Remissvar – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Transportstyrelsens remiss ”Förslag till ändring av Transportstyrelsens (TSFS 2016:105) om avgifter” per den 14 juni 2021. Förslaget innehåller avgiftsändringar avseende luftfart, sjöfart och väg. Svenska Taxiförbundet svarar på de delar av förslaget som berör taxinäringen men inser att flera principiella synpunkter om avgifternas beräknande även i lika mån kommer att föras fram av andra branschaktörer.

Svenska Taxiförbundet är medveten om att myndighetens kostnader för tillsyn, tillstånd-sprövning och registerhållning finansieras med avgifter med syfte att denna verksamhet på så sätt skall kunna bedrivas av myndigheten.

Denna verksamhet är viktig och en väsentlig del av det samlade arbetet med att säkerställa en sund taxinäring men frågan är om en lagreglerad tillsynsverksamhet skall bekostas av den bransch som kontrolleras. Svenska Taxiförbundet menar att en stor del av denna verksamhet snarare bör bekostas genom regeringsanslag till myndigheten.

Svenska Taxiförbundet såg positivt på att Transportstyrelsen förra året valde att ej höja avgifterna med hänvisning till de negativa konsekvenser detta skulle har fått för branschens aktörer under covid-19 pandemin. Svenska Taxiförbundet ser att det finns goda skäl, med hänvisning just till rådande covid-19 pandemi ur vilken branschen ännu inte återhämtat sig, att skjuta på denna föreslagna avgiftshöjning ytterligare ett år till den 1 januari 2023.

Föreskriftsalternativ samt brist på konsekvensanalys och genomlysning

Transportstyrelsen presenterar för taxinäringen ett antal avgiftshöjningar samt en avgiftssänkning (avgiften för registreringsskylt sänks från 80kr till 62kr). Svenska Taxiförbundet har svårt att i detalj kommentera huruvida dessa föreslagna avgifts-höjningar är berättigade eller inte på grund av bristande genomlysning och redovisning.

Det anges generellt att avgiftshöjning föreslås på grund av myndighetens ökade kostnader vilket kan vara ett förståeligt skäl om och under förutsättning att denna kostnadsökning redovisas i detalj. Som det är nu står det t.ex. ”ökade IT-kostnader” men huruvida dessa IT-kostnader beror på att tillsynen kräver mer IT-resurser eller om nuvarande system är för gammalt och behöver bytas ut eller uppdateras framgår ej. Det skulle kunna anföras att en IT-kostnad som uppstått pga. att tillsynsverksamheten ökat i omfattning skulle kunna vara en berättigad faktor för en avgiftshöjning medan en uppgradering av befintliga IT-system som förmodligen skulle ha skett ändå ej skall belasta branschen i form av ökade avgifter.

Vad Svenska Taxiförbundet efterlyser är en genomlysning av dessa kostnader så att de redogörs för så detaljerat som det är möjligt. Efter att en sådan genomlysning och redovisning presenterats önskar Svenska Taxiförbundet en diskussion om vilka kostnader som skall belasta verksamheten och vilka som bör bekostas genom myndighetens anslagsramar.

Som angetts ovan ser Svenska Taxiförbundet positivt på att Transportstyrelsen valde att ej höja avgifterna förra året pga. Covid-19 pandemin och de konsekvenser en avgiftshöjning med stor sannolikhet skulle ha fått för en hårt pressad bransch. Det kan inte uteslutas att en avgiftshöjning redan 1/1 2021 skulle ha lett till konkurser med bristande tillgång till samhällsviktiga funktioner som följd.

Sammanfattning

Svenska Taxiförbundet förordar att de föreslagna avgiftshöjningarna skjuts på till 1/1 2023 samt att en genomlysning av kostnadsökningarna presenteras. Därefter kan och bör en diskussion inledas med syfte att utröna om och huruvida de ökade kostnaderna skall belastas branschen genom avgiftshöjningar eller täckas upp av ökade myndighetsanslag från regeringen.

I det arbetet och efterföljande diskussion deltar Svenska Taxiförbundet gärna och bidrar med konstruktiva lösningar. Det är viktigt att myndighetens tillsynsarbete fortsätter varför Svenska Taxiförbundet gärna medverkar till en konstruktiv lösning som medför att kostnaderna täcks samtidigt som branschen inte riskerar negativa ekonomiska konsekvenser vilka skulle riskera tillgänglighet till nödvändiga samhällsfunktioner som följd.

Remissvar i PDF

Svenska Taxiförbundet kommer inom kort träffa Transportstyrelsen för att ta upp detta med dem.