och professionalism. Det innebär bl.a. att föraren

 • är artig och tillmötesgående,
 • har mycket god lokalkännedom och väl kan orientera sig i det område där föraren huvudsakligen utövar sitt arbete,
 • är vårdat klädd och att det av klädseln framgår att föraren är i tjänst samt för vilket företag föraren arbetar,
 • ger kunden hjälp med i- och urlastning av bagage och ser till att allt bagage överlämnas till kunden,
 • ger kunden hjälp att komma in i och ut ur taxin,
 • tillhandahåller de upplysningar om resan, färdvägen, m.m. som efterfrågas av kunden,
 • framför taxifordonet trafiksäkert och komfortabelt med tillbörlig miljöhänsyn.

2.3.2 Taxifordonet

Taxifordonet ska vara väl anpassat för den verksamhet taxiföretaget bedriver. Det ska dessutom

 • alltid hållas trafiksäkert,
 • vara rimligt rent och helt med hänsyn tagen till väderlek och andra yttre omständigheter,
 • ha minst fyra dörrar för i- och urstigning ( vissa van-modeller kan ha tre dörrar),
 • vara tydligt profilerat så att det framgår vilket taxiföretag det representerar,
 • vara försett med kommunikationsutrustning.

2.3.3 Hämtning och avlämnande av kunden

Taxiföretaget är skyldigt att göra det som rimligtvis kan krävas för att komma fram till hämtningsadressen. Kunden förutsätts göra det som rimligtvis kan krävas för att hålla utkik efter taxin och finnas på plats när taxin kommer.

Hämtning och avlämnande av kunden samt i- och urlastning av eventuellt bagage ska ske så nära hämtnings- resp. avlämningsadressen som möjligt, med hänsyn till gatu- och trafikmiljö, allmän ordning på platsen och väderlek.

2.3.4 Avbruten transport, brister i tjänsten

Avbruten transport är en taxitransport där resan med kunden i taxin av något skäl avbryts.

Kunden kan alltid avbryta transporten p.g.a. ändrad uppfattning om destination, trafikhinder eller liknande.

Taxiföraren kan avbryta transporten om kunden uppträder

 • på sådant sätt att det inverkar på trafiksäkerheten,
 • hotfullt mot förare eller medpassagerare,
 • förödmjukande mot förare eller medpassagerare,
 • på sådant sätt att det kan skada utrustning eller klädsel i taxin eller föraren.

Om transporten inte har fullföljts och detta beror på något som är att hänföra till kunden, har taxiföretaget rätt till skälig betalning för den del av transporten som har fullgjorts,samtför övriga kostnader som taxiföretaget har åsamkats med anledning av transporten.

Skälig betalning för transporten är det belopp taxametern visar när transporten avbryts. Om transporten avtalats till fast pris är skälig ersättning det belopp som hadeuppkommit om priset framräknats av taxametern för den del av sträckan som fullgjorts.

Har kunden lidit skada på grund av en avbruten transport och beror avbrottet på något som är att hänföra till taxiföretaget, har kunden rätt till ersättning relaterad till priset för taxiresan. Om taxiföretaget kan visa att det inte har varit försumligt, är företaget inte skyldigt att utge ersättning.

Taxiföretaget ska alltid göra vad som står i dess makt för att se till att transporten fullföljs. Kunden förutsätts alltid vidta åtgärder för att begränsa sin skada.

2.4 Betalning

2.4.1 Prisinformation

Enligt taxitrafiklagen har kunden rätt att före färden få kännedom om den taxa som tillämpas. Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter om hur prisinformation ska lämnas.

Vid förfrågan ska taxiföretaget i normalfallet därutöver kunna ge enprisuppskatt­ningför en taxitransport där priset ska beräknas med taxameter. Det slutliga priset får inte överstiga det uppskattade priset med mer än 15 procent såvida inte exceptionella situationer uppstår under resan, som taxiföretaget inte råder över.

2.4.2 Förskottsbetalning

Taxiföraren har rätt att begära förskottsbetalning.

2.4.3 Betalningsmedel

Taxiföretaget ska ha avtal med kortföretag samt ta emot de vanligast förekommande kredit- eller betalkorten som betalningsmedel.

2.4.4 Avbeställning

Avbeställer kunden en resa där framkörning påbörjats, kan taxiföretaget ställa krav på att kunden ska erlägga avgift med det belopp som anges på taxametern då kunden gör avbeställningen eller annat skäligt belopp.

2.4.5 Bomkörning

Bomkörning innebär att taxin körts fram till hämtningsadressen men kunden inte gett sig till känna. I sådant fall har taxiföretaget en fordran på kunden uppgående till det belopp som anges på taxametern efter rimlig väntetid.

