Remissvar – Kontroller på väg

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Infrastukturdepartementets betänkande kontroller på väg (SOU2021/31).

Inledning

Svenska Taxiförbundet ser positivt på åtgärder vilka kan leda till en ökad regelefterlevnad. Samtidigt är det viktigt att dessa åtgärder går att genomföra av kontrollmyndigheten så att de får avsedd effekt utan att skapa utökad administration. Det är även viktigt att behålla signalvärdet från samhällets sida så att en överträdelse inte begås utan att det klart och tydligt framgår vad effekten i så fall blir. Att samhället ser överträdelsen som ett brott och inte som en administrativ avkriminaliserad företeelse ses som viktigt inte bara för att behålla acceptansen för reglerna men även för att kunna beivra överträdelser.

Svenska Taxiförbundet ser att utredningen föreslår ändringar i Taxitrafiklagen (2012:211) samt Taxitrafikförordningen (2012:238). Utöver det förordas en ytterligare översyn av vilotids-förordningen (1994:1297) men utredningen landar där inte i något konkret förslag. En översyn av denna förordning med syfte att öka efterlevnaden av reglerna är en viktig fråga som Svenska Taxiförbundet gärna ser att den blir prioriterad inom ramen för det fortsatta arbetet med vägkontroller.

Nedan följer Svenska Taxiförbundets kommentarer gällande de föreslagna ändringarna i Taxitrafiklagen, Taxitrafikförordningen samt det fortsatta arbetet med vilotidsförordningen.

Utredningens förslag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211), 7 kap. 3 

Utredningen föreslår att sanktionsavgift införs avseende krav på anmälan av trafikansvariga och anmälan av om andra personer som ska prövas i fråga om lämplighet enligt taxitrafikförordningen (2012:238). Under nuvarande regelverk är dessa överträdelser idag föremål för straffansvar och penningböter genom 7 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238).

Svenska Taxiförbundet kan inte se att en sanktionsväxling från dagens straffbestämmelser med böter till ett ansvarssystem i form av sanktionsavgifter skulle stärka signalvärdet om hur lagstiftaren ser på överträdelserna. Att bibehålla ett straffansvar torde snarare stärka signalvärdet och om penningböternas storlek ökar ytterligare förstärka signalvärdet. Att reducera överträdelsen till en avkriminaliserad administrativ förseelse förordas således inte av Svenska Taxiförbundet som snarare ser ett bibehållet straffansvar med resursförstärkningar till Polis- och Åklagar-myndighet för att kunna upptäcka samt beivra dessa överträdelser.

Utredningen redogör närmare för sina överväganden vad gäller detta förslag i dess artikel 7.6.2 men vi kan inte se att någon närmare förklaring eller stöd där ges för den föreslagna avkriminaliseringen.

Utredningens förslag om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238), 7 kap. 1 §

Utredningen föreslår att straffansvaret om sanktionsavgift införs för ansvar för överträdelser av 2 kap. 10 §, utbyte av trafikansvariga, och att en avkriminalisering sålunda sker av denna överträdelse. Straffansvar skall dock kvarstå för brott mot 3 kap. 13 §, 4 kap. 2 eller 6 §, och 5 kap. 6 § taxitrafikförordningen, det vill säga för brister när det gäller taxiförarlegitimation, anmälan av fordon i taxitrafik och bevis om omhändertagna registreringsskyltar.

Utredningen motiverar detta i artikel 7.5.2 men Svenska Taxiförbundet delar inte utredningens uppfattning i detta avseende. Idag är överträdelsen reglerad under straffansvar med penningböter som påföljd. Bristande anmälan av trafikansvariga och andra personer som ska prövas ses som alltför vanligt inom taxibranschen vilket framgår av utredningen som för fram flera grava exempel på fusk med detta. Vi delar således utredningens bedömning att kontroll och påföljd vid överträdelser här inte bara behöver utan måste bli effektivare men ser inte att så blir fallet med en avkriminalisering av överträdelsen.

Utredningen landar i att en sanktionsväxling bör ske eftersom Transportstyrelsen via Polis-myndigheten får in uppgifter om trafikansvariga och andra som ska prövas avseende lämplighet och ”därför är den myndighet som ligger närmast att sanktionera bristande anmälan av dessa personer” (artikel 7.5.2, sidan 227) och att på grund av detta överträdelsen skall avkriminaliseras.

Svenska Taxiförbundet ser snarare att Polismyndigheten är den myndighet ligger närmast att beivra överträdelsen vilket kan fortsatt ske under straffansvar och bötesbelopp som följd. Ett fortsatt straffansvar med böter som påföljd samt förstärkning av Polis- och Åklagarmyndighetens resurser tror vi öka till en bättre kontroll och med därpå följande regelefterlevnad och stärka samhällets signalvärde i allvaret av en överträdelse.

Översyn av den nationella vilotidsförordningen (1994:1297)

Svenska Taxiförbundet delar utredningens bedömning om att nuvarande nationella vilotidsförordning (1994:1297) behöver ses över och moderniseras. Inte minst för att kontroll av regelefterlevnad ska kunna bli effektivare.

För att komma till bukt med manipulering och fusk med tidboken förordar utredningen en översyn som skulle innefatta en registrering av vilotider i ett tekniskt system som inte skulle gå att manipulera.

Svenska Taxiförbundet välkomnar en sådan lösning. Att ha lagkrav på att manuellt föra in data i en bok som medförs i fordonet är inte bara otidsenligt utan medför även som utredningen konstaterar en möjlighet till manipulering och fusk då en förare i praktiken kan ha flera tidböcker eller använda någon annans tidbok. Tekniska system som t.ex. registrering av förarens arbets- och vilotider i taxametern kan vara en lösning som då liknar den motsvarande lösningen på godssidan med förarkort och digitala färdskrivare.

För att denna fråga inte skall prioriteras bort i det fortsatta arbetet med åtgärder kontroll på väg förordar Svenska Taxiförbundet att denna fråga skyndsamt behandlas inom ramen för det fortsatta arbetet med betänkandet (SOU 2021:31) och inte utreds separat.

Sammanfattning

Svenska Taxiförbundet förordar att den föreslagna sanktionsväxlingen ej genomförs utan att överträdelserna fortsatt skall vara föremål för straffansvar med böter som påföljd. För att kunna kontrollera och beivra brott ser Svenska Taxiförbundet att resurser tillförs Polis- och Åklagar- myndigheten så att relevanta kontrollmyndigheter kan arbeta med dessa frågor.

Vad gäller översynen av vilotidsförordningen välkomnar Svenska Taxiförbundet en ny lag-stiftning som skulle möjliggöra krav på teknisk utrustning i taxifordonet utan att tidbok behöver föras eller medföras.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Infrastrukturdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett eller flera möten med syfte att konstruktivt diskutera dessa frågor.

« Remissvar i PDF