Remissvar – Promemoria sänkt energiskatt på bensin och diesel

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om sänkt energiskatt på bensin och diesel (Fi2021/03918) per den 2021-12-10. I promemorian föreslås en sänkning av priset vid pump om 50 öre som skall träda i kraft den 1 maj 2022.

Regeringens förslag föranleds av Riksdagens tillkännagivande i december 2021 om att Regeringen skall återkomma med ett lagförslag därom. Att Regeringen följer Riksdagens tillkännagivanden har Svenska Taxiförbundet inget principiellt att invända mot då det ligger i linje med Regeringsformens kapitel 1.

Föreslagen sänkning

Vad gäller den nu föreslagna sänkningen tillstyrker Svenska Taxiförbundet förslaget i sin helhet. Det kommer att få positiva effekter på en taxinäring som är hårt drabbad av pandemin och rådande restriktioner. För många taxiåkerier som redan nu går på marginalerna kan detta vara det som gör det möjligt att fortsätta verksamheten. I det sammanhanget önskar Svenska Taxi-förbundet lyfta fram att förslagets positiva effekter på just taxinäringen saknas i promemorians kapitel 4.3 (konsekvensanalys – effekter för företagen). Förslagets positiva effekter på godstransporterna behandlas utförligt av Regeringen i promemorian men dess effekter på taxinäringen bedöms av Förbundet väl meritera en liknande genomlysning i Regeringens konsekvensanalys. Svenska Taxiförbundet hoppas att Regeringen i ett kommande arbete i frågan även belyser effekterna och konsekvenserna för taxinäringen.

Förslagets EU-rättsliga aspekter

Regeringen betonar att de svenska skattesatserna efter sänkningen fortsatt kommer att ligga inom föreskrivna minimiskattenivåer i EU-direktiv 2003/96. Faktum är att de svenska skattesatserna även efter den nu föreslagna sänkningen trätt i kraft fortsatt ligger en bra bit över minimi-skattenivåerna i EU-direktivet och att ytterligare utrymme finns för att sänka drivmedelsskatterna utan att EU-direktivet överträds.

Svenska Taxiförbundet vill i detta sammanhang lyfta fram artikel 6.2 i EU-direktivet enligt vilken medlemsstaterna får tillämpa en lägre skattesats på kommersiell diesel (när den används av vägtransportföretag eller kollektivtrafik) än på diesel för icke-kommersiell användning. Detta under förutsättning att gemenskapens miniminivåer iakttas och att skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel inte är lägre än den gällande nationella skattenivån den 1 januari 2003.

Det skulle således vara möjligt att tillämpa en lägre skattesats på taxitransporter (vilka i enlighet med i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 a. faller in under definitionen av kollektivtrafik)

Sammanfattning

Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslaget om att sänka bensin- och dieselskatterna.

Svenska Taxiförbundet uppmuntrar Regeringen att överväga att utnyttja det ytterligare utrymme som finns i EU-direktivet. Detta är möjligt utan att detta behöver riskera att minimiskattenivåerna inte uppfylls. En sådan åtgärd skulle då eventuellt kunna komma att ingå som stödåtgärd för transportnäringen i allmänhet och för persontransporter med taxi i synnerhet med anledning av pandemin och rådande restriktioner. I detta sammanhang uppmuntrar Svenska Taxiförbundet även Regeringen att överväga möjligheten att införa en lägre skattesats på kommersiell diesel, något som är möjligt i enlighet med EU-direktivets artikel 6.2. En sådan åtgärd skulle komma att vara inte utan väsentlig positiv påverkan på den del av taxinäringen vars taxifordon drivs med diesel.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Finansdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

« Remissvar i PDF