Återbetalningskrav inom taxinäringen nystartsjobb

Svenska Taxiförbundet inkom per den 2021-03-17 till Arbetsförmedlingen med en hemställan gällande återbetalningskrav av tidigare uppskjutna stöd inom taxinäringen rörande nystartsjobb.

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) mottog Arbetsförmedlingens svar den 8 april (ref. AF-2021/0233 0920) vilket vi inte ser ger svar på de frågor vi ställde varför vi ber om förtydligande samt precisering av rättslig grund för Er inställning.

Förordning om stöd för nystartsjobb (2018:43) stadgar i dess § 21 att förutsättning för att stöd skall beviljas är att lönen skall följa kollektivavtal (eller vara likvärdig med sådant) samt att ”löneutbetalningar” skall göras elektroniskt.

 21 §   Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren intygar att
1. lön följer av kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen, och
2. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som stödet betalas ut.

Enligt Ert svar anser Arbetsförmedlingen anser att utbetalning av kontantdel av lön ej uppfyller p 2 i § 21 vilka utgör skallkrav. Vidare anser Arbetsförmedlingen att ”löneutbetalningar” i § 21.2 endast kan tolkas som att det är hela lönebeloppet som avses. Arbetsförmedlingen menar vidare att det finns domar som styrker detta.

Vad gäller dessa frågor menar Förbundet att det i p.1 gällande rekvisitet att lön ”följer kollektivavtal” måste vara överordnat och vägledande för hur ”löneutbetalning” kan regleras i efterföljande p.2. Som Förbundet tidigare meddelat så stadgar kollektivavtalet (Taxiavtalet § 5 mom 1) att arbetsgivaren kan utbetala lön kontant men även via bank, postgiro eller på annat sätt. Det går även att överenskomma om ett à contobelopp som justeras i efterhand och justeringen behöver enligt kollektivavtalet ej ske elektroniskt.

En löneutbetalning som sker i enlighet med gällande kollektivavtal, vilket är rekvisitet i § 21.1 har vi svårt att se skulle bryta mot rekvisitet i § 21.2. Arbetsförmedlingens inställning att § 21.2 skall tolkas som att det är hela lönebeloppet som avses finner vi inte stöd för varken i aktuellt lagrum (§ 21.2) eller annorstädes i förordningen. De domar som Arbetsförmedlingen menar ger stöd för detta specificeras inte av Er i svaret varför vi inte bara ber Er skicka över dessa men även ange grunden för dessa domars tillämplighet i denna fråga.

Vad sen gäller själva beslutet om återkrav och återbetalning skall ett sådant beslut enligt Förordningens § 33 st. 2 enbart kunna fattas om mottagaren ”insett eller skäligen borde ha insett felet”. Taxiförbundet har svårt att se logiken i Arbetsförmedlingens svar som tycks bestå i att eftersom hela lönen inte betalats ut elektroniskt, mottagaren själv orsakat den enligt Arbetsförmedlingen felaktiga utbetalningen och att § 33 st 2 således ej är tillämplig, varför vi ber Er precisera närmare denna inställning.

Svenska Taxiförbundet ser allvarligt på den uppkomna situationen varför vår hemställan per den 17 mars var ställd till ansvarig generaldirektör, Maria Mindhammar. Det svar Förbundet mottog den 8 april gavs ej av Generaldirektören utan av två tjänstemän. Svaret var dessutom inte undertecknat.

Med tanke på frågans art och natur önskar Svenska Taxiförbundet härmed om att Arbetsförmedlingen preciserar sin inställning och redogör för den rättsliga grunden för de svar som ges den 8 april, samt att de domar Arbetsförmedlingen menar styrker dess inställning bifogas. Förbundet önskar även att detta svar undertecknas av Maria Mindhammar i egenskap av ansvarig generaldirektör och företrädare för Arbetsförmedlingen i ärendet.

Svenska Taxiförbundet emotser skyndsamt svar från myndigheten då de beslut om återbetalningskrav på dessa grunder riskerar att försätta stora delar av taxinäringen i ekonomisk knipa där konkurser inte kan uteslutas.

« PDF: Begäran om kompletterande svar och förtydliganden från Arbetsförmedlingen med anledning av tidigare ingiven Hemställan gällande återbetalningskrav av beviljade stöd inom taxinäringen – nystartsjobb