Remissvar – Polismyndighetens hemställan om ändring i Trafikförordningen för att visa identifieringsljus från Polismyndighetens utryckningsfordon.

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Justitiedepartementets remiss (Ju2022/00885) per den 2022-06-08. I remissen som avser Polismyndighetens hemställan om möjlighet att kunna använda identifieringsljus föreslås att en ny bestämmelse införs i Trafik-förordningen (1998:1276) så att Polismyndighetens utryckningsfordon kan bruka detta ljus under färd. Det är ett fast, svagt, blått ljus som kan avges från lyktor som ingår i larmanordningen på Polismyndighetens utryckningsfordon vars syfte är att signalera och synliggöra polisens närvaro.

Svenska Taxiförbundet har inget att invända mot detta förslag och ställer sig positiv till alla förslag vilka ökar trafiksäkerheten. Ett ökat synliggörande av polisens närvaro ökar enligt vår mening inte bara trafiksäkerheten utan ökar dessutom möjligheterna för polisen att utföra sina uppgifter, något som även det ses som positivt.

Svenska Taxiförbundet tillstyrker sålunda Polismyndighetens hemställan om att en ny bestämmelse införs i Trafikförordningens 3 kap genom en ny 76 a§.

Remissvar PDF