Remissvar – Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete, Fi2021/01904

Inledning

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete.

I promemorian föreslås en ändring av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Ändringen innebär att den förlängning till den 30 juni som tidigare beslutats om ytterligare förlängs med tre (3) månader, fram till den 30 september 2021. Förslaget föreslås träda i kraft den 29 juni 2021.

Svenska Taxiförbundet hänvisar i all väsentlighet till de synpunkter och åsikter som framförts i tidigare remissvar i frågan, senast per den 26 februari 2021 (Fi2021/00798), vilka får ses som en integrerad del av detta remissvar.

Svenska Taxiförbundet välkomnar ändringarna om att förlänga stödåtgärderna till den 30 september. Taxiförbundet har i tidigare remissvar påpekat det önskvärda i långsiktighet.   Taxibranschen behöver stöd inte bara på kort sikt utan även på lång sikt för att kunna fortsätta att erbjuda denna samhällsservice inte bara så länge som pandemin fortsätter utan även för att kunna finnas kvar den dag pandemin är över och erbjuda taxitjänster.

En förlängning med sex (6) månader till den 31 december vore ur taxibranschens synpunkt välkommet även om nu föreslagna förlängning på sex (6) månader till den 30 september välkomnas.

Svenska Taxiförbundet ser sålunda förlängning av korttidsstöd som positivt i sig men uppmanar Regeringen att besluta om en förlängning på mer än tre (3) månader.

Vad gäller föreslagen § 4 a ser Taxiförbundet att begäran om fortsatt stöd bör kunna ges in senast vid samma tidpunkt som ansökan om stöd, det vill säga 30 november (föreslagen lydelse i § 15). Det finns ingen logik i att ett pågående stöd enbart kan förlängas om begäran inkommer senast 31 juli (föreslagen § 4 a) medan stöd kan beviljas för ny ansökan om sådan inkommer senast 30 november. En harmonisering av dessa datum vore således önskvärt.

Vidare menar Taxiförbundet att jämförelsemånad för det förlängda stödet kan oförändrat anges i enlighet med nuvarande § 3 till 2020 och inte som föreslagits till april 2021. Det riskerar både att leda till kostsam administrativ börda samt kunna vara missvisande då stödet fortsatt behövs men kan komma att ett förlängt stöd kan komma att administreras annorlunda än nuvarande pågående på grundval av olika jämförelsemånader vilka kan ha olika värden samtidigt som oförändrat stöd fortsatt kan vara en förutsättning för fortsatt verksamhet.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Finansdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

« Remissvar i PDF