Delningsekonomi på användarnas villkor

Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningens förslag om att ge Konsumentverket i uppdrag att informera om delningsekonomin, följa utvecklingen och överväga insatser.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår att Konsumentverket, i samråd med berörda myndigheter, bör få ett uppdrag att informera användarna i frågor om delningsekonomin samt att Konsumentverket under en treårsperiod bör följa utvecklingen inom delningsekonomin i ett användarperspektiv, överväga insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen.

Svenska Taxiförbundet är positivt till utredningens förslag
Utredningen konstaterar att det i dagsläget finns liten erfarenhet av problem och tvister i delningsekonomiska transaktioner, varför det inte i dagsläget finns skäl att resonera om författningsändringar i de delar som avser relationen mellan användarna. Utredningen konstaterar även att plattformarnas informationsinnehåll varierar, men generellt saknas information av den typ som kan antas vara väsentlig för användarna, varför en marknadsrättslig tillsyn är angelägen. Mot bakgrund av dessa slutsatser anser Svenska Taxiförbundet att det är lämpligt att avvakta med ny lagstiftning tills erfarenheterna av problem är fler och då lagstiftning kan inriktas mot kända problem samt att Konsumentverket följer och granskar plattformarnas efterlevnad av gällande lagstiftning.

Remissvar: Delningsekonomi på användarnas villkor