Remissvar – Betänkandet Utfasningsutredningen

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Miljödepartementets remiss ”Betänkandet Utfasningsutredningen (M2021/01183)” per den 01 juni 2021.  

Svenska Taxiförbundet ser positivt på att regeringen tar initiativet till en omställning och utfasning av fossila drivmedel år 2024 som ett riksdagsbundet etappmål. Transportnäringen har en viktig roll i detta arbete vilket Förbundet ser som en självklarhet om än en utmaning.

Svenska Taxiförbundet ser att frågorna med den globala klimatpåverkan även behöver genomföras på ett internationellt plan. Det är viktigt att Sverige verkar för EU-rättsliga åtgärder vilka ska genomföras av EU:s medlemsstater. Sverige kan – i den mån EU-rätten så medger – kunna vidta åtgärder som går utöver etappmålen, men en EU koordinering är viktig. För Transportområdets räkning bör ett sådant arbete främst rikta in sig på EU-kommissionens Green Deal samt Fit for 55 package.

Svenska Taxiförbundet bedömer det som ytterst viktigt, att precis som utredningen gjort, utgå från att en utfasning av fossila drivmedel i Sverige ska ske, istället för att ha fokus på hur och hur snabbt det kan gå att genomföra en utfasning. På så sätt skiftar debatten från om vi ska ställa om till att så ska ske.

Enligt utredningens förslag kan en utfasning ske på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt genom en kombination av en omfattande elektrifiering, minskad trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel.

Svenska Taxiförbundet vill framförallt lyfta fram utredningens ansats att en förutsättning för att lyckas i dessa ambitioner är att samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för ökad transporteffektivitet genomförs. Att transportsektorn måste fortsätta tillgodose en grundläggande tillgänglighet lyfts i utredningen fram som väsentligt. Med tanke på att utfasningen behöver vara kostnadseffektiv och hållbar utifrån en rad olika perspektiv, inte minst miljömässiga, sociala och fördelningspolitiska, är det viktigt att samhällsviktiga transporter fortsatt kan utföras.

Förbundet menar precis som regeringen anför att dessa åtgärder för ett transporteffektivt samhälle kan leda till många olika nyttor lokalt. Det är dock viktigt att regeringen samtidigt ser till att tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner inte bara bibehålls utan även förbättras för de hushåll som varken har tillgång eller för de fall de har bil påverkas negativt av högre drivmedelskostnader.

Ett mer samhällsnyttjande av befintlig taxikapacitet kan bidra till att tillgänglighet till samhällsviktiga funktioner bibehålls samt i vissa fall stärks. Privatbilismen kan reduceras kraftigt om fler får möjlighet/incitament att nyttja taxi som ett komplement till kollektivtrafiken istället för att äga en egen bil. Det gäller inte minst i glesbygd där taxi många gånger också kan ersätta befintlig kollektivtrafik. Många kommuner ser redan idag anropsstyrd persontrafik med taxi som ett mer tillgängligt och hållbart ekonomiskt alternativ jämfört med t ex stora bussar som inte nyttjas fullt ut.

Ett mer riktat stöd till en sådan omställning/beteendeförändring skulle underlätta utfasningen av fossila drivmedel på kortare tid.

Näringslivets ökade behov av transporter medför flera negativa konsekvenser. Många transporter, inte minst i stadscentra, kan utföras med mindre fordon som t ex Taxi.

Utredningen lyfter fram att vägtransporter bör elektrifieras så långt och snabbt som möjligt, så att förnybara flytande och gasformiga drivmedel frigörs för användning inom arbetsmaskiner, flyg och sjöfart. Förutsättningen för att detta ska uppnås är att de mest centrala styrmedlen behöver skärpas i närtid. Det handlar främst om att:

  • Sverige bör verka för att EU-omfattande nollutsläppskrav med tydliga tidtabeller införs på nya personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon.
  • De offentliga insatserna för laddinfrastruktur behöver samordnas bättre, takten öka och hinder röjas.
  • Reduktionspliktsystemet bör förändras genom att (i) samma reduktionskrav ställs på diesel och bensin, (ii) rena och höginblandade flytande biodrivmedel förs in under systemet och (iii) en särskild kvot införs för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen.
  • Förutsättningarna för att omforma reduktionsplikten till ett utsläppshandelssystem bör utredas, i samspel med pågående utveckling inom EU.

Svenska Taxiförbundet ser dessa punkter som centrala för att nå målen och samtidigt bibehålla tillgänglighet till samhällsnyttiga funktioner. Åtgärder för elektrifiering är central för att utfasningen ska kunna ske.

Avslutningsvis ger Svenska Taxiförbundet bifall till utredningens förslag att berörda myndigheter ges ett tydligare långsiktigt ansvar för att fortsatt identifiera hinder och genomföra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder som leder till en ökad transport-effektivitet. Att det utreds hur ökade satsningar på elektrifiering i landsbygd, vid sidan av tillgänglighetssatsningar för alternativ till bilen, kan genomföras. Att en utredning av framtida beskattning av användningen av transportsystemet tillsätts i syfte att skapa ett effektivt kapacitetsutnyttjande och internalisera trafikens externa kostnader.

Svenska Taxiförbundet bidrar gärna konstruktivt i det fortsatta arbetet och ställer sig till Miljödepartementets förfogande i detta.

« Remissvar i PDF