Ny mobilitet

Svenska Taxiförbundet arbetar för att stärka taxinäringens roll i utvecklingen för framtidens mobilitet i städer och landsbygder. Mycket talar för att fler och nya grupper av människor kommer att se en kombination av hyrbil, taxi och övrig kollektivtrafik som det självklara sättet att förflytta sig.

År 2060 kommer Sverige att ha 13 miljoner invånare. Trots en stark urbaniseringstrend har fyra av fem svenska kommuner en stark befolkningstillväxt. Förklaringen är främst att vi lever längre, men också att människor från andra länder har migrerat till vårt land. När vi blir fler ökar behovet av tjänster och service, där taxi kan bidra med nya koncept för en enklare, tryggare och smartare resa. Och inte minst en grönare resa då taxi ligger i framkant med nya miljöeffektiva fordon.

Det framstår som alltmer irrationellt att privatpersoner ska behöva äga en egen bil. Bilen är en stor investering som bidrar till trafikträngsel och parkeringsproblem. Vår slutsats är att människor vill åka bil även i framtiden, men de ska inte behöva ta det ekonomiska och praktiska ansvar det innebär att äga en egen bil.

Vi noterar hur politiker gärna pratar om städernas framtida smarta mobilitet. Men det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går tomma eller halvtomma när det inte är rusning.

När de självkörande bilarna introduceras så kommer de att vara en självklar del av taxibranschens tjänsteutbud. Taxi kommer att kunna erbjuda kompletterande service i form av trygghetsvärdar, guider och så vidare allt efter resenärernas behov.

Många boende i såväl storstad som landsbygd ser sig tvungna att äga flera bilar för att klara sin vardag. Det belastar såväl miljö som den privata ekonomin. Det beror på att alternativen för att resa inte finns eller fungerar på ett bra sätt. Samtidigt är taxi en del av den basservice som är hotad i landsbygderna. Genom att våra medlemsföretag engageras i kollektivtrafiken kan taxinäringen överleva även i landsbygderna, vilket erbjuder såväl enklare och tryggare resor som förbättrad samhällsservice och arbetstillfällen.

I nutid är exempelvis anropsstyrd kollektivtrafik med taxi en utmärkt tjänst att erbjuda på landsbygden, där traditionella busslinjer inte bär sig. Inte minst för många äldre som väljer att inte köra bil själva. Även i nybyggda stadsdelar är anropsstyrd trafik lämpligt där kollektivtrafiken inte är eller kommer att byggas ut.

Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en resa via telefon eller en app. Det innebär att turen endast går om någon beställer resan. Fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka. Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp resenärer närmare bostaden.

Svenska Taxiförbundet visar i rapporten ”Sveriges hemligaste kollektivtrafik” att resenärerna uppskattar den anropsstyrda kollektivtrafiken. Samtidigt blir servicen en besparing för samhället när taxi kan anlitas som ett alternativ till bussar som går halvtomma eller tomma. Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut år 2015 framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss.

I början av år 2018 presenterade Förbundet rapporten RATT – Rut-avdrag för taxi. I rapporten framgår att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna kombinera taxi och kollektivtrafik, istället för att köra egen bil hela resan. Den totala effekten skulle bli fler taxiresor, men också fler kollektivresor och därmed totalt sett färre bilresor.

Rapporten lyfter också fram att ett Rut-avdrag för taxi skulle kunna bli ett enklare och billigare alternativ till färdtjänsten. Kostnaderna för färdtjänst i Stockholms län uppgår till 1,4 miljarder kronor årligen. Det är emellertid få av de 70 000 personer som beviljats färdtjänst som använder tjänsten ofta. Hela 86 procent gör mellan en och tre resor per månad och 27 procent gör ingen alls – samtidigt som de kostar i hantering.

Ytterligare skäl till att införa Rut-avdrag för taxi är den starkt växande svarta taxiverksamheten som på vissa orter i Sverige slagit ut den seriösa taxinäringen. En skattereform för taxi skulle sannolikt bidra till att göra svarta taxitjänster vita.

Svenska Taxiförbundet välkomnar en dialog om utvecklingen av hållbara städer och levande landsbygder som har en mobilitet i världsklass. De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med detta är att öka kollektivtrafikens kapacitet och erbjuda en flexibilitet med alternativa lösningar som kan möta människors olika och skiftande behov av tjänster.