Remissvar: förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (ÅM2019-1592)

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har tagit del av remissen gällande föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (per den 2021-03-08) och önskar att till Åklagarmyndigheten inkomma med följande synpunkter.

Svenska Taxiförbundet inkommer i denna remiss enbart med yttrande vad gäller ordningsbot vid förseelser enligt Taxitrafikförordningen (2012:238). Övriga trafik-förseelser som hastighetsöverträdelser, bälteskrav, antal passagerare i baksäte samt gulljuskörning är viktiga för att en säker trafikmiljö skall kunna upprätthållas men Förbundet ser att vårt yttrande skall begränsas till de avsnitt som direkt berör taxinäringen.

Som sagts ovan är det av vikt att en säker och trygg trafikmiljö upprätthålls. En garant för detta, även om det inte är den enda, är utbildningen till taxiförare och erhållande av taxiförarlegitimation. Kunden skall kunna känna sig säker och trygg när denne ser att chauffören har en taxiförarlegitimation. Mot bakgrund av detta finner Förbundet att den föreslagna sänkningen av nuvarande ordningsbot om 3 000 kronor för att inte ha medfört, visat upp eller haft taxiförarlegitimation väl synligt för passagerare till 1 000 kronor, med motiveringen att en ordningsbot om 3 000 kronor används för utpräglat trafikfarliga förseelser, kan motverka syftet att upprätthålla en säker trafikmiljö.

Förbundet menar att en förare utan taxiförarlegitimation kan vara väl så trafikfarlig i sitt beteende och sålunda komma att utgöra en trafikfara. Förbundet avstyrker således den föreslagna sänkningen med yrkandet att ett bibehållande av nivån (3 000 kronor) är viktigt för upprätthållandet av en säker trafikmiljö.

På samma sätt menar Förbundet att för att upprätthålla en säker trafikmiljö det är minst lika viktigt – om inte i vissa avseenden mer viktigt – att taxiåkeriet följer de lagar och regler som finns.

Förbundet har i andra sammanhang påpekat att tillsyn och kontroll från tillsyns- samt kontrollmyndigheter inte alltid lyckas fånga upp de aktörer som av olika anledningar väljer att inte följa – helt eller delvis – gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser.

Förslaget att nu gällande ordningsbot om 1 800 kronor när anmälan ej skett till behörig myndighet att trafikansvarig eller annan som lämplighetsprövning ska avse bytts ut eller tillkommit skall utgå på grund av att inget föreläggande utfärdats de senaste åren finner Förbundet felaktigt. Enbart den grunden att inget föreläggande utfärdats behöver i sig inte utgöra grund för att ordningsbot skall utgå om förseelsen som sådan anses vara av den grad att den når upp till straffskalan om 1 800 kronor för det fall ett framtida föreläggande skulle komma att behöva utfärdas. Förbundet ser det som väsentligt för framtida vilja bland aktörerna på taximarknaden att upprätthålla en regelefterlevnad att ordningsbot kvarstår även om förelägganden ej utfärdats den senaste tiden och avstyrker således detta förslag.

Än viktigare är det att inte bara behålla nuvarande ordningsbot om 3 000 kronor där Tillståndshavare inte anmält ändring av fordon till behörig myndighet alternativt inte anmält att fordon inte längre ska användas i enlighet med tillstånd. Här är motiveringen till detta att enbart enstaka förelägganden utfärdats under de senaste åren varför ordningsbot föreslås utgå. Det är viktigt för taxibranschens goda anseende att alla fordonsändringar korrekt anmäls av tillståndshavare och sker så ej kan det komma att leda till att fordon används i andra syften än vad de är anmälda för. Nuvarande ordningsbot om 3 000 kronor för att ej lämna skriftlig fordonsanmälan föreslås bibehållas och Förbundet ser att ordningsbot där ändringsanmälan ej sker är minst lika viktig och bör behållas varför Förbundet avstyrker förslaget om att dessa skall utgå.

Förbundet avstyrker även förslaget att nuvarande ordningsbot om 1 200 kronor där fordon framförs utan polismans eller tulltjänstemans medgivande att föra taxifordon utan registreringsskylt utgår. Även här motiveras detta med att enbart enstaka förelägganden utfärdats de senaste åren men Förbundet ser ett värde i att behålla ordningsbot för denna förseelse då det annars kan leda till just det som ordningsboten var tänkt att förebygga, nämligen att taxifordon förs utan registreringsskylt.

Enligt nuvarande regler skall ordningsbot om 1 000 kronor beslutas för det fall en tillståndshavare eller förare brutit mot föreskrifter om taxans uppbyggnad eller pris-information i taxitrafik. Även denna ordningsbot föreslås utgå med motiveringen att inget föreläggande utfärdats de senaste åren. Förbundet ser ett värde i att behålla ordningsbot för denna förseelse då det annars kan leda till att kunder får betala mer än vad resan skulle kosta då oärliga och oseriösa chaufförer ser en möjlighet, vilket var just det som ordningsboten var tänkt att förebygga och avstyrker att ordningsbot utgår vid denna förseelse.

Förbundet ser positivt på att nuvarande ordningsbot om 3 000 kronor då tillståndshavare eller förare använt fordon i strid mot taxitrafikförordningens regler eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning om taxameterutrustning eller om användning och kontroll av sådan föreslås bibehållas. Förbundet ser dock allvarligt på försök att manipulera taxameterutrustning och önskar att ordningsbot för förseelser i dessa fall skall höjas till straffskalans högsta belopp om 4 000 kronor. Taxiförbundet menar att ett manipulerande av taxameterutrustning är en så pass allvarlig förseelse att en ordningsbot om 4 000 kronor mer står i proportion till gärningens straffvärde än nuvarande 3 000 kronor.

Förbundet ser ett principiellt värde i att bibehålla gällande ordningsböter och det faktum att inga eller få förelägganden utfärdats kan tänkas bero på ordningsbotens preventiva verkan. Om ordningsbot utgår kan det inte uteslutas att antalet förseelser skulle öka markant eftersom en sådan förseelse inte skulle leda till någon åtgärd. Om inte annat för ordningsbotens preventiva karaktär och verkan yrkar Förbundet på att de kvarstår, ej utgår samt i förekommande fall höjs.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Åklagarmyndighetens förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om myndigheten så skulle önska.

« Remissvar i PDF