Remissvar – Promemoria Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion (Fi2022/02850)

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria (Fi 2022/02850) per den 2022-10-27. I promemorian föreslås en tillfällig sänkning av bensin- och dieselskatterna med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset på bensin och diesel vid pump bedöms därmed sänkas med en krona per liter inklusive mervärdesskatt. Den tillfälliga sänkningen föreslås träda i kraft per den 1/1 2023 och skall äga tillämpning fram till 31/12 2025.

Promemorian innehåller även förslag på sänkt skatt på bränslen i värmeproduktion. Svenska Taxiförbundet avstår dock från att kommentera de föreslagna skatteändringarna vad gäller dessa områden.

Förslaget om tillfälligt sänkt skatt på drivmedel (bensin och diesel)

Svenska Taxiförbundet ser positivt på samarbetspartiernas initiativ till denna åtgärd. Taxinäringen, tillsammans med andra aktörer inom vägtransportsektorn – såväl privata som offentliga – har en svår situation med höga drivmedelskostnader. Att bensin- och dieselskatten nu sänks är då välkommet. Svenska Taxiförbundet vill dock föra fram att vi i dagsläget saknar motsvarande åtgärder för biobränsle och HVO100.

I arbetet med klimatomställningen kommer det att behövas fler taxibilar, framför allt för offentligt upphandlade samhällstransporter, vilka kör på biobränsle eller HVO100. Dessa drivmedel, som idag innebär väldigt höga kostnader för taxiåkerier, behöver då även de omfattas av framtida skattesänkningar. Konsekvensen av uteblivna motsvarande åtgärder för biobränsle och HVO100 kan i förlängningen leda till att samhällsbetalda resor som sjukresor, färdtjänst eller skolskjuts vilka utförs med upphandlade taxifordon kan komma att i utökad grad utföras med fordon vilka drivs med bensin eller diesel i stället för med biobränsle eller HVO100. Det kan således bli negativa konsekvenser för samhället och klimatomställningen om inte liknade åtgärder införs även för persontransporter vilka utförs med fordon vilka drivs med biobränsle eller HVO100.

Svenska Taxiförbundet önskar även ta upp frågan om vad som sker den dag denna tillfälliga sänkning upphör och hur indexeringen under dessa tre år kommer att påverka det angivna beloppet om ca 80 öre. Det framgår av promemorian (sidan 23) att Finans-departementet konstaterar att det finns anledning att före budgetpropositionen för 2026 återkomma om hanteringen av denna återgång med 80 öre per liter av skattesatserna för bensin och diesel. Det finns en avsevärd risk att denna fråga skjuts på framtiden men för att få den långsiktighet som krävs för att branschen skall kunna bidra till omställningen till ett hållbart transportsystem behöver branschen förutsägbarhet varför vi uppmanar Regeringen att se till att frågan om vad som sker efter den 1/1 2026 inte glöms bort till dess den dagen inträder när den tillfälliga sänkningen upphör. Regeringen skulle kunna utnyttja dessa tre år till att inom ramen för befintlig och gällande EU-rätt utreda framtida modeller för drivmedelsbeskattning vilket skulle inkludera alla drivmedel, inte bara bensin- och diesel.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Finansdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sak expertis om departementet så skulle önska för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

Remissvar PDF