Remissvar – EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss med anledning av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet som kommissionen presenterade den 14 december 2021. The New EU Urban Mobility Framework om ny urban mobilitet skapar möjligheter till ett förändrat resebeteende. Att gå från ett personbilsberoende till fler resor med kollektivtrafik är en nödvändighet för att reducera CO2 utsläpp och nå EU:s miljömål.

Svenska Taxiförbundet uppfattar remissen som att Regeringen önskar inhämta synpunkter från branschen i det fortsatta arbetet. Förbundet ser fram emot att få bidra med förslag till utveckling av hållbara delade mobilitetstjänster. Det handlar om att vidga begreppet ’kollektivtrafik’ till att se de möjligheter olika aktörer erbjuder inom delade mobilitetstjänster; taxi, hyrbil, bilpooler, elsparkcyklar, hyrcyklar osv…

Det finns många lösningar som kan bidra till mer nytta för klimatet och till mindre trängsel i trafiken, framförallt i våra tätorter. Ekonomiska styrmedel kan vara en väg att gå för att underlätta omställningen till mer kollektivt resande. Och för att resan ska fungera hela vägen måste också fler trafikslag involveras. Olika anropsstyrda resealternativ är ett exempel som fungerar väl redan idag och kan  utvecklas ytterligare. Det måste bli enklare för alla att resa mer klimatklokt.

För resenärer boende på mindre orter och i landsbygden där kollektivtrafiken är begränsad, är bilen fortfarande en förutsättning för att vardagen ska fungera. Det är mer än dubbelt så vanligt att köra bil till jobbet på landsbygden jämfört med storstäderna.

En uppgift i det framtida arbetet blir att ta fram regelverk på EU-nivå som passar alla medlemsstaters geografiska förutsättningar. Frågan om ’last-mile’ transport av passagerare till/från noder och hubbar ser annorlunda ut i Norrlands glest befolkade inland än i t.ex. det mer tätt befolkade Belgien, Nederländerna eller Tyskland. Olika lösningar måste få ges möjlighet att erbjudas beroende på olika förutsättningar utan att detta ska behöva strida mot regelverket.

Remissvar i PDF