Integritetspolicy för medlemmar & medanslutna

Integritetspolicy för medlemmar & medanslutna
information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som kommer i kontakt med oss via medlemskap i Svenska Taxiförbundet

1. Inledning
Svenska Taxiförbundet, org. nr. 802003-4404 (”vi” eller ”oss”), med adress Karlavägen 83, 114 59 Stockholm, behandlar personuppgifter om dig som representerar våra medlemmar eller företag som ansluts till oss via annat företags medlemskap (medanslutna företag)[1]. Detta sker inom ramen för vår verksamhet. Vår behandling sker enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, samt annan vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

Svenska Taxiförbundet ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om behandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss, t.ex. via e-post: [info@taxiforbundet.se ] eller telefon på numret: [08 566 21 660].

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom denna Integritetspolicy, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i denna Integritetspolicy.

2. Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Uppgifter som du tillhandahåller oss
Svenska Taxiförbundet behandlar personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med att du registrerar uppgifterna via våra medlemssidor. Detta kan även ske när du använder andra funktioner på vår webbplats, t.ex. om du registrerar dig för våra nyhetsbrev, eller när du kommunicerar med oss i anledning av vår verksamhet. Vi kan till exempel spara och dokumentera historik i särskilda ärenden som rör dig eller den medlem du representerar, eller andra delar av vår kommunikation.

Uppgifter samlas in när du besöker vår webbplats. T.ex. i form av din IP-adress och genom vår användning av cookies (för mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy).

Uppgifter som våra medlemmar tillhandahåller oss
Medlemskap hos oss ger möjlighet att närmre samverka med taxibranschen samt att få tillgång till service och förmåner. För att detta ska kunna ske i förhållande till dig kan den medlem som du representerar (oftast via vår kontaktperson hos medlemmen) tillhandahålla oss relevanta uppgifter om dig. Representerar du en enskild firma, är det du själv som ser till att vi mottar relevanta uppgifter om dig.

Uppgifter från andra parter, t.ex. våra samarbetspartners och myndigheter
Vi kan i förekommande fall hämta in uppgifter om dig från andra parter, vilket bl.a. sker i syfte att komplettera eller uppdatera befintliga uppgifter så att de uppgifter vi har om dig är korrekta och relevanta. T.ex. kan våra samarbetspartners tillhandahålla uppgifter som vi behöver för administrering av förmåner och vi kan även komma att hämta in uppgifter i samband med våra kontroller via Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen.

3. Ändamål och laglig grund för vår personuppgiftsbehandling samt de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig
Svenska Taxiförbundet behandlar så gott som uteslutande personuppgifter i den mån det är relevant för vår verksamhet och de aktiviteter och förmåner som vi tillhandahåller dig som är berättigad till detta baserat på medlemskap hos oss.

Vår personuppgiftsbehandling sker bara om vi har stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad laglig grund, vilket för vår del innebär någon av följande grunder:

Intresseavvägning – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör vårt, våra medlemmars eller annan tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att dina intressen av eller grundläggande rättigheter eller friheter inte väger tyngre (i sådana fall får behandlingen inte ske).

Fullgörande av avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan sådant avtal ingås.

För det fall du själv är medlem hos Svenska Taxiförbundet (och inte endast representerar en medlem), sker vår behandling av dina personuppgifter i förekommande fall med hänvisning till avtal mellan dig och oss (t.ex. beträffande medlemsförmån eller utbildningstillfällen). Vår behandling av personuppgifter sker annars till största del med stöd av våra berättigade intressen inom ramen för vår ordinarie verksamhet (intresseavvägning).

Samtycke – behandlingen sker med stöd av ditt samtycke till ett eller flera bestämda ändamål.

Nedan beskriver vi våra verksamhetsområden samt de ändamål och lagliga grunder som vi behandlar dina personuppgifter för i anslutning till dessa. Vi beskriver även vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar för de olika ändamålen.