2.4.6 Skada på taxi eller motsvarande

Vållar kunden skada på taxin eller dess utrustning, på förarens klädsel eller utrustning eller på annat och förorsakar detta taxiföre­taget och/eller föraren ekonomiska men, kan kunden göras ersättningsskyldig med skäligt belopp till den skadelidande. Skäligt belopp utgår för material­kostnad, den arbetsinsats som krävs för att taxin ska kunna sättas i trafik igen samt för stilleståndstid. Den skadelidande är dock skyldig att om möjligt begränsa skadan.

2.4.7 Taxameterkvitto

Kunden ska alltid erbjudas kvitto eller följesedel från taxametern efter fullgjord betalning. Förutom de uppgifter som enligt föreskrift ska framgå på kvittot, ska i förekommande fall beställningscentralens namn och telefonnummer finnas med.

2.5 Reklamationer

Taxiföretaget ska ha tillräckliga personalresurser och erforderlig kompetens för att snabbt och professionellt behandla eventuella reklamationer.

Om taxiföretaget brustit i fullgörandet av en taxitransport och kunden därför lidit skada, har kunden rätt till ersättning motsvarande priset för taxiresan.

Om taxiföretaget inte anser sig vara ersättningsskyldigt, ska kund som är konsument, upplysas om att reklamationsanmälan även kan inges till Allmänna reklamationsnämnden. I informationen ska ingå adress och telefon­nummer till Allmänna reklamationsnämnden.

Taxiföretaget ska alltid följa Allmänna reklamationsnämndens beslut.

3 Utbildning

3.1 Vilka berörs

Taxiföretaget ska för styrelsen och arbetsledningen, personalen i beställnings­centralen samt taxiförarna, anordna utbildning och fortbildning i sådan omfattning att verksamheten kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt och i enlighet med reglerna i God Taxitradition.

4 Tystnadsplikt

Samtliga förtroendevalda och anställda i taxiföretaget ska informeras om att tystnadsplikt gäller för kund- och affärsrelationer.

5 Ansvar

5.1 Gentemot myndigheter

Taxiföretaget ska fullgöra sina skyldigheter mot berörda myndigheter genom att t.ex. betala in skatter och avgifter.

5.2 Taxameteruppgifter

Samtliga medlemmars fordon/taxametrar ska vara anslutna till en redovisningscentral.

5.3 Behörighetskontroll

Medlem ska vara anslutet till BKY och fortlöpande kontrollera såväl samtliga förares taxiförarlegitimation (TFL) som samtliga anslutna taxiföretags trafiktillstånd.

5.4 Anställningsvillkor

Taxiföretaget ska erbjuda anställd personal minst den sociala trygghet som överenskommits i kollektivavtal.

5.5 Försäkringar

Taxiföretaget ska inneha gällande företagsförsäkring där ansvarsmoment ingår.

5.6 Transportöravtal

Om taxiföretaget har anslutna transportörer, ska det i transportöravtalet finnas en klausul som möjliggör ingripande mot den transportör som bryter mot reglerna i God Taxitradition.

Integritetspolicy för Medlemmar & medanslutna

information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som kommer i kontakt med oss via medlemskap i Svenska Taxiförbundet

1. Inledning

Svenska Taxiförbundet, org. nr. 802003-4404 (”vi” eller ”oss”), med adress Smidesvägen 10, 171 22 Solna, behandlar personuppgifter om dig som representerar våra medlemmar eller företag som ansluts till oss via annat företags medlemskap (medanslutna företag)[1]. Detta sker inom ramen för vår verksamhet. Vår behandling sker enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, samt annan vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

Svenska Taxiförbundet ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om behandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss, t.ex. via e-post: [info@taxiforbundet.se ] eller telefon på numret: [08 566 21 660].

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom denna Integritetspolicy, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

2. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss

Svenska Taxiförbundet behandlar personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med att du registrerar uppgifterna via våra medlemssidor. Detta kan även ske när du använder andra funktioner på vår webbplats, t.ex. om du registrerar dig för våra nyhetsbrev, eller när du kommunicerar med oss i anledning av vår verksamhet. Vi kan till exempel spara och dokumentera historik i särskilda ärenden som rör dig eller den medlem du representerar, eller andra delar av vår kommunikation.

Uppgifter samlas in när du besöker vår webbplats. T.ex. i form av din IP-adress och genom vår användning av cookies för (för mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy).

