Remissvar: Nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd, Fi2021/01206

Svenska Taxiförbundet är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad betänkande.

I promemorian föreslås att nedstängningsstödet i huvudsak skall ges samma reglering vilken gäller enligt befintliga förordningar om omställningsstöd, främst förordning (2021:194). Nedstängningsstödet föreslås vara mer förmånligt och ersättning skall kunna ges med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna och lönekostnader skall kunna utgöra en fast kostnad.

Ett krav och förutsättning för att vara berättigad till ersättning föreslås vara att företaget varit ”förhindrad att bedriva verksamhet till följd av föreskrifter om förbud eller nedstängning som regeringen meddelat” samt att företagets nettoomsättning för stödperioden minskat med minst 25 procent i förhållande till omsättningen för referensperioden.  Det föreslås även ett omfattande krav på yttrande från revisor med ett undantag om det sökta stödet understiger 100 000.

Frågan om när omställningsstöd vid nedstängning får lämnas (§ 5)
För Svenska Taxiförbundet är det viktigt att även en bransch som taxinäringen kan omfattas av § 5 och kunna söka om stöd vid nedstängning. Enligt förslaget i § 5 skall rätten till stöd förutsätta att en minskad nettoomsättning är ”direkt orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet” [på grund av beslut om nedstängning].

Svenska Taxiförbundet önskar fästa Regeringens och Finansdepartementets uppmärksamhet på de negativa konsekvenser en nedstängning i enlighet med lagförslaget skulle få för taxinäringen i Sverige. Taxinäringens verksamhet skulle i formell mening inte omfattas av lagförslaget då dess verksamhet inte stängs ner. Förutsättningarna för att bedriva taxiverksamhet skulle dock väsentligen påverkas då ingen reell möjlighet vid en dylik nedstängning skulle finnas för att upprätthålla taxiverksamhet. Detta skulle riskera att taxinäringen vid den tidpunkt nedstängning upphör ej längre kan erbjuda denna samhällsviktiga funktion och tjänst.

Det är därför viktigt att möjligheten till stöd ges inte bara till de företag vars nettoomsättning direkt påverkats av beslut om nedstängning utan att det i lagtexten, § 5, klargörs att företag, såsom taxiåkerier, vilka de facto ej längre kan bedriva verksamhet som en följd av – om än indirekt – ett beslut om nedstängning även de omfattas av § 5.

Svenska Taxiförbundet föreslår således att § 5 justeras i så mån att i stycke 2 en ny lydelse gällande indirekt påverkan införs i ny b) nedan medan befintlig lydelse om direkt påverkan lyfts in i ny a)

För rätt till omställningsstöd krävs även att en del av nedgången i nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är

a) direkt orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare

b) indirekt orsakad genom att förutsättningarna för att kunna bedriva verksamhet väsentligt påverkats på så sätt att det genom beslut om nedstängning ej längre finns tillräckligt med underlag för att kunna erbjuda varor eller tjänster trots att verksamheten rent formellt inte omfattats av beslut om nedstängning

till följd av

Detta förslag till justering i § 5 skall ses som ett förslag enbart där principen om stödmöjligheter vid indirekt påverkan anses vara viktigare än själva utformningen av lagtexten.

Frågan om krav på revisorsyttrande (§ 8)
I lagförslagets § 8 finns ett krav på yttrande från revisor för att stöd skall kunna beviljas. Taxiförbundet förstår att Skatteverket behöver kontrollera att den beräknade minskade nettoomsättningen är korrekt. Det föreslås dock i § 8 st 3 att detta krav på yttrande från revisor ej skall gälla om det sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor.

Kravet på revisorsyttrande innehåller flera komplexa moment vilket kan försvåra för företagare med låg nettoomsättning, som inom taxinäringen. Inom taxinäringen är dessutom marginalerna ytterst små varför ett revisorsarvode vid ett stöd skulle riskera att skapa ytterligare svårigheter för en redan pressad bransch då risken är uppenbar att en inte oväsentlig del av stödet går till revisorsyttrande.

Svenska Taxiförbundet ser att en högre gräns än 100 000 vore rimligt för att inte de negativa effekterna av ökad administrativ börda och revisorsarvode skall visa sig vara kontraproduktiv. Var denna ökade gräns skall ligga lämnar vi till Regeringen att fatta beslut om men en gräns om förslagsvis 250 000 skulle kunna ses som rimligare.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Finansdepartementets förfogande i den fortsatta processen och bidrar med Förbundets branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska.

» Remissvar i PDF-format