Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon, Fi2017/01469/S2

Svenska Taxiförbundet välkomnar Finansdepartementets förslag om ett bonus–malus-system, men vill se en kraftig höjning av bonus-malusbeloppen. Utöver det föreslår förbundet att ett ROT/RUT-avdrag för taxi införs, kallat RATT.

Finansdepartementets förslag
Finansdepartementet föreslår att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska få en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid ska få högre skatt de första tre åren. Syftet med bonus-malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. De fordon som kommer att beröras av det nya systemet är nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Svenska Taxiförbundet är positivt till finansdepartementets förslag men vill se ytterligare åtgärder:

  • Införande av ett ROT/RUT-avdrag för taxi, gärna kallat RATT.
  • En kraftig höjning av bonus- och malusbeloppen.
  • Snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen på landsbygderna.

Regeringens förslag om att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 är bra, men fler åtgärder krävs. För att nå det målet krävs betydligt mer ambitiösa åtgärder. För det första måste fordonsskatten höjas i högre grad så det blir ett reellt styrmedel gentemot bilköpare. Privatbilsägandet har både öppna och dolda subventioner, inte minst ett mycket attraktivt förmånsskattesystem. Det står i stark kontrast till den önskade samhällsutvecklingen. För det andra måste attraktiva alternativ till privatbilen erbjudas så att övergången till en hållbar mobilitet kan underlättas.

Av det totala taxibilsbeståndet i Sverige (drygt 17.300 bilar) är cirka 80 procent fem år eller yngre. Andelen taxifordon som körs på alternativbränslen i Stockholms län idag är cirka 64 procent. Totalt i Sverige är andelen idag cirka 40 procent. Regeringens initiativ till att bygga ut laddinfrastrukturen är positiv, men behöver snabbas upp ytterligare. Därtill borde taxiflottan användas för att påskynda utvecklingen av miljöfordon i Sverige.

Svenska Taxiförbundet föreslår därför införande av ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil. På samma sätt som det finns ROT/RUT-avdrag skulle ett avdrag för taxi för den som inte äger en bil kunna införas, kallat RATT. Det skulle leda ett effektivare resursutnyttjande och dessutom skapa underlag för fler jobb i taxibranschen.

Ett bonusmalus system
remissvar: bonus malus