Remissvar – Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B

Regeringen gav den 2020-12-10 Transportstyrelsen i uppdrag (I2020/03213) att utreda huruvida en möjlighet kunde införas i svensk nationell lagstiftning som skulle tillåta förare med B-kortsbehörighet att framföra fordon med en totalvikt överstigande 3.5 ton men ej över 4.25 ton med samma behörighet (B). Detta under förutsättningen att viktökningen beror på att fordonet drivs med alternativa bränslen såsom t.ex. el.

Regeringsuppdraget avgränsades dessvärre till att avse enbart godstransporter varför Svenska Taxiförbundet uppmanar Regeringen att överväga om denna möjlighet kan medges även för persontransporter.

Det primära är möjligheten att kunna framföra dessa fordon i yrkesmässig trafik, inte huruvida transporten avser gods- eller persontransporter.

Transportstyrelsen redovisade sitt utredningsuppdrag (TGS 2020/11409) den 2021-11-05 och förordade i sin promemoria att en sådan möjlighet ej skulle införas i svensk nationell lagstiftning.

Transportstyrelsen konstaterar mycket riktigt att EU:s Körkortsdirektiv (EU) 2018/645 medger en sådan undantagsmöjlighet på nationell nivå men landar ändå i slutsatsen att en sådan nationell undantagsmöjlighet ej bör införas i Sverige.  Anledningen skulle främst vara att fordonskategorin skulle vara svår att kontrollera vid en vägkantskontroll.

Även om det kan innebära vissa svårigheter att kontrollera huruvida en viktökning beror på alternativa drivmedel eller ej (som t.ex. batterier) bör detta inte i sig utgöra en sådan faktor som totalt skulle omintetgöra detta. Det kan tänkas att flera åtgärder vidtas som t.ex. skapandet av en ny fordonsklass för dessa fordon.

 Frågan om dessa fordons möjlighet att framföras med B-behörighet är av stor vikt då samhällsviktiga persontransporter som t.ex. sjuk- eller färdtjänst-transporter i stor utsträckning idag utförs med rullstolsbuss.

Dessa rullstolsbussar har plats för upp till åtta (8) passagerare varför de är personbils-registrerade och får framföras med B-behörighet. Om fordonet – i linje med Sveriges klimat- och transportpolitiska mål – skall framföras med eldrift lär totalvikten p.g.a. batterierna överstiga 3.5 ton. För att dessa ska kunna framföras även i framtiden om fordonet drivs med el är det viktigt att införa en nationell undantagsmöjlighet i svensk lagstiftning som gör det möjligt att framföra dessa fordon med B-behörighet och att denna möjlighet även omfattar persontransporter.

Skulle en sådan möjlighet ej medges är det stor risk att dessa transporter fortsatt kommer att utföras med fordon som drivs med traditionella drivmedel alternativt inte kommer att kunna utföras i den utsträckning som är önskvärt då det idag råder en stor brist på chaufförer med B-behörighet och en ännu större brist på chaufförer med C-behörighet.

Svenska Taxiförbundet uppmanar därför Regeringen att prioritera denna fråga för att säkerställa att en möjlighet till undantag införs i svensk nationell lagstiftning så att fordon med en totalvikt överstigande 3.5 ton men ej 4.25 ton skall kunna framföras med B-behörighet där dessa drivs med alternativa drivmedel och används yrkesmässigt för gods- eller persontransporter.

Då EU:s Körkortsdirektiv inte är avgränsat till godstransporter utan avser behörighet att framföra fordon med olika viktklasser bör frågan ligga i linje med EU-kommissionens prioriterade arbete inom miljö- och transportområdet.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Regeringens förfogande i den fortsatta processen med vår sakkunskap samt branschkännedom och om Regeringen så skulle önska.

Remissvar i PDF