Remissvar – skattelättnad för arbetsresor

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460) per den 2021-10-22.

I promemorian föreslås regeringen att det nuvarande systemet för kostnadsbaserad ersättning för arbetsresor ersätts med en regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Regeringen föreslår att dessa förändringar skall träda i kraft per den 1 januari 2023.

Föreslagen skattereduktion

Svenska Taxiförbundet finner att syftet med förslaget – att förenkla nuvarande regelverk samt att möjliggöra att fler omfattas av möjligheten till skattereduktionen – inte nödvändigtvis kommer att uppnås. Dessvärre innehåller förslagen vissa delar vilka bedöms försvåra snarare än att förenkla regelverket. Dessutom innehåller det vissa tröskelnivåer vilka riskerar att leda till att skatte-reduktionen inte utnyttjas fullt ut alternativt i vissa fall leder till att det inte utnyttjas alls.

Förslaget innebär att för att det skall vara möjligt att erhålla en skattereduktion följande villkor måste ha uppfyllts.

  • Skattereduktion medges för en arbetsresa vars längd ej understiger 15 km alternativt 30 km i angivna tätortsområden samt får ej överstiga 80 km.
  • Ett minimiantal om 30 arbetsresor/dagar måste ha uppnåtts under ett beskattningsår för att skattereduktion skall kunna sökas.
  • Skattereduktion medges med ett belopp per kilometer (50 öre per kilometer) snarare än den faktiska kostnaden.

Förslagens förmodade effekter eller resultat

Svenska Taxiförbundet finner inte att Regeringen i tillräcklig grad har tagit hänsyn till åtgärdens möjlighet att styra individers val av personbil framför delningstjänster och taxitransporter.

Detta förslag skulle kunna ha utgjort ett steg på vägen till en annorlunda mobilitet där fler och fler inser att de kan få samma tillgång till samhällsviktiga funktioner utan en egen personbil. Detta är speciellt fallet i tätorter och i t.ex. Stockholms innerstad skulle ett utökat brukande av andra kompletterande färdmedel mellan bostaden och arbetsplatsen markant kunna minska privat-bilismen och bidra till att Sverige uppnår sina klimatpolitiska mål.

En miniminivå om 30 kilometer får t.ex. den konsekvensen att en individ som bor och arbetar inom Stockholms innerstad ej finner det värt att ta alternativa färdmedel till jobbet, som delnings-tjänster eller taxi. Då kollektivtrafiken inte alltid bedöms som ett realistiskt – eller som i coronapandemins tider ett önskvärt alternativ (pga rädslan att smittas i kollektivtrafiken) blir alternativet privatbil. Om miniminivån hade sänkts till maximalt fem (5) kilometer skulle det möjliggöra att korta transporter med privatbil kan styras över till mikromobilitet och utföras av delnings- eller taxitjänster.

På motsvarande sätt ser vi att den övre gränsen på 80 km kan leda till att arbetsresor i glesbygd, vilka mycket väl kan överstiga 80 km, helt enkelt sker med privatbil då skattereduktion ej utgår för den del av transporten som överstiger 80 km.

Vad gäller skattereduktionens storlek, 50 öre per km, riskerar dem vara så marginell att den inte upplevs som incitament nog för ett ändrat beteende. Ett förslag skulle istället kunna vara att införa en schablonersättning utöver km-ersättning och att den högsta av dessa skulle kunna erhållas av sökanden.

Slutligen finner Svenska Taxiförbundet att regeln om minst 30 arbetsresor/dagar per beskattnings-år riskerar att många spontant förekommande arbetsresor inte utförs med delnings- eller taxi-tjänster eftersom miniminivån om 30 arbetsresor/dagar per beskattningsår ej uppfylls. Skall vi uppnå ett annat beteende så är det viktigt att regelverken möjliggör för denna beteendeförändring att äga rum i etapper så att ett gradvis skiftande från privatbilism till mobila delnings- och taxi-tjänster kan uppnås

Förslagets potentiella effekter för Taxinäringen

Svenska Taxiförbundet ser att förslaget i sin helhet skulle kunna komma att få positiva effekter på en taxinäring som är hårt drabbad av pandemin och dess restriktioner. Ett förslag som skulle kunna möjliggöra skattereduktion för taxiresor till / från arbetsplatser i stället för privatbilism skulle inte bara göra det möjligt för många taxiåkare att fortsätta verksamheten. Men då krävs det att förslagens begränsande tröskelnivåer förändras och anpassas till en mer flexibel verklighet.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Finansdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

« Remissvar i PDF