Swedac ackreditering

Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot Swedacs förslag till ändringar i rubricerade föreskrifter.

Swedacs förslag omfattar förpliktelser för certifieringsorgan att informera sina kunder vid återkallelse av ackreditering, reglering av flexibel ackreditering och hänvisning till ackreditering samt vissa föreskriftstekniska ändringar.

Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot förslagen. Förbundet ställer sig positivt till att regler om informationsskyldighet vid återkallelse av ackreditering införs.

Remissvar: Swedac ackreditering