EU-kommissionens förslag till direktiv om proportionalitetsprövning vid ny reglering, KOM (2016) 822 och meddelande om reformrekommendationer avseende professionella tjänster KOM (2016) 820

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken, KOM (2016) 822 och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster, KOM (2016) 820.

Regler i Sverige ska utformas så att de ger de effekter som är avsedda och inte i onödan ger verkningar som är negativa från allmän synpunkt. Vid sakinriktad regelgivning måste man analysera exempelvis om de regler som man tänkt sig är det bästa medlet att uppnå det som man vill åstadkomma och eventuella bieffekter. Regelgivning av lagteknisk karaktär går ut på att exempelvis sanera regelsystemet genom att avskaffa föråldrade eller onödiga regler och allmänt verka för en minskning av antalet regler (Ds 2000:1 s. 29-30).

Svenska Taxiförbundet anser, liksom EU-kommissionen, att det är viktigt att medlemsstaterna har en modern och väl avvägd lagstiftning för att främja den inre marknaden. Vid konsekvensanalyser av lagförslag i Sverige ingår bland annat att analysera olika regelalternativs effekter för stora och små företag, se bland annat kommittéförordningen (1998:1474). Konsekvensanalyserna ska bidra till att förbättra förutsättningarna för ökad tillväxt genom ett regelverk som gäller generellt för företagen men som anpassas bättre till de små företagens villkor (Ds 2000:1 s. 71).

Enligt EU-kommissionens förslag till Direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken finns oproportionerlig lagstiftning bland medlemsländerna och proportinalitetsbedömningar görs enligt kommissionen inte i tillräcklig utsträckning. Enligt Svenska Taxiförbundets uppfattning framgår det dock inte tillräckligt tydligt av kommissionens förslag på vilka sätt reglerna är oproportionerliga eller på vilka punkter medlemsländernas bedömningar är otillräckliga. Förbundet anser därför att det är oklart vilket faktiskt behov som föreligger av kommissionens förslag. Liksom kommissionen anser Förbundet att lagstiftning av professionella tjänster inte ska innehålla väsentliga begränsningar som saknar grund. Kommissionens förslag innehåller dock en lång rad svepande formuleringar som inte exemplifieras. Dessutom saknas tillräcklig beskrivning av vad som enligt kommissionen utgör grundlösa begränsningar.

Det är medlemsstaterna som har befogenhet att reglera yrkesmässiga tjänster och taxiverksamhet regleras således av medlemsstaterna i de nationella rättsordningarna. Taxi utgör inte en av de verksamheter som räknas upp i EU-kommissionens nu aktuella meddelande om reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster. Taxi omfattas inte heller av tjänstedirektivet. Ändå riskerar det nu aktuella förslaget och meddelandet att leda till konsekvenser för nationell taxilagstiftning på sikt.

I sin strategi för den inre marknaden för varor och tjänster av den 28 oktober 2015 (KOM 2015 550) anger kommissionen att den arbetar med frågan om hur bestämmelserna om tillträde till transportmarknaden kan göras enklare och lättare att genomföra. Eventuellt kommande rekommendationer om reformbehov avseende taxi i kombination med direktivet om proportionalitetsprövning kan komma att leda till att annan reglering än den som föreslås i kommissionens rekommendationer ska anses vara oproportionerlig enligt direktivet. Kommissionen kan på så sätt komma att påverka utvecklingen av de nationella regleringarna av taxi.

Till skillnad mot i många andra EU-länder gäller i Sverige ett system för taxi med fri etableringsrätt och fri prissättning. För att undvika problem som följer av dessa friheter (risker för skatteundandragande, brottsliga handlingar mot passagerare och trafikosäkerhet) är den svenska taximarknaden åtföljd av relativt långtgående regler för tillträde till marknad och yrke för taxiföretag och taxiförare. Andra medlemsstater har en reglerad taximarknad. Det som kan anses vara proportionerligt i en medlemsstat kan tvärtom anses vara oproportionerligt i en annan medlemsstat, beroende på vilka system för taxiverksamheterna som valts.

Mot bakgrund av vad som har anförts ovan avstyrker Svenska Taxiförbundet EU-kommissionens förslag till Direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.

Remissvar: EU-kommissionens förslag till direktiv om proportionalitetsprövning