Remissvar – Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil (Fi2022/02813)

Inledning

 Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil (Fi2022/02813) per den 2022-10-20. Svenska Taxiförbundet är ej remissinstans men då detta förslag potentiellt kan komma att få stor effekt på taxinäringen önskar vi ändå inkomma med remissvar samt vara remissinstans i denna fråga framöver.

Med anledning av att Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas har Finans-departementet tagit fram en promemoria med förslag om överenskomna lagändringar vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Överenskommelsen mellan de ovan nämnda Partierna innebär att den modell för skattelättnad för arbetsresor vilken skulle träda i kraft vid årsskiftet nu inte införs.

Svenska Taxiförbundet konstaterar att remisstiden för förslaget inte kan ses som annat än orimligt kort vilket gör det svårt för oss att korrekt genomlysa förslagets alla konsekvenser och ge synpunkter på dessa. Än mindre ges vi möjlighet att inkomma med förslag på konkreta praktiska lösningar och åtgärder, något som hade kunnat bidra till införandet av ett gynnsamt system. Svenska Taxiförbundet hoppas dock att en sådan möjlighet ges längre fram.

Förslagens förmodade effekter eller resultat

Svenska Taxiförbundet har i tidigare remissvar påpekat att det tidigare förslaget inte i tillräcklig grad tog hänsyn till åtgärdens möjlighet att styra individers val av personbil framför delnings-tjänster och taxitransporter.

Inte heller en återgång till tidigare system för reseavdrag kan sägas utgöra detta steg på vägen till en annorlunda mobilitet där fler och fler inser att de kan få samma tillgång till samhällsviktiga funktioner utan en egen personbil. Tvärtom kan en återgång till det tidigare reseavdragssystemet innebära att de flesta kollektivtrafikresande förlorar på detta jämfört med det beslutade systemet, även om även det i vissa hänseenden hade brister.

Svenska taxiförbundet ser inte att det som nu föreslås, där en stor tonvikt läggs på resande med egen personbil, varken kan leda till att vi uppfyller våra miljö- och klimatpolitiska mål eller att vi styr över individers arbetsresor från egen privatbil till ökat nyttjande av kollektivtrafik.

Vad gäller Finansdepartementets konsekvensanalys av förslaget ställer vi oss bakom detta i sin helhet.

Framtida förslags potentiella effekter för Taxinäringen

Svenska Taxiförbundet ser att ett framtida system med reseavdrag för arbetsresor, om det utformas så att det även ger individen skattereduktion för resande med anropsstyrd taxi till/från större kollektivtrafikcentra, skulle innebära att kollektivtrafiken ökar i attraktionskraft och ses som ett gångbart alternativ på flera orter i Sverige där så inte är fallet idag. Reseavdraget för arbets-resor skulle kunna vara ett effektivt styrmedel till en omställning till mer hållbart resande där kollektivtrafiken nyttjas i högre grad än som idag är fallet. En återgång till tidigare system med reseavdrag för arbetsresor, med tonvikt på avdrag för nyttjande av egen personbil, leder dessvärre inte till den effekten.

Pdf