Remissvar – Promemoria sänkt skatt på bensin och diesel

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Regeringens promemoria (Fiu2022(01024) per den 2022-03-18. I promemorian föreslås en tillfällig sänkning av bensin- och dieselskatter med 1 krona och 5 öre från och med 2022-05-01 till och med 2022-09-30. Sänkningen skall enligt Regeringen innebära att Sverige sänker – om än tillfälligt och under en begränsad period – bensin och dieselskatterna ner till EU:s minimiskattenivå.

Svenska Taxiförbundet ställer sig positiv till sänkningen som sådan men menar att den borde träda i kraft tidigare och inte senare än 2022-04-01. Vidare menar Svenska Taxi-förbundet att energi- och koldioxidskatterna på bensin kan sänkas ytterligare och med mer än 1 krona och 5 öre, eftersom energiskatterna på bensin enligt EU:s Energiskatte-direktiv (2003/96) skiljer sig åt från energiskatterna på diesel.

Svenska Taxiförbundet redogör nedan för gällande minimiskattenivåer enligt EU:s Energi skattedirektiv (2003/96) samt nu gällande svenska skattenivåer och möjligt utrymme för sänkning av primärt bensinskatten ner till EU:s minimiskattenivå.

Energiskattesatser i EU:s Energiskattedirektiv (2003/96)

EU:s minimiskattesatser finns i EU-direktivets Bilaga I, tabell A och omräkningskurs 2022 skall enligt Skatteverket vara 10 kr 1538 öre per euro.

Skattesatsen för blyhaltig bensin med KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 och 2710 11 59

Denna skattesats anges i direktivet till 421 euro per 1000 l. Det ger en skattesats om 4 kr 275 öre per liter

Den svenska skatten är enligt Skatteverket är uppdelad på energiskatt 5 kr 12 öre, koldioxidskatt 2 kr 64 öre vilket ger en total svensk skattesats om 7 kr 76 öre. Det betyder att för denna sorts bensin det finns ett utrymme om 3 kronor och 50 öre att sänka skatten med, vilket är mer än regeringens förslag om 1 kr 5 öre utöver den beslutade sänkningen om 50 öre.

Skattesatsen för blyfri bensin med KN-nummer 2710 11 41, 2710 11 45 och 2710 11 49

Denna skattesats anges i direktivet till 359 euro per 1000 l. Det ger en skattesats om 3 kr 64 öre per liter

Den svenska skatten skiljer sig här på beroende av om det är miljöklass I eller II.

Enligt Skatteverket är skattesatsen för miljöklass I uppdelad på energiskatt 4 kr 18 öre, koldioxidskatt 2 kr 64 öre vilket ger en total svensk skattesats om 6 kr 82 öre. Det betyder att för denna sortens bensin det finns ett utrymme om 3 kronor och 18 öre att sänka skatten med, vilket är mer än regeringens förslag om 1 kr 5 öre utöver den beslutade sänkningen om 50 öre

Enligt Skatteverket är skattesatsen för miljöklass II uppdelad på energiskatt 4 kr 22 öre, koldioxidskatt 2 kr 64 öre vilket ger en total svensk skattesats om 6 kr 86 öre. Det betyder att för denna sortens bensin det finns ett utrymme om 3 kronor och 22 öre att sänka skatten med, vilket är mer än regeringens förslag om 1 kr 5 öre utöver den beslutade sänkningen om 50 öre.

Regeringens förslag om en ytterligare sänkning med 1 kr 5 öre ger sålunda en total skattesänkning på bensin om 1 kr 55 öre. För blyhaltig bensin är utrymmet 3 kr och 50 öre vilket gör att regeringen kan föreslå en ytterligare sänkning om 1 kr 95 öre innan EU:s minimiskattenivå underskrids

För blyfri bensin miljöklass I är motsvarande utrymme 1 kr 35 öre och för blyfri bensin 1 kr 39 öre.

EU:s skattesats på dieselbrännolja med KN-nummer 2710 19 41–2710 19 49

Denna skattesats anges i direktivet till 330 per 1000 l (2010 års nivå, 2004 var den 302 euro). Det ger en skattesats om 3 kr 351 öre per liter.

