Remissvar – Promemoria sänkt skatt på bensin och diesel (Fi2023/02433)

Remissvar – Promemoria sänkt skatt på bensin och diesel (Fi2023/02433)

Svenska Taxiförbundet har tagit del av regeringens promemoria (Fi2023/02433) per den 2023-09-07. I promemorian föreslås en sänkning av energiskatter samt höjningar av koldioxidskatter för bensin vilket sammantaget ger 60 öre lägre skatt år 2024 än 2023. För dieselbränsle höjs i praktiken skatten med 12 öre per liter för märkt diesel samt mellan 12 och 18 öre litern för omärkt diesel beroende på miljöklass.

Svenska Taxiförbundet ser positivt på en sänkning av energiskatter på bensin och diesel med syftet att alla i Sverige skall kunna få en god tillgänglighet till samhällets funktioner. Risken med åtgärden ses dock som en ökad användning av privatbil, då en inte helt oväsentlig del av Sveriges befolkning är beroende av privatbil för att kunna ta del av samhällets alla funktioner. Speciellt i glesbygdsområden är det fallet då den nu existerande kollektivtrafiken inte på ett tillfredställande sätt kan ersätta privatbil för en relevant tillgänglighet till samhällsfunktioner.

Sammanfattningsvis skriver Svenska Taxiförbundet i sitt remissvar att man förväntat sig mer kraftfulla åtgärder vilka på riktigt hade kunnat leda till bättre villkor och möjligheter att fortsatt bedriva persontransporter. Denna sänkning av bensinskatten och i praktiken höjning av dieselskatten kommer inte att leda till någon förbättring för taxinäringen. Skall taxiåkerierna fortsatt kunna utföra samhällsviktiga transporter krävs det förbättrade villkor vilka möjliggör detta. Att på något sätt kompensera för de höga drivmedelskostnaderna, vilket även inbegriper HVO, är då inte bara nödvändigt utan akut.

Förbundet uppmanar därför regeringen att överväga riktade åtgärder vilka på allvar adresserar drivmedelsfrågorna för yrkesmässiga persontransporter, samt kompletterande åtgärder med ökade satsningar på anropsstyrd taxi till/från större kollektivtrafikcentra för att öka kollektivtrafikens attraktionskraft, något som på allvar kan bidra till att tillgängligheten blir bättre samtidigt som de miljö- och transportpolitiska målen nås.

 

Läs hela remissvaret här:

Remissvar Svenska Taxiförbundet Fi 2023 02433 (20230926)