Administration av medlemmar och blivande medlemmar

Ändamål med behandlingen
Handlägga medlemskapsansökan samt därefter löpande föra medlemsregister för administrativa ändamål såsom hantering av medlemsutskick, åtaganden i förhållande till medlemmar, uppföljning samt fastställande av röstlängd.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

  • Adress
  • E-postadress
  • För- och efternamn
  • Personnummer (om medlemskapet sker under företagsformen enskild näringsidkare)
  • Telefonnummer

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att handlägga och administrera medlemskapet inom ramen för vår verksamhet samt att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot medlemmarna. Observera att personuppgiftsbehandling i anledning av särskilda aktiviteter, exempelvis vid revision för kvalificering av medlem enligt ledningssystemet Säker Grön Taxi, endast sker om medlem valt att ansluta sig till sådan aktivitet, t.ex. Säker Grön Taxi (för mer information om Säker Grön Taxi, se vår hemsida: https://www.taxiforbundet.se/saeker-groen-taxi.aspx).

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som medlem under företagsformen enskild näringsidkare.

Ändamål med behandlingen
Fakturering av medlemmar, inklusive noteringar i samband med personlig kontakt med representanter för medlemmarna.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Adress
 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Medlemsstatus hos Svenska Taxiförbundet (t.ex. i form av enskild beställningscentral eller enskild åkare)
 • Personnummer (om medlemskapet sker under företagsformen enskild näringsidkare)
 • Status hos inkasso
 • Andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med vår fakturering

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att erhålla korrekt underlag för fakturering samt att följa upp vår fakturering i förhållande till viss medlem.

För medlemmar som är anslutna under företagsformen enskild näringsidkare sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtal relaterat till medlemskapet. Vi ber dig notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss uppgifter för fakturering om vi ska kunna fullgöra det avtal med dig som faktureringen avser.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som medlem under företagsformen enskild näringsidkare.

 

Ändamål med behandlingen
Kontrollera att sökande (och blivande medansluten via sökande) är kvalificerad som medlem hos Svenska Taxiförbundet, inklusive kontroll mot Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Adress
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Personnummer (om ansökan sker under företagsformen enskild näringsidkare)
 • Telefonnummer
 • Underlag från Kronofogdemyndigheten, Skatteverket samt Transportstyrelsen.

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna kontrollera att sökande kvalificerar som medlem enligt Svenska Taxiförbundets normer och värderingar samt att säkerställa att sökande inte agerar under falska uppgifter eller annars riskerar att inte kunna uppfylla sina åtaganden om att t.ex. betala medlemsavgifter.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som sökande, om du ansöker till oss under företagsformen enskild näringsidkare.

Ändamål med behandlingen
Administration av ditt användarkonto via våra medlemssidor, så att du ska få tillgång till information och kunna använda funktioner på medlemssidorna

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Inloggningsuppgifter
 • Organisationsnummer avseende medlemsföretag

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information och låta dig använda funktionerna på medlemssidorna.

Utskick av nyhetsbrev, branschskrifter och inbjudningar till event

Ändamål med behandlingen
Administrera och genomföra e-postutskick till medlemmar och dig som representerar en medlem, i syfte att löpande informera om våra branschgemensamma intressen samt Svenska Taxiförbundets verksamhet.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • E-postadress
 • Medlemsföretag
 • Yrkesroll och funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig, och på så sätt även den medlem du representerar, information om medlemskapet och om vår verksamhet.

Om du har registrerat dig för att ta emot av marknadsföringsutskick efter [datum], sker utskicken baserat på ditt samtycke.

Ändamål med behandlingen
Administrera och genomföra utskick av branschskrifter och dylikt per post, t.ex. skriften Branschläget.
Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Adress
 • Namn- och förnamn

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig, och på så sätt även den medlem du representerar, information om taxibranschen och vår verksamhet.