 • Uppgifter som våra medlemmar tillhandahåller oss

Medlemskap hos oss ger möjlighet att närmre samverka med taxibranschen samt att få tillgång till service och förmåner. För att detta ska kunna ske i förhållande till dig kan den medlem som du representerar (oftast via vår kontaktperson hos medlemmen) tillhandahålla oss relevanta uppgifter om dig. Representerar du en enskild firma, är det du själv som ser till att vi mottar relevanta uppgifter om dig.

 • Uppgifter från andra parter, t.ex. våra samarbetspartners och myndigheter

Vi kan i förekommande fall hämta in uppgifter om dig från andra parter, vilket bl.a. sker i syfte att komplettera eller uppdatera befintliga uppgifter så att de uppgifter vi har om dig är korrekta och relevanta. T.ex. kan våra samarbetspartners tillhandahålla uppgifter som vi behöver för administrering av förmåner och vi kan även komma att hämta in uppgifter i samband med våra kontroller via Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen.

3. Ändamål och laglig grund för vår personuppgiftsbehandling samt de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig

Svenska Taxiförbundet behandlar så gott som uteslutande personuppgifter i den mån det är relevant för vår verksamhet och de aktiviteter och förmåner som vi tillhandahåller dig som är berättigad till detta baserat på medlemskap hos oss.

Vår personuppgiftsbehandling sker bara om vi har stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad laglig grund, vilket för vår del innebär någon av följande grunder:

Intresseavvägning – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör vårt, våra medlemmars eller annan tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att dina intressen av eller grundläggande rättigheter eller friheter inte väger tyngre (i sådana fall får behandlingen inte ske).

Fullgörande av avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan sådant avtal ingås.

För det fall du själv är medlem hos Svenska Taxiförbundet (och inte endast representerar en medlem), sker vår behandling av dina personuppgifter i förekommande fall med hänvisning till avtal mellan dig och oss (t.ex. beträffande medlemsförmån eller utbildningstillfällen). Vår behandling av personuppgifter sker annars till största del med stöd av våra berättigade intressen inom ramen för vår ordinarie verksamhet (intresseavvägning).

Samtycke – behandlingen sker med stöd av ditt samtycke till ett eller flera bestämda ändamål.

Nedan beskriver vi våra verksamhetsområden samt de ändamål och lagliga grunder som vi behandlar dina personuppgifter för i anslutning till dessa. Vi beskriver även vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar för de olika ändamålen.

 • Administration av medlemmar och blivande medlemmar
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Handlägga medlemskapsansökan samt därefter löpande föra medlemsregister för administrativa ändamål såsom hantering av medlemsutskick, åtaganden i förhållande till medlemmar, uppföljning samt fastställande av röstlängd.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Adress

· E-postadress

· För- och efternamn

· Personnummer (om medlemskapet sker under företagsformen enskild näringsidkare)

· Telefonnummer

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att handlägga och administrera medlemskapet inom ramen för vår verksamhet samt att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot medlemmarna. Observera att personuppgiftsbehandling i anledning av särskilda aktiviteter, exempelvis vid revision för kvalificering av medlem enligt ledningssystemet Säker Grön Taxi, endast sker om medlem valt att ansluta sig till sådan aktivitet, t.ex. Säker Grön Taxi (för mer information om Säker Grön Taxi, se vår hemsida: https://www.taxiforbundet.se/saeker-groen-taxi.aspx).

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som medlem under företagsformen enskild näringsidkare.

 

Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Fakturering av medlemmar, inklusive noteringar i samband med personlig kontakt med representanter för medlemmarna.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Adress

· E-postadress

· För- och efternamn

· Medlemsstatus hos Svenska Taxiförbundet (t.ex. i form av enskild beställningscentral eller enskild åkare)

· Personnummer (om medlemskapet sker under företagsformen enskild näringsidkare)

· Status hos inkasso

· Andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med vår fakturering

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att erhålla korrekt underlag för fakturering samt att följa upp vår fakturering i förhållande till viss medlem.

För medlemmar som är anslutna under företagsformen enskild näringsidkare sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtal relaterat till medlemskapet. Vi ber dig notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss uppgifter för fakturering om vi ska kunna fullgöra det avtal med dig som faktureringen avser.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som medlem under företagsformen enskild näringsidkare.

Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Kontrollera att sökande (och blivande medansluten via sökande) är kvalificerad som medlem hos Svenska Taxiförbundet, inklusive kontroll mot Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Adress

· E-postadress

· Företagsnamn

· Personnummer (om ansökan sker under företagsformen enskild näringsidkare)

· Telefonnummer

· Underlag från Kronofogdemyndigheten, Skatteverket samt Transportstyrelsen.

