Remissvar – Departementspromemorian Utökat informationsutbyte

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av departementspromemorian Ds 2022:13 om utökat informationsutbyte (Fi2021/02991) per den 2022-08-24.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på utökade möjligheter för myndigheter och kommuner att dela information mellan varandra. För upprätthållandet av trafiksäkerheten bedöms det som av stor vikt att en myndighet som Transportstyrelsen får tillgång till information vilken kan påverka om ett tillstånd eller behörighet kan komma att återkallas. Av liknande grund bedöms det viktigt att en myndighet, kommun eller region som upphandlar persontransporter med taxi samt samhällsbetalda resor som sjuktransport, färdtjänst eller skolskjuts får tillgång till relevant information om en leverantör innan beslut om tilldelning fattas.

Utredningens förslag

Svenska Taxiförbundet väljer att begränsa sitt remissvar till promemorians förslag om ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och då primärt förslaget om att en myndighet skall ges möjligheten att dela information på eget initiativ. Detta skall ske genom ändring av lydelsen i kapitel 6 5 § i OSL varigenom en myndighet skall kunna lämna information till en annan myndighet om informationen kan antas vara av betydelse för att den mottagande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Det är positivt att en myndighet nu genom lagändring får möjlighet att dela relevant information på eget initiativ, något som klargörs tydligare i författningskommentarerna där det klart framgår att myndigheten har denna rätt att efter eget initiativ dela information.

För att denna möjlighet skall kunna realiseras i praktiken innebär det dock att den delande myndigheten på något sätt måste vara medveten om att den mottagande myndigheten just i det specifika fallet kan komma att behöva informationen. Detta förutsätter då på något vis en konkret diskussion och täta kontakter mellan myndigheterna, något som inte alltid är fallet.

För att en delande myndighet skall veta att den mottagande myndigheten behöver den information som den delande myndigheten upplever att den mottagande behöver förutsätts sålunda att den mottagande myndigheten på något sätt har ställt en generell fråga och eftersökt information. Att en delande myndighet i ett specifikt fall på eget initiativ skall dela information till en annan myndighet utan att veta om den mottagande myndigheten behöver informationen bedöms inte som särskilt trolig.

Utan en tät kontakt mellan relevanta myndigheter riskerar då denna möjlighet att på eget initiativ dela information bli verkningslös vilket Svenska Taxiförbundet skulle se som högst olyckligt.

Vårt medskick i det fortsatta arbetet med dessa regler blir då att säkerställa att en myndighet på eget initiativ får dela information till andra myndigheter utan att informationen skall behöva antas vara av betydelse för den mottagande myndighetens möjlighet att fullgöra sin verksamhet. Just detta rekvisit riskerar att göra att information inte delas av en myndighet till en annan på eget initiativ [av den delande myndigheten] eftersom den delande myndigheten inte är medveten om att informationen är av betydelse för den mottagande myndighetens möjlighet att fullgöra sin verksamhet.

Med vänlig hälsning

 Svenska Taxiförbundet

Bawer Coskun VD / Förbundsdirektör