Hemställan gällande höjning av jämförelsepris i Taxitrafiklagen

Hemställan gällande höjning av jämförelsepris i Taxitrafiklagens (2012:211) 2 kap 17 §

Svenska Taxiförbundet önskar att med Regeringen ta upp frågan om en höjning av det så kallade jämförelsepriset i Taxitrafiklagens 2 kap 17 §.

Det så kallade jämförelsepriset infördes i Taxitrafiklagen den 1 januari 2015 genom SFS 2014:1396. Syftet med införandet av jämförelsepriset anges i Regeringens proposition 2013/14:241 (Tydlig prisuppgift vid taxiresor) vara att säkerställa att konsumenter blir mer medvetna om vilka priser som den enskilde taxiåkaren tillämpar och att missbruk eller orimliga taxipriser på så sätt elimineras från marknaden. Det rådde vid denna tidpunkt en oro för att konsumenter lurades att åka med taxiåkare vilka tillämpade oskäligt höga priser, något som ett införande av prisuppgift över en viss summa skulle åtgärda.

Efter förslag från Transportstyrelsen fastställdes gränsen för när prisuppgift skall lämnas till 500 kronor, och detta trädde i kraft per den 1 januari 2015.

Nuvarande jämförelsepris har således varit i kraft mer än sju (7) år. I lagtexten ges ingen indikation på när denna gräns kan eller bör justeras. Det framgår dock av propositionen att Regeringen redan år 2014 insåg att beloppet behöver ses över med jämna mellanrum, ”men att den föreslagna nivån bör innebära att nivån förhoppningsvis inte ska behöva ändras på åtminstone två år” (sidan 16 i propositionen).

Svenska Taxiförbundet kan konstatera att priser och kostnader under den nu aktuella perioden ökat med inte helt oväsentliga belopp. Så till exempel anger SCBs prisomräknare att 500 kronor år 2015 motsvarar 578 kronor år 2022.

Ett behov av att justera jämförelsepriset torde således föreligga och Svenska Taxi- förbundet föreslår därför Regeringen att justera jämförelsepriset i Taxitrafiklagens 2 kap 17 § om nuvarande 500 kronor till 599 kronor för taxibilar med 1-4 passagerare och med 699 kronor för taxifordon med plats för upp till 8 passagerare.

Nuvarande lydelse i 2 kap 17 § skiljer inte på dessa fordon men Svenska Taxiförbundet menar att det inte bara kan utan även att det bör införas en sådan distinktion i lagtexten med tanke på att taxifordon med maximalt 8 passagerare redan idag har en annan prissättning än vanliga taxibilar med plats till maximalt 4 passagerare.

Den nu föreslagna justeringen bör enligt vår mening träda i kraft snarast och Svenska Taxiförbundet ser gärna att så sker per den 1 september 2022 men dock inte senare än 1 januari 2023.

För att jämförelsepriset skall vara så relevant som möjligt bör det därefter räknas upp automatiskt årligen motsvarande prisbasbeloppet. På så sätt skulle inflationstakten tas hänsyn till utan att en lagändring behöver ske varje år. Det bör således i lagtexten införas en lydelse vilket kopplar jämförelsepriset till prisbasbeloppet och de årligen uppdaterade jämförelsepriserna bör kunna kommuniceras ut så att det blir klart för konsumenten varför denna höjning eller uppräkning sker årligen.

Svenska Taxiförbundet ställer sig till Regeringens förfogande i det fortsatta arbetet med detta och bistår med vår kompetens, sakkunskap och branschkunskap om Regeringen så önskar.

Hemställan i PDF