Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Svenska Taxiförbundet anser att Trafikverkets planförslag är bra och vill komplettera med följande förslag inom ramen för fyrstegsprincipens första steg; att överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt:

Rikta ett ekonomiskt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med syfte att de ska våga bygga ut den allmänna kollektivtrafiken med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Detta skulle exempelvis kunna ske inom ramen för stadsmiljöavtalen, Sverigeförhandlingen eller genom att Trafikverket uppdras att sätta av medel i en kollektivtrafikpott. Ett ytterligare steg i utvecklingen mot minskad privatbilism, är att uppmuntra till pilotprojekt som ett sätt att utvärdera vilka reseerbjudanden som fungerar bäst.

Läs hela remissvaret via länken nedan.

Remissvar_Nationell_plan_N201705430TIF