Remissvar – Trafikverkets redovisning av regerings-uppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter (I2022/01472)

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss av Trafik-verkets redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter per den 8 juli 2022

Inledning

Svenska Taxiförbundet ser positivt på Trafikverkets uppdrag att analysera och föreslå en utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter med syfte att göra resa med kollektivtrafik i Sverige enklare. De förslag som nu presenteras kan – om de utformas rätt – göra kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ till privatbilismen.

Svenska Taxiförbundets syn på förslaget

 Svenska Taxiförbundet ser positivt på alla åtgärder vilka kan öka människors resande med kollektivtrafik. En förutsättning för att kollektivtrafiken skall kunna upplevas som ett realistiskt alternativ till privatbilismen är att det fungerar för den enskilde individen. Kollektivtrafiken skall kunna erbjuda likvärdig, eller helst ökad, tillgänglighet till samhällsviktiga funktioner på samma sätt som den enskilde individen upplever att privatbilismen gör.

En viktig förutsättning för att detta skall uppnås är att individen upplever att det enkelt och smidigt går att köpa en (1) biljett i en (1) app för sin resa oavsett om resan innebär resande med fler transportslag eller över Regionsgränser. Uppnås detta ökar vi individens acceptans för att ta kollektivtrafik framför privatbilism.

En fråga som dock behöver lyftas är vad som menas med ’kollektivtrafik’. I förslaget hänvisas egentligen bara till EU-förordning 1370/2007 enligt vilken ’kollektivtrafik’ är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds fortlöpande och utan diskriminering. Det är lätt att begränsa en tolkning av detta till ’traditionell kollektivtrafik’ som buss, tåg eller spårvagn. Svenska Taxi-förbundet vill dock föra fram att skall en hållbar sammanhängande transportlösning kunna erbjudas konsumenten, även möjligheten till att använda anropsstyrd taxi för anslutande transporter till/från större kollektivtrafikcentra måste ingå i detta. I detta sammanhang bör det föras fram att EU-kommissionen för närvarande reviderar sina vägledande riktlinjer för hur förordning 1370/2007 skall tolkas och att en av frågorna de arbetar med är hur definitionen av ’kollektivtrafik’ skall kunna preciseras så att anropsstyrd taxi kan omfattas av definitionen.

Ur den synvinkeln bör redan på detta stadie utredas hur och under vilka former en ’biljett’ kan inkludera inte bara traditionellt kollektivtrafikresande utan även sådana lösningar som anropsstyrd taxi.

Svenska Taxiförbundet noterar att även EU-kommissionen är av synpunkten att anropsstyrd taxi skall ses som en del av kollektivtrafiken och ett komplement till ’traditionell kollektivtrafik’.  Detta framgår till exempel av dess tillkännagivande (december 2021) om välfungerande och hållbara lokala passagerartransporter på begäran (taxi och fordon som hyrs ut med förare) (2022/C 62/01). I det dokumentet menar EU-kommissionen att anropsstyrd taxi (Persontransporter på begäran) bör integreras med och vara en del av kollektivtrafiken, samt att för att denna integration ska bli optimal, den bör ingå i den lokala planen för hållbar mobilitet i städer som utarbetas i enlighet med europeiska riktlinjer Svenska Taxiförbundet menar då att anropsstyrd taxi kan komma att spela en stor och viktig roll i tillhandahållandet av en hållbar transportlösning. Svenska Taxiförbundet noterar att Trafikverket i sin rapport (sidan 11 (26)) tar upp att andra aktörer behövs i denna samverkan för att hållbara transportlösningar skall kunna tillhandahållas. Trafikverket nämner elsparkcyklar och delnings-tjänster som exempel men landar i att ett intagande av dessa aktörer skulle kunna innebära problem med EU:s regler om statsstöd. Med tanke på EU-kommissionens uttalande om den roll anropsstyrd taxi kan spela ser inte Svenska Taxiförbundet att ett inkluderande av anropsstyrd taxi i förslaget skulle innebära några problem med EU:s regler om statsstöd.

Sammanfattning

Svenska Taxiförbundet ser positivt på åtgärder vilka underlättar för den enskilde individen att nyttja kollektivtrafiken framför privatbil. Ett nationellt biljettsystem vilket inkluderar samtliga transportslag ökar acceptansen för kollektivtrafiken och gör det till ett mer attraktivt alternativ.

Det är dock viktigt att hela transportkedjan inkluderas i denna lösning för att systemet fullt ut skall vinna acceptans. I detta arbete spelar inkluderandet av anropsstyrd taxi en stor roll. För att transportkedjan skall kunna vara hållbar och ses som inte bara ett realistiskt utan även attraktivt alternativ bör redan nu möjligheten till att inkludera anropsstyrd taxi i ’biljetten’ ingå i framtida lösningar som erbjuds konsumenten

Svenska Taxiförbundet står självklart till Infrastrukturdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska för att konstruktivt diskutera dessa frågor.