Remissvar: Covid-19-lag

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria.

Sammanfattning

  • Covid-19-lagen bör gälla i högst sex månader med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det fortsatta behovet efter tre månader.
  • Om covid-19-lagen inskränker i företagens verksamhet på ett sätt som påverkar företagens ekonomi i negativ riktning måste företagen kompenseras direkt, utan fördröjning.
  • Regeringen bör återkomma med ett tilläggsförslag om hur ersättningsfrågan ska lösas till företag som direkt, eller indirekt, drabbats av pandemilagen.
  • Taxi behöver i högre utsträckning användas som ett komplement eller ersättning till den traditionella kollektivtrafiken där det riskerar att uppstå trängsel. Öronmärkta medel för ett temporärt införande av anropsstyrd trafik inom den allmänna kollektivtrafiken (kollektivtaxi) bör därför riktas till Sveriges kommuner och regioner.
  • Alla som är 70 år eller äldre eller är i en riskgrupp behöver i ett principbeslut ges rätt till sjukresor med taxi i samband med vaccinationen mot covid-19.

Taxiföretagens verksamhet under covid-19-pandemin
Den svenska taxibranschen tar den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället på stort allvar. Taxibranschen har sedan pandemins utbrott i Sverige vidtagit ett stort antal åtgärder och egna rutiner för att förhindra spridningen av viruset samtidigt som vi har kunnat upprätthålla vårt viktiga samhällsuppdrag. Åtgärderna fokuserar på att minska smittspridningsrisker, värna anställdas arbetsmiljö och skydda resenärerna med ett särskilt fokus på riskgrupper. Samlat bedömer vi att vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att både undvika smittspridning och att säkerställa att viktiga samhällstransporter kan upprätthållas.

Taxi en samhällsviktig funktion
Taxiföretagen i Sverige är en viktig resurs för samhället. För många människor är taxibranschens samhällsviktiga transporter en fråga både om god livskvalitet och möjlighet att verka och bo i hela landet. Taxibranschens samhällsviktiga transporter är också en förutsättning för övriga delar av vårt samhälle. Varje dag, dygnet runt, under en mycket prövande tid för Sveriges taxiföretag, utförs och upprätthålls alla viktiga samhällstransporter. Vi genomför sjukresor som avlastar både sjukvården och ambulanstransporterna, skolskjutsar som fortsatt möjliggör studier för landets barn och ungdomar och färdtjänst som dygnet runt står i beredskap för landets alla äldre och funktionsnedsatta och den stundande vaccinationen.

Taxis samhällsviktiga betydelse åskådliggörs i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, 2 § 14 kap, som ålägger de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att verka för ”en tillfredsställande taxiförsörjning”. Samhället är alltså beroende av att Sveriges taxiföretag finns kvar även efter pandemin. En politik och lag som syftar till att minska smittspridningen måste också säkerställa att dessa samhällsviktiga företag ges en möjlighet att klara sig igenom pandemin och den svåra, ekonomiska krisen.

I en nära framtid ser vi dock att det akuta ekonomiska läget som taxiföretagen befinner sig i kan leda till att det varken på kort eller lång sikt kommer finnas aktörer som kan genomföra särskild kollektivtrafik såsom färdtjänst, rullstolstaxi, sjukresor och skolskjuts, och därmed kommer samhället att få mycket svårt att klara av sitt grundläggande uppdrag för utsatta grupper med särskilda behov.

Svenska Taxiförbundets synpunkter och förslag till promemorian
Så länge en verksamhet är säker ur smittspridningsperspektiv bör den kunna hållas öppen enligt gällande regler. Det är inte transporten som utgör en fara för smittspridning utan möjligheten och åtgärderna att minimera riskerna, genom exempelvis avstånd.

Förbundet ser det som problematiskt att det i promemorian föreslås att det allmänna med stöd av lagen ges möjlighet att föreslå förordningar om tillfälliga nedstängningar av taxibranschens verksamhet. Detta riskerar att medföra ytterligare stora ekonomiska konsekvenser och svårigheter för Sveriges taxiföretag att bedriva sina verksamheter, utöver de redan införda restriktionerna.

Förbundet betonar att det är viktigt att pandemilagen utformas på ett tydligt sätt så att det inte råder några oklarheter hos dem som ska tillämpa lagen. Pandemilagen måste därutöver kopplas till en ekonomisk ersättning som införs vid samma tillfälle som de aktuella restriktionerna. Som det är idag skapar de nuvarande reglerna en enorm orättvisa mellan olika branscher. Om pandemilagen inskränker i taxiföretagens verksamhet på ett sätt som gör det omöjligt att bedriva verksamhet måste företagen kompenseras direkt. Ersättningsfrågor för verksamheter som träffas av lagen och smittskyddsåtgärder regleras inte i lagstiftningen. Regeringen bör därför återkomma med en ny remiss med ett tilläggsförslag över hur ersättningsfrågan ska lösas till företag som direkt, eller indirekt, drabbats av pandemilagen.

Om covid-19-lagen införs bör den gälla i högst sex månader med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det fortsatta behovet efter tre månader. Pandemilagen måste utan fördröjning kompensera företagen för de ekonomiska konsekvenserna den direkt eller indirekt medför för företagen.

Förbundet vill särskilt betona att resor med taxi är ett mycket säkert alternativ för den som behöver resa och inte har tillgång till eget fordon. Trängseln i taxifordon är minimal då resenären sitter i baksätet med avstånd till föraren. Under rådande förhållanden kan därför taxi i högre grad användas som ett komplement eller ersättning till den traditionella kollektivtrafiken. Öronmärkta medel för ett temporärt införande av anropsstyrd trafik inom den allmänna kollektivtrafiken (kollektivtaxi) bör därför riktas till Sveriges kommuner och regioner.

Därtill väntas det stora antalet vaccinationer att leda till att antalet sjukresor kommer att öka kraftigt, vilket kommer att belasta den redan hårt prövade sjukvården ännu mer. Det är tid och resurser som inte finns idag. Alla som är 70 år eller äldre eller är i en riskgrupp behöver i ett principbeslut ges rätt till sjukresor med taxi i samband med vaccinationen mot covid-19, detta utan att den behandlande vården tvingas ägna sig åt tidsödande administrativa beslut i enskilda ärenden.

Ytterligare stöd behövs
Tidigare stöd till företagen med anledning av covid-19-pandemin har varit svårtolkade och nivåerna på stöden har inte motsvarat intentionerna i stöden, vilket medfört att de inte har kunnat utnyttjas i den grad som regeringen avsett. Stöden har inte heller beaktat taxibranschens kostnadsposter utan istället utgått ifrån tillverkningsindustrins kostnadsposter.

I många fall har regeringen varit otydlig, gjort förändringar i stödens villkor i efterhand och därtill dröjt med beslut. Om covid-19-lagen genomförs är det väsentligt att regeringen förklarar hur företag vars verksamheter påverkas indirekt, begränsas eller tillfälligt stängs ned kommer att kompenseras ekonomiskt. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade och medel snabbt betalas ut.

Förbundet och dess medlemmar förstår behovet av att minska smittspridningen, men ser samtidigt att regeringen och dess myndigheter bär ett ansvar för de konsekvenser som dess beslut medför för företagen.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Socialdepartementets förfogande i den fortsatta processen och bidrar med Förbundets branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska.

Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla
Förbundsdirektör

» Remissvaret i PDF-format