Ändamål med behandlingen
Administrera och genomföra utskick av inbjudningar till event via e-post.
Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • E-postadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Medlemsföretag
 • Yrkesroll och funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna informera om och arrangera event inom ramen för vår verksamhet.

Om du har registrerat dig för att ta emot våra utskick avseende inbjudningar till event efter [datum], sker utskicken baserat på ditt samtycke.

Enkätundersökningar och branschlägesrapportering

Ändamål med behandlingen
Undersöka medlemmarnas behov och önskemål beträffande vår verksamhet.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • E-postadress
 • Enkätsvar (enkätundersökningen sker dock anonymt på så sätt att vi pseudonymiserar uppgifterna i samband med att enkätsvar anges)
 • För- och efternamn
 • Medlemsföretag
 • Yrkesroll och funktion

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att undersöka våra medlemmars behov och önskemål beträffande vår verksamhet samt att erhålla underlag för att genomföra förbättringar baserat på enkätsvaren.

Ändamål med behandlingen
Underlag för s.k. branschdata och branschlägesrapporter som syftar till att skapa insikter i och förståelse för hur taxibranschen fungerar, bl.a. i förhållande till politiker och andra intressenter som vår verksamhet samverkar med.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Adress
 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Medlemsstatus hos Svenska Taxiförbundet (t.ex. i form av enskild beställningscentral eller enskild åkare)
 • Personnummer (om medlemskapet sker under företagsformen enskild näringsidkare)
 • Status hos inkasso

Observera att underlaget som utgångspunkt hanteras i anonymiserad form och att inga identiteter röjs i samband med vår externa kommunikation.

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att inom ramen för vår verksamhet arbeta för våra medlemmars intressen.

Personnummer behandlas endast mot bakgrund av behandlingens syfte och vårt beaktansvärda skäl att arbeta för våra medlemmars intressen.

Utbildningar

Ändamål med behandlingen
Administration och tillhandahållande av utbildningar för senare ansökan om certifiering hos Transportstyrelsen (taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd).

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Anteckningar
 • Deltagarfrågor
 • För- och efternamn
 • Inloggningsuppgifter till utbildningsportal
 • Personligt riktad återkoppling från utbildningscoach
 • Profiluppgifter såsom e-postadress, bild, personnummer, telefonnummer, egna anteckningar
 • Uppgift om deltagande och aktuell utbildning
 • Utbildningsplan

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla utbildning.

För dig som anmält dig till utbildning under företagsformen enskild näringsidkare sker behandlingen med hänvisning till vårt fullgörande av avtal med dig om tillhandahållande av utbildningen. Vi ber dig att notera att det är nödvändigt att tillhandahålla oss personnummer, samt namn- och förnamn för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som deltagare vid utbildningen.

Administration av förmåner via våra samarbetspartners

Ändamål med behandlingen
Administrera och upprätthålla korrekt underlag för tillhandahållande av medlemsförmåner till dig, via våra samarbetspartners.

Tillhandahållandet av medlemsförmåner innefattar utlämnande av personuppgifter till våra samarbetspartners för samarbetspartnerns direktmarknadsföringsändamål.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Adress
 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • <liTelefonnummer

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla medlemsförmåner.

Personnummer behandlas endast för att säkert kunna identifiera dig som berättigad till medlemsförmånerna.

Vi ber dig att uppmärksamma att våra samarbetspartners ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för respektive samarbetspartners verksamhet (se även avsnitt 4 nedan).

Statistisk analys av besökstrafik på vår webbplats

Ändamål med behandlingen
Analysera besökstrafiken på vår webbplats i syfte att se besöksfrekvensen, samt att skapa underlag för förbättring av funktionaliteten på vår webbplats.

Våra analyser sker i aggregerad form och resultatet av våra analyser sker antingen med stöd av pseudonymiserad eller anonymiserad data.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • IP-adress
 • Cookies

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att analysera besökstrafiken och förbättra funktionaliteten på vår webbplats.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.