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna kontrollera att sökande kvalificerar som medlem enligt Svenska Taxiförbundets normer och värderingar samt att säkerställa att sökande inte agerar under falska uppgifter eller annars riskerar att inte kunna uppfylla sina åtaganden om att t.ex. betala medlemsavgifter.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som sökande, om du ansöker till oss under företagsformen enskild näringsidkare.

Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Administration av ditt användarkonto via våra medlemssidor, så att du ska få tillgång till information och kunna använda funktioner på medlemssidornaDe personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· E-postadress

· För- och efternamn

· Inloggningsuppgifter

· Organisationsnummer avseende medlemsföretag

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information och låta dig använda funktionerna på medlemssidorna.
 • Utskick av nyhetsbrev, branschskrifter och inbjudningar till event
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Administrera och genomföra e-postutskick till medlemmar och dig som representerar en medlem, i syfte att löpande informera om våra branschgemensamma intressen samt Svenska Taxiförbundets verksamhet.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· E-postadress

· Medlemsföretag

· Yrkesroll och funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig, och på så sätt även den medlem du representerar, information om medlemskapet och om vår verksamhet.

Om du har registrerat dig för att ta emot av marknadsföringsutskick efter [datum], sker utskicken baserat på ditt samtycke.

Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Administrera och genomföra utskick av branschskrifter och dylikt per post, t.ex. skriften Branschläget.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Adress

· Namn- och förnamn

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig, och på så sätt även den medlem du representerar, information om taxibranschen och vår verksamhet.
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Administrera och genomföra utskick av inbjudningar till event via e-post.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:· E-postadress

· Faktureringsuppgifter

· Medlemsföretag

· Yrkesroll och funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna informera om och arrangera event inom ramen för vår verksamhet.

Om du har registrerat dig för att ta emot våra utskick avseende inbjudningar till event efter [datum], sker utskicken baserat på ditt samtycke.

 • Enkätundersökningar och branschlägesrapportering
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Undersöka medlemmarnas behov och önskemål beträffande vår verksamhet.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· E-postadress

· Enkätsvar (enkätundersökningen sker dock anonymt på så sätt att vi pseudonymiserar uppgifterna i samband med att enkätsvar anges)

· För- och efternamn

· Medlemsföretag

· Yrkesroll och funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att undersöka våra medlemmars behov och önskemål beträffande vår verksamhet samt att erhålla underlag för att genomföra förbättringar baserat på enkätsvaren.
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Underlag för s.k. branschdata och branschlägesrapporter som syftar till att skapa insikter i och förståelse för hur taxibranschen fungerar, bl.a. i förhållande till politiker och andra intressenter som vår verksamhet samverkar med.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Adress

· E-postadress

· För- och efternamn

· Medlemsstatus hos Svenska Taxiförbundet (t.ex. i form av enskild beställningscentral eller enskild åkare)

· Personnummer (om medlemskapet sker under företagsformen enskild näringsidkare)

· Status hos inkasso

Observera att underlaget som utgångspunkt hanteras i anonymiserad form och att inga identiteter röjs i samband med vår externa kommunikation.

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att inom ramen för vår verksamhet arbeta för våra medlemmars intressen.

Personnummer behandlas endast mot bakgrund av behandlingens syfte och vårt beaktansvärda skäl att arbeta för våra medlemmars intressen.

 • Utbildningar
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Administration och tillhandahållande av utbildningar för senare ansökan om certifiering hos Transportstyrelsen (taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd).De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Anteckningar

· Deltagarfrågor

· För- och efternamn

· Inloggningsuppgifter till utbildningsportal

· Personligt riktad återkoppling från utbildningscoach

· Profiluppgifter såsom e-postadress, bild, personnummer, telefonnummer, egna anteckningar

· Uppgift om deltagande och aktuell utbildning

· Utbildningsplan

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla utbildning.

För dig som anmält dig till utbildning under företagsformen enskild näringsidkare sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtal med dig om tillhandahållande av utbildningen. Vi ber dig att notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss personnummer, samt namn- och förnamn för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som deltagare vid utbildningen.

 • Administration av förmåner via våra samarbetspartners
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Administrera och upprätthålla korrekt underlag för tillhandahållande av medlemsförmåner till dig, via våra samarbetspartners.

Tillhandahållandet av medlemsförmåner innefattar utlämnande av personuppgifter till våra samarbetspartners för samarbetspartnerns direktmarknadsföringsändamål.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Adress

· E-postadress

· För- och efternamn

· Personnummer

· Telefonnummer

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla medlemsförmåner.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som berättigad till medlemsförmånerna.

Vi ber dig att uppmärksamma att våra samarbetspartners ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för respektive samarbetspartners verksamhet (se även avsnitt 4 nedan).

