Remissvar – Vägtrafikregistret

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Transportstyrelsens remiss ”Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret per den 23 september 2021.

Transportstyrelsen föreslår att den bestämmelse som reglerar när Transportstyrelsen ska tillhandahålla en särskild registreringsskylt för taxifordon (taxiskylt) ändras så att den stämmer överens med de ändringar som genomförts i taxitrafiklagen (2012:211), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Att Transportstyrelsen harmoniserar sina föreskrifter med gällande lagstiftning ses som positivt i principiell mening då det gör att föreskrifterna inte bara lättare kan förstås utan även tillämpas. Svenska Taxiförbundet har dock principiella invändningar mot föreskrifts alternativ 2 gällande den nya kategorin taxi – Speciell Utrustning.

Konsekvensutredningen och föreskriftsalternativen

De nuvarande föreskrifterna hänvisar till fordon vilka undantas från taxameterkrav (taxameterdispens). Denna undantagsmöjlighet har dock upphört varför föreskrifterna idag hänvisar till ett förhållande som inte längre råder. Föreskrifterna idag hänvisar ej till den nya kategorin taxi – speciell utrustning.

Transportstyrelsen presenterar i sin konsekvensutredning två alternativ till förändringar i föreskrifterna där alternativ 1 är att hänvisningen till taxameterdispensen tas bort och alternativ 2 är att hänvisningen till taxameterdispensen tas bort samt att den nya taxikategorin (speciell utrustning) läggs till.

Ändringar i föreskrifterna har som syfte att korrekt beskriva under vilka omständigheter Transportstyrelsen skall tillhandahålla gula registreringsskyltar för fordon anmälda i taxitrafik och när Transportstyrelsen kan tillhandahålla vita registreringsskyltar.

Efter de lagändringar som gjorts ska taxifordon som är utrustade med taxametrar ha en gul registreringsskylt och de som är utrustade med speciell utrustning antingen en gul eller en vit registreringsskylt.

Svenska Taxiförbundet har inget att erinra om föreskriftsförändringarna i alternativ 1 då föreskrifterna harmoniseras med gällande lagstiftning vilket ur ett rättsligt perspektiv är positivt. Svenska Taxiförbundet har dock principiella invändningar mot alternativ 2 vilket skulle möjliggöra för fordon under den nya kategorin Speciell Utrustning att erhålla en gul registreringsskylt (eller vit).

Svenska Taxiförbundets principiella inställning är att dessa fordon med Speciell Utrustning skall ha en registreringsskylt med annan färg, dvs. den skall varken vara gul eller vit. Detta för att möjliggöra för kontrollmyndighet (polis eller annan behörig kontroll

myndighet) att särskilja dessa bilar från taxifordon med taxametrar. Det skulle även göra det lättare och mer tydligt för kunder, både utländska turister som ordinarie taxikunder, att särskilja och anlita en vanlig taxi vid taxistationer, som t.ex. flygplats, tågstation eller annat resecentrum, eller andra ställen som utanför köpcentrum, nöjescentra eller sjukhus.

Det finns idag inga taxifordon som direkt berörs av förändringarna i alternativ 1. För taxifordon innebär föreskriftsförändringarna egentligen bara att kravet på gul registreringsskylt kvarstår oförändrat med det tillägget att taxifordon vilka tidigare kunde undantas från taxameterkrav ej längre undantas och numera skall ha en gul taxiskylt.

Vad gäller föreskriftsförändringen i alternativ 2 skulle det innebära att fordon som använder speciell utrustning skulle kunna ha gul eller vit registreringsskylt. Det finns idag inte några sådana fordon anmälda varför en föreslagen föreskriftsförändring avseende  dessa fordons registreringsskylt saknar både verkan eller konsekvens.

Svenska Taxiförbundet tillstyrker och förordar att Transportstyrelsen genomför föreskrifts alternativ 1. Vad gäller alternativ 2 menar Svenska Taxiförbundet att Transportstyrelsen skall vänta med att införa denna föreskriftsförändring fram till dess fordon med Speciell Utrustning finns på plats och då besluta om färgen på dess registreringsskylt, vilken bör vara varken gul eller vit.

« Remissvar i PDF