Övrigt

Ändamål med behandlingen
Informera om anslutna medlemmar genom publicering på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser bl.a.:

 • Företagsnamn
 • E-postadress

Laglig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att informera allmänheten om vilka som är medlemmar i Svenska Taxiförbundet, inklusive våra samarbetspartners om vilka som via viss medlem har rätt till våra medlemsförmåner.

Vi anlitar olika IT-leverantörer, t.ex. avseende hosting- och drift av våra servrar, tjänster relaterade till vår webbplats såsom för analys av besökstrafik, vår e-postfunktion, stödsystem för administration av medlemmar och representanter för våra medlemmar, administration och utskick av nyhetsbrev och event, tillhandahållande av vår utbildningsplattform samt stödsystem för vår ekonomifunktion.

Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträden).

I syfte att tillhandahålla våra medlemsförmåner delar vi även dina personuppgifter med våra samarbetspartners. Våra samarbetspartner ansvarar själva för behandlingen av dina personuppgifter och för sådan behandling hänvisas till respektive samarbetspartners policy för behandling av personuppgifter.

5. Överföring utom EU/EES
Svenska Taxiförbundets verksamhet bedrivs uteslutande i Sverige, men eftersom våra leverantörer i förekommande fall arbetar internationellt kan dina personuppgifter överföras utom EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Om du vill veta mer om hur vi samarbetar med våra leverantörer i detta avseende är du välkommen att kontakta oss via e-post: [info@taxiforbundet.se ] eller telefon på numret: [08 566 21 660].

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter under den tid du är berättigad till våra tjänster och förmåner genom medlemskap hos oss. Vi gallrar och raderar löpande sådan information som inte längre behövs inom vår verksamhet och för de ändamål som beskrivits i avsnitt 3 i denna Integritetspolicy.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller begära rättelse av dessa, har du möjlighet att vända dig till oss med din fråga. I avsnitt 7 nedan finns mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter som registrerad
Du har vissa rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Om du begär utövande av dina rättigheter kommer vi att skyndsamt behandla ditt ärende. Vi ber dig dock observera att vår samverkan med dig förutsätter relevant behandling av dina personuppgifter, samt att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsatt behandla dina personuppgifter trots att du motsatt dig detta. Här finner du information om vilka dina rättigheter är samt hur du går till väga för att få mer information om rättigheterna och utöva dessa.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt även viss annan information kring uppgifterna i fråga och vår behandling av dessa.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas för det fall uppgifterna är felaktiga. Du kan även begära att få komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter om dig, med hänsyn till ändamålet med vår behandling.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter för det fall

Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats
Du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga
Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och vi saknar berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen trots din invändning
Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätt till begränsning av vår behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Detta kan t.ex. ske om du bestrider personuppgifternas korrekthet, då du kan kräva att vi begränsar behandlingen av berörda personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt till dataportabilitet

Om och i den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller avtal med dig kan du begära att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att invända vår behandling om den sker med stöd av vårt berättigade intresse efter intresseavvägning. I sådana fall måste vi upphöra med behandlingen i fråga, såtillvida vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att behandlingen upphör eller behandlingen sker för tillvaratagande av rättsliga intressen.

Du har därutöver alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföring, inklusive våra nyhetsbrev och inbjudningar till event.

Rätt att återkalla ditt samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta återkallades.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

För få veta mer om eller utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: [info@taxiforbundet.se ] eller telefon på numret: [08 566 21 660]. Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, samt att vi kan behöva mer information av dig i syfte att bekräfta din identitet innan vi går vidare med handläggningen av din begäran.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten
Vi hoppas att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter vid frågor.

Du har även rätt att vända dig med formella klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande benämnd Datainspektionen.

[1] Med ”medlem” avses framöver i denna Integritetspolicy i förekommande fall även s.k. medanslutna företag, dvs. de företag som får tillgång till vårt stöd och förmåner inom ramen för vår verksamhet via annat företags medlemskap.