Remissvar- Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Svenska Taxiförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över remiss av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete (Dnr Fi2021/04054).

I promemorian föreslår Regeringen att karenstiden i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. Den föreslagna ändringen innebär att arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd.
Förbundet får med anledning av detta anföra följande.

Under pandemin har taxinäringen drabbats hårt, till följd av restriktioner och beteendeförändringar som Covid-19 har orsakat. Taxibranschen har tre huvudsakliga kundgrupper- företagsresenärer, privatresenärer och särskild kollektivtrafik (färdtjänst, skolskjuts och sjukresor). Samtliga dessa grupper minskade sitt resande när pandemin slog till, och resandet är fortfarande på nivåer klart under det som rådde pre-Covid. Ser man till Swedbanks[1] undersökningar av förändringar i kortbetalningar är nivån fortfarande kritiskt låg. Samtidigt drabbas branschen nu av de ökande bränslepriserna, vilket minskar redan låga marginaler för företagen.

Ser man till skillnaden mellan olika sektorer framgår det att taxibranschen utmärker sig i negativ bemärkelse.

Trots att stöd för korttidsarbete inte är en optimal stödform för taxiföretagen, då minskat antal arbetade timmar får till direkt effekt att inkomsterna minskar, har detta stöd varit viktigt för taxiföretagen. Knappt 1 600[2] av de drygt 7 000 företagen med taxitrafiktillstånd har beviljats stöd för korttidsarbete. Förbundet bedömer därför att förslaget skulle underlätta för dess medlemmar som fortfarande är i behov av stöd.

Förbundet finner inget att invända mot och tillstyrker lagförslaget i dess helhet.

[1] Se file:///C:/Users/JohanDufva/Downloads/[Macro%20Focus]-Consumer%20Spending%20Observer%20Sweden_%20Consumption%20ends%202021%20on%20a%20weak%20note.pdf.

[2] Se https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/tillvaxtdata_publik#page=fba48eb5-ede5-4cc4-b4b5-7cadb78eab23.

« Remissvar i PDF