 • Statistisk analys av besökstrafik på vår webbplats
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Analysera besökstrafiken på vår webbplats i syfte att se besöksfrekvensen, samt att skapa underlag för förbättring av funktionaliteten på vår webbplats.

Våra analyser sker i aggregerad form och resultatet av våra analyser sker antingen med stöd av pseudonymiserad eller anonymiserad data.

De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· IP-adress

· Cookies

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att analysera besökstrafiken och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.

 • Övrigt
Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifter
Informera om anslutna medlemmar genom publicering på vår webbplats.De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

· Företagsnamn

· E-postadress

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att informera allmänheten om vilka som är medlemmar i Svenska Taxiförbundet, inklusive våra samarbetspartners om vilka som via viss medlem har rätt till våra medlemsförmåner.

4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Svenska Taxiförbundet är måna om att dina personuppgifter endast delas med tredje part när det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att dela dina personuppgifter med relevanta myndigheter, våra leverantörer och samarbetspartners. Av administrativa skäl delar vi i förekommande fall även dina personuppgifter med vårt helägda dotterbolag, Svenska Taxiförbundets Service Aktiebolag.

Vi anlitar olika IT-leverantörer, t.ex. avseende hosting- och drift av våra servrar, tjänster relaterade till vår webbplats såsom för analys av besökstrafik, vår e-postfunktion, stödsystem för administration av medlemmar och representanter för våra medlemmar, administration och utskick av nyhetsbrev och event, tillhandahållande av vår utbildningsplattform samt stödsystem för vår ekonomifunktion.

Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträden).

I syfte att tillhandahålla våra medlemsförmåner delar vi även dina personuppgifter med våra samarbetspartners. Våra samarbetspartner ansvarar själva för behandlingen av dina personuppgifter och för sådan behandling hänvisas till respektive samarbetspartners policy för behandling av personuppgifter.

5. Överföring utom EU/EES

Svenska Taxiförbundets verksamhet bedrivs uteslutande i Sverige, men eftersom våra leverantörer i förekommande fall arbetar internationellt kan dina personuppgifter överföras utom EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Om du vill veta mer om hur vi samarbetar med våra leverantörer i detta avseende är du välkommen att kontakta oss via e-post: [info@taxiforbundet.se ] eller telefon på numret: [08 566 21 660].

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid du är berättigad till våra tjänster och förmåner genom medlemskap hos oss. Vi gallrar och raderar löpande sådan information som inte längre behövs inom vår verksamhet och för de ändamål som beskrivits i avsnitt 3 i denna Integritetspolicy.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller begära rättelse av dessa, har du möjlighet att vända dig till oss med din fråga. I avsnitt 7 nedan finns mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Om du begär utövande av dina rättigheter kommer vi att skyndsamt behandla ditt ärende. Vi ber dig dock observera att vår samverkan med dig förutsätter relevant behandling av dina personuppgifter, samt att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsatt behandla dina personuppgifter trots att du motsatt dig detta. Här finner du information om vilka dina rättigheter är samt hur du går till väga för att få mer information om rättigheterna och utöva dessa.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt även viss annan information kring uppgifterna i fråga och vår behandling av dessa.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas för det fall uppgifterna är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter om dig, med hänsyn till ändamålet med vår behandling.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter för det fall

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och vi saknar berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen trots din invändning
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätt till begränsning av vår behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Detta kan t.ex. ske om du bestrider personuppgifternas korrekthet, då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt till dataportabilitet

Om och i den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller avtal med dig kan du begära att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända vår behandling om den sker med stöd av vårt berättigade intresse efter intresseavvägning. I sådana fall måste vi upphöra med behandlingen i fråga, såtillvida vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att behandlingen upphör eller behandlingen sker för tillvaratagande av rättsliga intressen.

Du har därutöver alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföring, inklusive våra nyhetsbrev och inbjudningar till event.

Rätt att återkalla ditt samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

För få veta mer om eller utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: [info@taxiforbundet.se ] eller telefon på numret: [08 566 21 660]. Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, samt att vi kan behöva mer information av dig i syfte att bekräfta din identitet innan vi går vidare med handläggningen av din begäran.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter vid frågor.

Du har även rätt att vända dig med formella klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen.

[1] Med ”medlem” avses framöver i denna Integritetspolicy i förekommande fall även s.k. medanslutna företag, dvs. de företag som får tillgång till vårt stöd och förmåner inom ramen för vår verksamhet via annat företags medlemskap.

Kostnaden baseras på antalet fordon du har i fordonsflottan (1060:-/fordon och år) samt antal transportörer (1280:-/tillståndshavare och år).