Remissvar – Handläggande myndighet vid korttidsarbete

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete (Fi2021/03047) per den 2021-09-16.

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete så att Skatteverket skall handlägga alla ärenden gällande korttidsstöd.

Stöd vid korttidsarbete kan idag lämnas enligt två olika system där Skatteverket prövar frågor om stöd i de fall regeringen har beslutat att stöd skall kunna lämnas och Tillväxt-verket prövar frågor om allmänt och öppet stöd efter att arbetsgivaren godkänts för stödet. Enligt förslaget skall ärenden gällande båda sorters stöd i framtiden handläggas av Skatteverket. Förslaget skall träda i kraft per den 1 april 2022 där Tillväxtverket fortsatt kommer att handlägga de ärenden som inletts före den 31 mars 2022.

Svenska Taxiförbundet är positiva till att all handläggning framöver kommer att ske hos en och samma myndighet och Förbundet är även mycket positiva till att just Skatteverket skall vara enhetlig myndighet för denna kontroll då Skatteverket har en upparbetad kontrollerfarenhet och hög kompetens inom detta område.

Svenska Taxiförbundet önskar dock framföra att det vore önskvärt om lagändringen träder i kraft redan den 1/1 2022 istället för 1/4 2022. En handläggning av alla ärenden hos Skatteverket vore positivt att uppnå tidigare än senare varför 1/1 2022 hade varit ett mer lämpligt datum för lagändringen.

I övrigt finner vi inget att invända mot och tillstyrker lagförslaget i dess helhet.

« Remissvar i PDF