Den svenska skatten ligger på mellan 4 411 kr och 5 293 kronor per 1000 l, det vill säga mellan 4 kr och 41 öre upp till 5 kronor och 29 öre. Det ger ett lägre utrymme att sänka dieselskatten än bensinskatten och det ligger nog tillhands att anta att Regeringens skattesänkning om 1 kr 5 öre ligger inom ramen för EU:s minimiskattenivå vad gäller diesel, men att skattenivån för bensin kan sänkas ytterligare

Ytterligare åtgärder

Lägre skattesats på kommersiell diesel i yrkesmässiga transporter

En ytterligare åtgärd regeringen kan ta till för att hjälpa transportbranschen är att utnyttja den möjlighet till en lägre skattesats för diesel som används i yrkesmässiga transporter av gods och personer.

EU-direktivets artikel 7.2 medger medlemsstaterna att tillämpa 2003 års nationella skattesats på dessa transporter utan att direktivets minimiskattenivåer för den skull anses ha underskridits.

Artikel 7

    1.  Medlemsstaterna får differentiera mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel, under förutsättning att gemenskapens miniminivåer iakttas och att skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel inte är lägre än den gällande nationella skattenivån den 1 januari 2003, utan hinder av de eventuella undantag beträffande denna användning som fastställs i detta direktiv.

Svenska Taxiförbundet föreslog redan 2022-01-26 i en formell inlaga till Finansdepartementet Regeringen att utnyttja denna möjlighet. Det är ett verktyg Regeringen skulle kunna införa här och nu och som skulle vara förenligt med EU-rätten.  

Momssatser på drivmedlens produktionskostnader samt energiskatter

En ytterligare åtgärd är att reducera momsen som idag tas ut på drivmedlets produktions-kostnader samt läggs ovanpå energi- och koldioxidskatten. Idag tas moms om 25% ut på produktionskostnaderna samt energi- och koldioxidskatt. En reducering av momssatsen skulle ge en positiv effekt för transportbranschen.

Denna momssats bör vara möjlig att sänka med hänvisning till just EU:s moms-skattedirektiv. Svenska Taxiförbundet stöder den meningen på det svar som EU-kommissionen i september 2021 (2021-09-22) gav till Tidningsutgivarna (TU). Tidningsutgivarna hade bett EU-kommissionen om att yttra sig om möjligheten för Sverige att återinföra det kvalificerade momsundantag för allmänna nyhetstidningar som gällde i Sverige fram till 1996. EU-kommissionen var ej negativ till denna möjlighet utan svarade att ett sådant återinförande mycket väl kunde vara möjligt så länge EU:s regler i övrigt respekterades

”provided that they respect EU-rules, member states are free to choose the VAT rates that they consider most appropriate and according to their tax policy”.

En reducering av moms på drivmedel till åtminstone EU:s lägstanivå för normalskattesats om 15% bör således vara högst möjlig och en reducering ner till reducerad momssats om 12% eller 6% bör kunna övervägas. Detta inte minst mot bakgrund av att EU:s moms-skattedirektiv efter överenskommelse mellan EU:s finansministrar i december 2021 är på väg att moderniseras och tillåta mer flexibel nationell tillämpning.

Sammanfattning

 Svenska Taxiförbundet uppmanar Regeringen att sänka bensinskatten ytterligare ner till EU:s minimiskattenivå. Svenska Taxiförbundet önskar även att denna sänkning skulle träda i kraft tidigare än 2022-05-01.

Utöver det uppmanar Svenska Taxiförbundet Regeringen att utnyttja möjligheten i EU:s Energiskattedirektiv till att införa en lägre skattesats på kommersiell diesel för yrkesmässiga transporter. Slutligen uppmanar Svenska Taxiförbundet Regeringen att se över möjligheten att – åtminstone under en tillfällig period – reducera eller ta bort momsen på drivmedel (produktionskostnader samt energi- och koldioxidskatt)

Övrigt

Drivmedelskostnaderna på miljövänligt drivmedel påverkas i hög grad av reduktions-plikten. Regeringen har i promemoria I2022/00725 föreslagit att höjningen pausas för 2023. Svenska Taxiförbundet kommer att inge separat remissvar på detta förslag.

Remissvar i PDF