Cykelregler, N2017/03102/TIF

Svenska Taxiförbundet avstyrker förslaget om att cyklande ska få använda bilkörbana och välkomnar förslaget om att en väg- eller vägsträcka kan bestämmas vara cykelgata, under förutsättning att framkomligheten för taxi säkras.

Promemorians förslag

I promemorian föreslås att:

  1. Om särskild försiktighet iakttas får cyklande som fyllt 15 år använda körbanan även om det finns en cykelbana under förutsättning att den högsta tillåtna hastigheten på körbanan inte är högre än 50 kilometer i timmen.
  2. En väg eller vägsträcka kan bestämmas vara en cykelgata. Cykelgatan märks ut med ett särskilt vägmärke och den högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen. Motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken och fordon som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon som färdas där. Parkering får bara ske på särskilt anordnade parkeringsplatser.
  3. En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  4. Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  5. En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  6. Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  7. Förtydligande om att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

 

Svenska Taxiförbundets synpunkter
Svenska taxiförbundet yttrar sig över förslagen i punkterna 1 och 2 ovan.

  • Möjlighet att använda körbanan även om det finns en cykelbana

I första hand borde olika trafikslag ha egna separata banor. Svenska Taxiförbundet är medvetet om att det kan råda brist på plats för skilda banor och att det kan vara förenat med stora kostnader att bygga om väg,-cykel- och gångbanor. Cykeltrafik på bilvägar innebär två trafikslag som många gånger åker i olika hastighet och där oskyddade cyklister färdas bland bilar. För övrigt är det sannolikt att den föreslagna åldersgränsen om 15 år inte kommer att efterlevas och inte heller kontrolleras.

  • En väg eller vägsträcka kan bestämmas vara en cykelgata

Det är positivt att en väg eller vägsträcka kan bestämmas vara en cykelgata, där biltrafiken måste anpassa sig efter cykeltrafiken. Detta kan bidra till ökad cyklism och minskad privatbilism.

Framkomligheten för taxi måste säkras

Taxi är den mest flexibla och tillgängliga delen av kollektivtrafiken och ett betydelsefullt verktyg för att minska privatbilismen och förbättra miljön. Taxi används av affärsmänniskor, turister, besökare, äldre människor, barnfamiljer, skolbarn, sjuka och funktionsnedsatta.  Färdtjänst och skolskjuts står för en ansenlig del av taxis verksamhet.

Om förslagen i promemorian genomförs måste framkomligheten för taxi säkras. Med framkomlighet menar förbundet möjlighet att köra på vägarna och att kunna stanna för att hämta och lämna människor så nära hämtnings-/avlämningsadressen som möjligt. En god framkomlighet för taxi skapar förutsättningar för tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Det är viktigt att planeringen av gatuutrymmen sker i samklang mellan cyklister och nyttotrafiken. Många cykelbanor runt om i Sverige är placerade utanför gatornas parkeringsplatser, vilket medför att taxi måste korsa eller stå på cykelbanor vid hämtning och lämning av resenärer. Detta skapar onödiga konflikter och utsätter cyklister för olycksfallsrisker helt i onödan, eftersom det i övrigt helt saknas motsättningar emellan taxi och cykel.

Remissvar: promemoria Cykelregler