Transporternas utsläpp ska minska med 70 procent mellan år 2010 och 2030. En stor del av dessa utsläpp kommer från personbilarna. Omfattningen av vårt bilåkande är en nyckelfråga för att uppnå riksdagens klimatmål.

En färsk rapport från WWF visar att vi behöver göra mer för att minska utsläppen, bland annat behöver biltrafiken minska med 30 procent. Men det bör ske utan att någon samhällsgrupp får sämre mobilitet, vilket skulle skada samhällsekonomin och dessutom bli djupt impopulärt.

Staten kan inte enbart förlita sig på allt högre bensinskatter och kvotplikter, eftersom det riskerar att drabba många grupper negativt. Därför behövs nya styrmedel som i grunden förändrar resandemönstret och inte bara gör det dyrare att resa. Tyvärr lyser sådana nytänkande styrmedel med sin frånvaro i regeringens färska klimatplan.

 

Åka kollektivt

Om fler ska välja bort bilen behöver alternativen till privatbilen bli mer attraktiva. Det behöver bli lika enkelt och flexibelt att åka kollektivt som att åka med egen bil. Kollektivtrafiken behöver bli bättre på att ta resenären från start till mål. Först då kan det ske en beteendeförändring.

Lyckligtvis finns redan etablerade mobilitetstjänster som ger kollektivtrafiken samma flexibilitet som privat bil, nämligen taxi. Återstående transportbehov, för speciella tillfällen och semestrar, kan hushållen lösa med hyrbil. Många hushåll i områden med bra kollektivtrafik hade kunnat göra denna beteendeförändring, men med dagens förutsättningar är det inte många som tar steget. Därför behövs nya styrmedel som gör det attraktivt för hushållen att välja kombinationen av kollektivtrafik, taxi och hyrbil istället för privatbil.

Skatter och avgifter

Cirka 60 procent av priset för en taxiresa är skatter och tvingande avgifter, vilket gör att hushållen uppfattar taxi som dyrt. För hushållen är detta ett viktigt skäl att hålla fast vid privatbilen. Få hushåll åker taxi till vardags, eller hyr en bil vid särskilda behov. Men staten skulle kunna göra dessa mobilitetsalternativ mer attraktiva. Staten har med framgång fått hushållen att ändra beteende förr. Då handlade det om att efterfråga seriösa, vita städ- och hantverkartjänster.

Men i regeringens klimatplan nämns inte taxi en enda gång – inte heller hyrbilar. Trots att just dessa befintliga mobilitetstjänster faktiskt gör kollektivtrafiken minst lika flexibel som privatbilen. Här bör regeringen tänka om och tänka nytt. Som en del i klimatpolitiken bör regeringen utreda ett miljöavdrag för alternativen till privatbilen: taxi, hyrbilar och andra former av bildelning. Modellen är lika enkel som skatteavdragen för rut och rot.

Regeringen bör också befria dessa mobilitetstjänster från trängselskatt, vilket kan finansieras med något höjd trängselskatt för privatbilar, samt flytta resurser från nya vägprojekt till satsningar på att fler ska kunna avstå privatbilen.

Färre p-platser

Om fler hushåll avstår egen bil ökar kollektivresandet medan utsläppen minskar. Dessutom sparas utrymme i städerna. Bostadsområden blir möjliga att planlägga med färre p-platser, vilket sänker kostnaden för bostadsbyggande. Behovet av parkeringsutrymme minskar också i stadskärnor och vid trafikknutpunkter, vilket gör att stadsplanerarna kan använda värdefull mark till andra ändamål.

Taxi och hyrbil är två former av bildelning som fungerar väl och som påbörjat omställningen till el och fossilfritt. Fler former är välkomna och bör i så fall stimuleras på motsvarande sätt som taxi och hyrbilar, med det gemensamma syftet att få hushållen att våga avstå privatbilen. Ett alternativ som regeringen lyfter fram i klimatplanen är bilpooler. Så länge dessa utformas så att gatorna inte översvämmas med ännu fler parkerade bilar är det ett alternativ som bör välkomnas på samma villkor som redan befintlig bildelning.

Biltrafiken behöver både elektrifieras och minska i omfattning. Men förändringen måste bygga på bibehållen mobilitet. Piskan behöver kombineras med en morot som lockar hushållen att byta transportsätt. Om detta genomföras demokratiskt och i mån av tillgång till kollektivtrafik har det alla förutsättningar att lyckas.

Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet

Anders Trollsås, vd, Biluthyrarna Sverige

Läs debattartikeln i sin helhet i Ny Teknik