Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningens förslag om allmänt tillgängliga bilpooler, men anser att kommunerna bör ges en skyldighet att årligen utvärdera bilpoolernas effekter på transportsystemen.

Utredningens förslag angående bilpooler
Svenska Taxiförbundet lämnar synpunkter utredningens förslag endast avseende bilpooler. Utredningen föreslår att lagstadgade kriterier för vad som avses med allmänt tillgängliga bilpoolsfordon bör införas, att leverantörer av bilpooler ska kunna ansöka hos Transportstyrelsen om att fordon som uppfyller kriterierna registreras som allmänt tillgängliga bilpoolsfordon i trafikregistret och att kommuner genom lokala trafikföreskrifter ska ges möjlighet att avsätta gatumark som bilpoolsparkering.

Svenska Taxiförbundets synpunkter
Svenska taxiförbundet ansluter sig till Svensk kollektivtrafiks yttrande i sin helhet och lägger till följande.

Enligt Svenska Taxiförbundets uppfattning är en väl fungerande kollektivtrafik en förutsättning för att bilpooler ska kunna bidra till minskad privatbilism. Åtgärder för bättre kollektivtrafik måste därför vidtas, både i städer och på landsbygderna, för att bilpooler ska kunna bidra till minskad privatbilism.

Mot bakgrund av de osäkerheter som råder om effekterna av bilpooler och att olika typer av bilpoolerna kan få olika effekter är det viktigt att kommunerna utvärderar effekterna. Utredningens förslag bör därför kompletteras med en uppgift för kommunerna att årligen utvärdera bilpoolernas effekter på transportsystemen i kommunerna.

Remissvar: Cirkulär ekonomi